นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 356070007XXXX
 • วันเกิด : 19/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087183XXXX
 • Facebook : คูจาลอ ไอคิว
 • Email : iq160652@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6729
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
2 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา เคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
3 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
4 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
5 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
6 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -