นางสาวพัชรี ไทยใหม่

ครูผู้สอน

 • อายุ 35 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098746XXXX
 • Facebook :
 • Email : somijung_kk@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 98650
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนและโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
2 แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
3 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมีนาคม 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
5 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
7 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือนมกราคม 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
10 รายงานผลการจัดกิจกรรม “ วันตรุษจีน ”ให้กับนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ภาษาอังกฤษ – จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
11 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
12 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
13 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
14 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
15 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
16 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล รุ่นที่ 2 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
17 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
18 รายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาภาษาจีน นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
19 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
20 ผลงานที่ภาคภูมใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
21 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือนกุมภาพันธ์ 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
22 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพัันธ์ 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
23 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา เดือนธันวาคม ม. 6/4 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
25 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
26 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 1/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
27 รายงานการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
28 รายงานการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
29 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
30 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
31 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
32 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
33 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
34 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
35 กำหนดการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
36 แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน1/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
37 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ 11/08/2020 - 11/08/2020
38 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจำปี 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
39 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
40 กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
41 การวิเคราะห์แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
42 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
43 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤศจิกายน ชั้น ม. 4/4 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
44 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือน พฤศจิกายน 2/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
45 รายงานผลการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
46 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือน กรกฎาคม 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
47 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
48 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ___________________________________________________ นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
49 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
50 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
51 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ฯ (วันแม่แห่งชาติ) นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
52 รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
53 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
54 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือนมิถุนายน 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
55 รายงานการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กลางภาค รายวิชาภาษาเบื้องต้น 5 ภาคเรียนที่ 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
56 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
57 กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
58 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
59 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
60 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เดือน กันยายน 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
61 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า 1/64 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
62 รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA) สำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ) นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
63 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
64 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ม.4/5 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
65 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ม.4/4 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
66 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ชั้น ม.6 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
67 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ชั้น ม.6 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
68 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น หน่วยที่ 1-3 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
69 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น หน่วยที่ 4-6 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
70 รายงานผลการประเมิน SDQ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
71 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU (รอบ 6 เดือน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
72 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
73 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -