นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 134070025XXXX
 • วันเกิด : 16/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097105XXXX
 • Facebook :
 • Email : Anuchtida.phu@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน ภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
2 รายงานการเข้าเรียนและเข้าแถว นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
3 แผนวัดผลปนะเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
4 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
5 รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
6 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
7 รายงานการใช้แผน Unit 1 Teddy Bear นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
8 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
9 รายงานการเข้าเรียน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
10 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
11 รายงานการใช้แผน Unit 2 Our Lord Buddha นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
12 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กรกฎาคม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
13 โครงร่างวิจัย นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
14 รายงานการปฎบัติงาน เมษายน- ตุลาตม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
15 รายงานการปฎบัติงาน เดือน สิงหาคม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
16 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน สิงหาาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
17 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
18 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
19 รายงานการเข้าเรียนและเข้าแถว เดือน กันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
20 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กันยายน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
21 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
22 รายงานการใช้แผน Unit 3 Sport Days นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
23 รายงาน กิจกรรมการมอบสิ่งของพระราชทาน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
24 รายงานการอบรมสัมนารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยกสวยการสถานศึกษา โรงเรีบนราชประชานุเคราะห์ 15 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -