นางสาวแพรวนภา คำทา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 152990026XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลัก อ13101 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
2 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ13101 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
3 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริม อ13201 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
4 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ13201 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
5 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลัก อ11101 ป.1 ปีการศึกษา2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
6 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ11101 ป.1 ปีการศึกษา2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
7 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วย 1 Back to school นางสาวแพรวนภา คำทา -
8 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่1 Back to school again นางสาวแพรวนภา คำทา -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่1 Back to school again นางสาวแพรวนภา คำทา -
10 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 2 All year round นางสาวแพรวนภา คำทา -
11 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่2 All year round นางสาวแพรวนภา คำทา -
12 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา -
13 รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา 01/04/2020 - 30/09/2020