นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 25/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063686XXXX
 • Facebook :
 • Email : adithepbub@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
2 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
3 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
5 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
6 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
7 รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
8 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
9 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
10 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
11 รายงานโครงสร้างและกำหนดการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
12 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
13 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
14 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
15 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
16 รายงานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
17 รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
18 รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
19 รายงานการพัฒนาคุณภาพ MOU ภาคเรียนที่ 1/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
20 กำหนดการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
21 รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือนกรกฏาคม ปีการศึกษา 2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
22 รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
23 รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 (ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน) นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -