นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081796XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 870
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
2 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
3 กำหนดการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
4 แผนการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
6 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
7 รายงานการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
8 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
9 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ มุ่งสู่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ครบรอบ 98 ปี และวันบูรณาการ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
10 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน มกราคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
12 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจะเดือนมกราคม 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
13 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทศนิยม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
14 รายงานผลการจัดกิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
15 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
16 รายงานผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
17 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
18 รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
19 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
20 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
21 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
22 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
23 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
24 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
25 กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
26 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
27 รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน (ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม ๒๕๖๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
28 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Power Point นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
29 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
30 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
31 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 เรื่อง เศษส่วน นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
32 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน ธันวาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
33 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
34 รายงานผลงานที่่ภาคภูมิใจที่มีต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงานและสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
35 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
36 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
37 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 เรื่อง มุม นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
38 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
39 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
40 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
41 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
42 รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
43 รายงานการส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง เดือน สิงหาคม 63 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
44 แผนวัดประเมินผล คณิตศาสตร์ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/07/2020 - 13/11/2020
45 กำหนดการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
46 แผนวัดประเมินผล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
47 กำหนดการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
48 แผนวัดประเมินผล การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
49 กำหนดการสอน การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
50 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
51 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
52 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
53 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
54 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหากูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 13/10/2020 - 13/10/2020
55 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนารองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 16/10/2020 - 17/10/2020
56 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 20/10/2020 - 21/10/2020
57 รายงานผลการจัดสอบสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 28/10/2020 - 30/10/2020
58 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนตุลาคม นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
59 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรื่อง การคูณ การหาร นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
60 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
61 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง เวลา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
62 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
63 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน ตุลาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
65 รายงานการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
66 แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
67 แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
68 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (ค14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
69 นำเสนอการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
70 กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
71 กำหนดการสอนรายวิชาเพิ่มเติม สังคมชมอาเซียน (ส14203) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
72 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
73 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
74 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
75 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
76 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
77 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
78 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 10 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
79 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การคูณและการหาร นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
80 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
81 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
82 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
83 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
84 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
85 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
86 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
87 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
88 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
89 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -