นายเอกชัย อาจหาญ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087172XXXX
 • Facebook : Aekchai Eak
 • Email : eakchai.ard@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 344
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ 01/12/2020 - 31/12/2020
2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นายเอกชัย อาจหาญ -
3 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
4 รายงานการประเมินตนเอง sar 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายเอกชัย อาจหาญ 01/02/2021 - 28/02/2021
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
7 รายงานการใช้แผนการวิชาฝึกฝีมือ ภาคเรียนที่ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
8 sar ภาคเรียนที่ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฎิบัติงาน 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
10 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 1/63 นายเอกชัย อาจหาญ -
11 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
12 วิจัยในชั้นเรียน 1/63 นายเอกชัย อาจหาญ -
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/63 นายเอกชัย อาจหาญ -
14 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 1/63 นายเอกชัย อาจหาญ -
15 แผนการวัดผลประเมินผล 1/63 นายเอกชัย อาจหาญ -
16 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
18 แผนการวัดผลประเมินผล นายเอกชัย อาจหาญ -
19 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) นายเอกชัย อาจหาญ -
20 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 /63 นายเอกชัย อาจหาญ -
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม1-2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
22 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
23 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 /63 นายเอกชัย อาจหาญ -
24 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA นายเอกชัย อาจหาญ 14/06/2021 - 14/09/2021
25 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2564 นายเอกชัย อาจหาญ -
26 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA กรกฎาคม 2564 นายเอกชัย อาจหาญ -
27 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นายเอกชัย อาจหาญ 01/08/2021 - 31/08/2021
28 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ -
29 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ -
30 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ -
31 รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1/64 นายเอกชัย อาจหาญ -
32 แผนการวัดผลประเมินผล 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ 14/06/2021 - 29/10/2021
33 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ 14/06/2021 - 29/10/2021
34 รายงานผลการประเมินตนเอง sar 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ -