นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020064XXXX
 • วันเกิด : 28/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081796XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 870
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
2 รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
4 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
5 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
6 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
7 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
8 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
9 กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
10 กำหนดการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
11 แผนการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
12 รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน (ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม ๒๕๖๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
13 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 เรื่อง เศษส่วน นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
15 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน ธันวาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
16 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
17 แผนวัดประเมินผล คณิตศาสตร์ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/07/2020 - 13/11/2020
18 กำหนดการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
19 แผนวัดประเมินผล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
20 กำหนดการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
21 แผนวัดประเมินผล การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
22 กำหนดการสอน การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
23 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
24 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
25 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
27 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
29 รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
30 รายงานการส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง เดือน สิงหาคม 63 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
31 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
32 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหากูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 13/10/2020 - 13/10/2020
33 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนารองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 16/10/2020 - 17/10/2020
34 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 20/10/2020 - 21/10/2020
35 รายงานผลการจัดสอบสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 28/10/2020 - 30/10/2020
36 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนตุลาคม นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
37 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรื่อง การคูณ การหาร นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
38 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
39 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง เวลา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
40 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
41 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน ตุลาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -