นางสาวภัทตรา เมาเตจา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 152990019XXXX
 • วันเกิด : 30/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
3 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
5 รายงานผลปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม นางสาวภัทตรา เมาเตจา -