นางสาวอมรนารี ปินปันคง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080019XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ PDCA นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
2 รายงานใช้แผนหน่วยที่ 1 หลักการทำงาน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
3 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
4 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 3 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
5 รายงาน MOU 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
6 รายงาน SAR เทอม 1/63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
7 แผนการวัดและประเมินผล 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
8 รายงาน PDCA ก.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
9 แผนการสอน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
10 กำหนดการจัดการเรียนรู้ 1/63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
11 รายงาน PDCA ส.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน mou ครั้งที่ 2 ตุลาคม 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 ตุลาคม 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
14 รายงาน PDCA ก.ย. 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
15 รายงาน PDCA ก.ย. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
16 รายงาน PDCA ต.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -