นางสาวศลิษา แสงเมือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080003XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานแผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
2 รายงานแผนวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
3 รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
4 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนธันวาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1,2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
5 รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
6 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนมกราคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
7 รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
8 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6,7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
9 โครงร่างการวิจัย 2.2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
10 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน 2.2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU นางสาวศลิษา แสงเมือง -
12 รายงานความภาคภูมิใจ 2.2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
13 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง 01/07/2020 - 06/11/2020
14 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง 01/07/2020 - 06/11/2020
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
16 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
17 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
18 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
19 โครงร่างการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
20 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
22 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
23 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
25 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี นางสาวศลิษา แสงเมือง -
26 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู อ.เชียงของ (Teacher Camp) นางสาวศลิษา แสงเมือง -
27 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวศลิษา แสงเมือง -