นางสาวอมรนารี ปินปันคง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080019XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA ก.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
2 แผนการสอน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
3 กำหนดการจัดการเรียนรู้ 1/63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
4 รายงาน PDCA ส.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน mou ครั้งที่ 2 ตุลาคม 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 ตุลาคม 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
7 รายงาน PDCA ก.ย. 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -