สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 16 21 37 2
ป.2 24 23 47 2
ป.3 33 37 70 3
ป.4 65 50 115 4
ป.5 55 50 105 3
ป.6 40 67 107 3
ม.1 69 75 144 5
ม.2 85 76 161 6
ม.3 99 101 200 7
ม.4 71 78 149 5
ม.5 77 84 161 6
ม.6 75 98 173 6
อ.1 5 3 8 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 13 9 22 1
รวม 732 778 1510 55

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 10 18 ครูรินลดา ปู่ลือลา นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
ป.1/2 8 11 19 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
ป.2/1 14 11 25 นางนภพร อวดห้าว
ป.2/2 10 12 22 นางสาวกนกพร สมพันธ์ นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
ป.3/1 11 13 24 นางสาวกาญจนา คำปิง นายชิษณุพงศ์ วันติ
ป.3/2 10 13 23 นางสาวแพรวนภา คำทา
ป.3/3 12 11 23 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ป.4/1 18 11 29 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ นางสาวนันทวัน จันทรังษี
ป.4/2 17 12 29 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
ป.4/3 16 12 28 นางณิชากร เต้าประจิม
ป.4/4 14 15 29 นายขวัญชัย ปุญยะสาร นายธิติสรรค์ กันทะนิด
ป.5/1 20 15 35 นางนันทนา ทาอิน
ป.5/2 16 19 35 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
ป.5/3 19 16 35 นายอนุกุล นามปัน นางสาวสริตา ใจป้อ
ป.6/1 13 22 35 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
ป.6/2 14 22 36 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
ป.6/3 13 23 36 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ม.1/1 15 13 28 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
ม.1/2 9 15 24 นางสาวศลิษา แสงเมือง นายธัชนนท์ มุงเมือง
ม.1/3 5 23 28 นางตีรณา หลวงศร วงษา นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
ม.1/4 9 21 30 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
ม.1/5 31 3 34 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
ม.2/1 13 16 29 นางยุวันดา พานิช นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ นายสิทธิราช ธรรมวงศ์
ม.2/2 11 13 24 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ม.2/3 11 14 25 นางสาวอัญชรา มูลศรี นายจิรายุส สมกาศ
ม.2/4 6 20 26 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
ม.2/5 21 7 28 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
ม.2/6 23 6 29 นายวรัท สมวงศ์ นายภัทรพล กันฤทธิ์
ม.3/1 10 16 26 นางจินตนา ธรรมวงค์ นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว นางสาววิภาวีร์ ตาจุมปา
ม.3/2 11 15 26 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
ม.3/3 12 14 26 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
ม.3/4 9 23 32 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
ม.3/5 9 21 30 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ม.3/6 25 7 32 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
ม.3/7 23 5 28 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย นายธนกร กาวินคำ
ม.4/1 9 28 37 นางปาริชาติ นีลโสภณ นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
ม.4/2 12 15 27 นางสาวดาราทอง เลิกการ นายเกรียงไกร โนชัย
ม.4/3 11 16 27 นางสาวสะไบทิพ อุปละ นางสาวปรียา พงศาปาน
ม.4/4 20 16 36 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ นายณัฐนันท์ พานทอง
ม.4/5 19 3 22 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
ม.5/1 4 16 20 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
ม.5/2 4 13 17 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
ม.5/3 8 29 37 นายยงศักดิ์ ก้างยาง นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
ม.5/4 20 15 35 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ นางสาวกนกพร คำสุดใจ นางสาวชุติมา ตนศิริ
ม.5/5 25 0 25 นายฐานันดร กันธวงศ์ นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
ม.5/6 16 11 27 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช นางณัฐธิดา อุตส่าห์ นายพีรณัฐ มาแก้ว
ม.6/1 1 28 29 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ นางสาวธิพปภา ทาสัก
ม.6/2 9 19 28 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส นางอัมพร ยุวงค์
ม.6/3 7 21 28 นายนเรศ วงค์สถาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ม.6/4 16 13 29 นายชัยวัฒน์ คำภาสี นายธนากร หลวงราช นางสาวธิติมา ทรายนวล
ม.6/5 25 0 25 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี นายเอกชัย อาจหาญ
ม.6/6 17 17 34 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี นายศตพล สุวรรณดี
อ.1/1 5 3 8 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
อ.2/1 5 6 11 นางสาวภัทตรา เมาเตจา
อ.3/1 13 9 22 นางจิรารัตน์ โดยอาษา
รวม 732 778 1510  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th