นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 341010085XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093261XXXX
 • Facebook :
 • Email : kularb.pan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1954
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97660
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน1/63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
2 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม. 4/2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
3 รายงานผลการประเมิน SDQ นักเรียนชั้น ม .4/2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
4 รายงานผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
5 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
6 รายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอป CEFR ณ รร สามัคคีวิทยาคม นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
8 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน กันยายน 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
9 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -