นายชาญชัย เลานันท์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 • อายุ 23 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990074XXXX
 • วันเกิด : 13/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : chanchai.night99@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนราชวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4 นายชาญชัย เลานันท์ -
2 แผนการวัดและประเมินผลวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4 นายชาญชัย เลานันท์ -
3 กำหนดการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6 นายชาญชัย เลานันท์ -
4 แผนการวัดและประเมินผลวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6 นายชาญชัย เลานันท์ -
5 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา หน้าที่พลเมือง เดือน กรกฎาคม 2563 (PDCA) นายชาญชัย เลานันท์ -
6 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เศรษฐศาสตร์ ม.6 เดือน กรกฎาคม 2563 (PDCA) นายชาญชัย เลานันท์ -