สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 19 18 37 2
ป.2 19 25 44 2
ป.3 28 20 48 2
ป.4 36 38 74 3
ป.5 63 56 119 4
ป.6 56 49 105 3
ม.1 78 79 157 5
ม.2 68 72 140 5
ม.3 65 74 139 5
ม.4 81 103 184 6
ม.5 61 80 141 5
ม.6 67 79 146 5
อ.1 3 2 5 1
อ.2 5 3 8 1
อ.3 6 7 13 1
รวม 655 705 1360 50

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 10 20 นางสาวสโรบล เต็มอุ่น นางสาวธิติมา ทรายนวล
ป.1/2 9 8 17 นางสาวสุขพร นารุ่งนิตย์
ป.2/1 9 13 22 นางสาวสริตา ใจป้อ นายวรชิต สัมพันธ์สิทธิ์
ป.2/2 10 12 22 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ นายวิชคณุตม์ คันธเมธี
ป.3/1 15 10 25 นายกาหลงทอง คชอาจ นางสาวศศิภรณ์ มูลสวัสดิ์
ป.3/2 13 10 23 นางสาวแพรวนภา คำทา
ป.4/1 10 16 26 นายภานุวัฒน์ พัฒนา นางสาวศศินา อินตาคำ
ป.4/2 13 10 23 นางสาววารินทร์ อินต๊ะ นางสาวแววนภา ชุ่มมงคล
ป.4/3 13 12 25 นางณิชากร เต้าประจิม
ป.5/1 16 14 30 นางนันทนา ทาอิน
ป.5/2 15 15 30 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
ป.5/3 16 14 30 นายอนุกุล นามปัน นายพิษณุ ลาพิง
ป.5/4 16 13 29 นายขวัญชัย ปุญยะสาร นางสาววารุณี พิชัยยา
ป.6/1 20 15 35 นางสาววีรินทร์ภัทร ลือศักดิ์ นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
ป.6/2 17 18 35 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
ป.6/3 19 16 35 นางสาวฐิติมา ก้อนคำ นายสิรวิชญ์ โชติสถิตถาวร
ม.1/1 15 17 32 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
ม.1/2 17 16 33 นางสาวภัทรจิต จันอ้น นายธนกร กาวินคำ
ม.1/3 15 16 31 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
ม.1/4 16 15 31 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ม.1/5 15 15 30 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
ม.2/1 8 18 26 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
ม.2/2 13 17 30 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
ม.2/3 11 17 28 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข นางสาวสุกัญญา บัวจันทร์
ม.2/4 14 17 31 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ นายณัฐวุฒิ วังวน
ม.2/5 22 3 25 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
ม.3/1 13 15 28 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ นายมารุต โสภาเลิศ
ม.3/2 12 17 29 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ม.3/3 12 15 27 นางสาวอัญชรา มูลศรี
ม.3/4 10 20 30 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว นางสุมณฑ์รัศมิ์ สิริวรรณะ
ม.3/5 18 7 25 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
ม.4/1 8 24 32 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง นางสาวรัตติกาล ตาลดี
ม.4/2 12 27 39 นางอัมพร ยุวงค์ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ม.4/3 17 20 37 นายนเรศ วงค์สถาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ม.4/4 18 8 26 นายชัยวัฒน์ คำภาสี นายชลันธร นันตาไผ่
ม.4/5 16 2 18 นางสาววิชสุณีย์ วิสุทโธ นายจิรายุส สมกาศ
ม.4/6 10 22 32 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี นายศตพล สุวรรณดี
ม.5/1 10 26 36 นางปาริชาติ นีลโสภณ
ม.5/2 11 17 28 นายเกรียงไกร โนชัย นายยงศักดิ์ ก้างยาง
ม.5/3 8 17 25 นางสาวสะไบทิพ อุปละ นางสาวปรียา พงศาปาน
ม.5/4 19 18 37 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ นางสาวอรวรรณ กัทลี นางสาวปริมศุภาษร สิมงาม
ม.5/5 13 2 15 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
ม.6/1 8 27 35 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
ม.6/2 8 28 36 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
ม.6/3 21 14 35 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ นางสาวชลิดา แสนบุญรัตน์
ม.6/4 20 0 20 นายเอกชัย อาจหาญ
ม.6/5 10 10 20 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง นางณัฐรดา อุตส่าห์
อ.1/1 3 2 5 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
อ.2/1 5 3 8
อ.3/1 6 7 13
รวม 655 705 1360