นางสาวอัญชรา มูลศรี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1026
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการเป็นวิทยากรกิจกรรมสร้างแกนนำกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวอัญชรา มูลศรี -
2 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 22102 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เส้นขนาน นางสาวอัญชรา มูลศรี -
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถิติ นางสาวอัญชรา มูลศรี -
5 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
7 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
8 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
9 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เข้าร่วมพิธีมอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวอัญชรา มูลศรี -
10 รายงานผลการประเมินการฎิบัติงาน MOU รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 2 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
11 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
12 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 98 ปี” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
13 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวอัญชรา มูลศรี -
14 แผนวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
15 กำหนดการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
16 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวอัญชรา มูลศรี -
17 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
18 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
19 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
21 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
22 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
23 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
24 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
25 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
26 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
27 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
28 แผนวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี 01/07/2020 - 30/11/2020
29 กำหนดการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
30 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พร นางสาวอัญชรา มูลศรี -
31 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
32 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวอัญชรา มูลศรี -
33 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
34 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
35 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
36 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชรา มูลศรี 21/09/2020 - 21/09/2020
37 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน นางสาวอัญชรา มูลศรี -
38 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
39 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
40 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนพฤศจิกายน นางสาวอัญชรา มูลศรี -
41 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
42 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
43 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวอัญชรา มูลศรี -
44 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า นางสาวอัญชรา มูลศรี -
45 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
46 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ประจำปี พ.ศ. 2565” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
47 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
48 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
49 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นางสาวอัญชรา มูลศรี -
50 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
51 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
52 กำหนดการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
53 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
54 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
55 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
56 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
57 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
58 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มิถุนายน นางสาวอัญชรา มูลศรี -
59 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
60 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) นางสาวอัญชรา มูลศรี -
61 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
62 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
63 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า นางสาวอัญชรา มูลศรี -
64 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
65 ขออนุมัติใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
66 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต นางสาวอัญชรา มูลศรี -
67 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า นางสาวอัญชรา มูลศรี -
68 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว นางสาวอัญชรา มูลศรี -
69 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางสาวอัญชรา มูลศรี -
70 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
71 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
72 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ประจำป นางสาวอัญชรา มูลศรี -
73 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
74 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) นางสาวอัญชรา มูลศรี -
75 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้อนต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง นางสาวอัญชรา มูลศรี -
76 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอัญชรา มูลศรี -
77 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
78 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
79 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส นางสาวอัญชรา มูลศรี -
80 ขออนุมัติใช้แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
81 กำหนดการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี -