นางนันทนา ทาอิน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093591XXXX
 • Facebook :
 • Email : Nunthana.tha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3090
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 นางนันทนา ทาอิน -
2 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมกราคม 2564 นางนันทนา ทาอิน -
3 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
4 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี นางนันทนา ทาอิน -
5 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ศาสตร์พระราชาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
6 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับองคมนตรี นางนันทนา ทาอิน -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
8 รายงานกิจกรรมการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
11 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
12 ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตนเองและนักเรียน นางนันทนา ทาอิน -
13 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ปีการศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
14 รายงานสรุปผลการการจัดกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน (Home Room) นางนันทนา ทาอิน -
15 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางนันทนา ทาอิน -
16 ขออนุมัติใช้แผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางนันทนา ทาอิน -
17 ขออนุมัติใช้แผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนันทนา ทาอิน -
18 ขออนุมัติใช้แผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางนันทนา ทาอิน -
19 รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU ในรอบ 6 เดือน นางนันทนา ทาอิน -
20 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางนันทนา ทาอิน -
21 รายงานผลการปฏิบัติงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ นางนันทนา ทาอิน -
22 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2563 นางนันทนา ทาอิน -
23 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน นางนันทนา ทาอิน -
24 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
25 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีกรศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
26 รายงานกิจกรรมการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) นางนันทนา ทาอิน -
27 รายงานกิจกรรมการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
28 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม นางนันทนา ทาอิน -
29 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
30 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
31 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
32 กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนันทนา ทาอิน -
33 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 5 นางนันทนา ทาอิน -
34 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 6 นางนันทนา ทาอิน -
35 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 4 นางนันทนา ทาอิน -
36 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน-ตุลาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
37 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางนันทนา ทาอิน -
38 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 นางนันทนา ทาอิน -
39 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางนันทนา ทาอิน -
40 กำหนดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.5 นางนันทนา ทาอิน -
41 กำหนดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ นางนันทนา ทาอิน -
42 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 4 นางนันทนา ทาอิน -
43 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 5 นางนันทนา ทาอิน -
44 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 6 นางนันทนา ทาอิน -
45 กำหนดการสอนลูกเสือสามัญชั้นโท 2564 นางนันทนา ทาอิน -
46 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางนันทนา ทาอิน -
47 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล”(กิจกรรม 5 ส) นางนันทนา ทาอิน -
48 ขออนุมัติใช้แผนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ชั้น ป.4-6 นางนันทนา ทาอิน -
49 ขออนุมัติใช้แผนวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นป.5 นางนันทนา ทาอิน -
50 ขออนุมัติใช้แผนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ชั้นป.5 นางนันทนา ทาอิน -
51 ขออนุมัติใช้กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นป.5 นางนันทนา ทาอิน -
52 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 1 นางนันทนา ทาอิน -
53 ขออนุมัติใช้แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นป.6 นางนันทนา ทาอิน -
54 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 2 นางนันทนา ทาอิน -
55 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางนันทนา ทาอิน -
56 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางนันทนา ทาอิน -
57 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2564 นางนันทนา ทาอิน -
58 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางนันทนา ทาอิน -
59 รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางนันทนา ทาอิน -
60 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางนันทนา ทาอิน -
61 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางนันทนา ทาอิน -
62 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางนันทนา ทาอิน -
63 รายงานกิจกรรมการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางนันทนา ทาอิน -