นางสาวศศิพิมล พวงลำใย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156010030XXXX
 • วันเกิด : 11/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061668XXXX
 • Facebook : Nu Nameii Sasipimol
 • Email : sasipimol.pou@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/kruname/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2147483647
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1935

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่