นางสกุลกานต์ บุญสม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
2 รายงานกำหนดการสอนรายชั่วโมงภาคเรียนที่ 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
3 วิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปี2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
4 รายงานความภูมิใจของข้าพเจ้า นางสกุลกานต์ บุญสม -
5 รายงานการแจกวิตมินซีและนม นางสกุลกานต์ บุญสม -
6 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) นางสกุลกานต์ บุญสม -
7 รายงาน pdca เดือนธันวาคมภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
8 รายงาน pdca เดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
9 รายงาน pdca เดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
10 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสกุลกานต์ บุญสม -
11 รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
12 รายงานการสำรวจร้านค้าภายในโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสกุลกานต์ บุญสม -
13 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสกุลกานต์ บุญสม -
14 สรุปแปลงฟันโครงการอบรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง นางสกุลกานต์ บุญสม -
15 รายงานผลการประเมินสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 1ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
16 รายงานpdca เดือนกรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
17 รายงานการใช้แผนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ว.211101 นางสกุลกานต์ บุญสม -
18 รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU กำหนดการสอนรายชั่วโมง นางสกุลกานต์ บุญสม -
19 รายงานการเข้าร่วมอบรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดเชียงราย นางสกุลกานต์ บุญสม -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
21 รายงานpdca เดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
22 รายงานผลการฏิบัติงานจุดคัดกรองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
23 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม 01/07/2020 -