นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084808XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
2 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 มกราคม ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
4 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
5 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563/2 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563/1 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน( Mou) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Power point) นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน( Mou) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (PDF) นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
10 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 (PDF) นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
11 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
12 กำหนดการสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
13 กำหนดการสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
14 แผนการวัดผลและประเมินผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
15 แผนการวัดผลและประเมินผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตากระบวนการ PDCA ม. 1 มิถุนายน กรกฎาคม ภาคเรียนที่1ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตากระบวนการ PDCA ม. 5 มิถุนายน กรกฎาคม ภาคเรียนที่1ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
18 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
19 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.5 สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
20 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม 1 ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน( Mou) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
22 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เทอม2 ปี 64 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว 22/03/2022 - 22/03/2022
23 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ปีการศึกษา 2564เทอม1 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
24 การประเมินผลปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่1 ปี64 (mou) นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
25 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เทอม2 ปี 65 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
26 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เทอม1 ปี 65 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
27 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 พฤษภาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
28 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
29 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
30 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -