นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
2 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
5 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
6 SAR รายบุคคล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
7 SAR รายบุคคล ภาคเรียนที่2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนธันวาคม2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
9 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมกราคม2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
12 SARสาระการงานอาชีพภาคเรียนที่ 2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
13 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
14 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
15 งานวิจัย ขาดความรับผิดชอบในการทำความสะอาด เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
18 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
19 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
20 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
21 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
22 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
23 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
24 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
25 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
26 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนธันวาคม2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
27 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมกราคม2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
28 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม 2-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
29 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม2-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
30 การรายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
31 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
32 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม 1-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
33 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม1-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
34 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมิถุนายน2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
35 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
36 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
37 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
38 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
39 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
40 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
41 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม1-65 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
42 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม 1-65 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
43 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนพฤษภาคม2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
44 Mou นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
45 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนพฤษภาคม2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
46 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมิถุนายน2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
47 รายงานผลปฏิบัติกิจกรรม 5ส เดือนพฤษภาคม นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
48 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
49 รายงานการใช้แผนหน่วย 1 การเขียนเส้น ภาคเรียนที่1-2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
50 รายงานการใช้แผนหน่วย 2 การเขียนตัวอักษร ภาคเรียนที่1-2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon