นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357120001XXXX
 • วันเกิด : 30/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088547XXXX
 • Facebook : ความมืด สีขาว
 • Email : khunpawee.kay@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 222
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
2 รายงานการปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
3 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
4 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 ( ๑ เมษายน 2563 - ๓๐ กันยายน 2563 ) นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
6 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -