สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 20 30 1
ป.2 21 19 40 2
ป.3 19 26 45 2
ป.4 31 21 52 2
ป.5 38 39 77 3
ป.6 64 61 125 4
ม.1 59 118 177 6
ม.2 86 85 171 5
ม.3 84 90 174 5
ม.4 73 81 154 6
ม.5 87 110 197 6
ม.6 64 79 143 5
อ.1 3 1 4 1
อ.2 6 4 10 1
อ.3 6 5 11 1
รวม 651 759 1410 50

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 20 30 นางสาวสโรบล เต็มอุ่น นางสาวสุขพร นารุ่งนิตย์
ป.2/1 10 10 20 นางสาวสริตา ใจป้อ
ป.2/2 11 9 20 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ นายวิชคณุตม์ คันธเมธี
ป.3/1 10 13 23 นายกาหลงทอง คชอาจ นางสาวศศิภรณ์ มูลสวัสดิ์
ป.3/2 9 13 22 นางสาวแพรวนภา คำทา
ป.4/1 15 11 26 นางณิชากร เต้าประจิม นางสาววารินทร์ อินต๊ะ
ป.4/2 16 10 26 นางสาวแววนภา ชุ่มมงคล
ป.5/1 13 13 26 นางนันทนา ทาอิน นายวรชิต สัมพันธ์สิทธิ์
ป.5/2 12 14 26 นางสาวศศินา อินตาคำ
ป.5/3 13 12 25 นางสาวกันติยา สุภากาวี
ป.6/1 16 16 32 นางสาววีรินทร์ภัทร ลือศักดิ์
ป.6/2 16 15 31 นายสิรวิชญ์ โชติสถิตถาวร นางสาวธิติมา ทรายนวล
ป.6/3 17 14 31 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
ป.6/4 15 16 31 นางสาววารุณี พิชัยยา นางสาวอัณชยารัศมิ์ ศรีหงศร
ม.1/1 12 13 25 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
ม.1/2 11 11 22 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
ม.1/3 11 22 33 นางสาวอัญชรา มูลศรี
ม.1/4 0 33 33 นางสุมณฑ์รัศมิ์ สิริวรรณะ นายปราโมทย์ ปัจจัย
ม.1/5 0 34 34 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
ม.1/6 25 5 30 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ม.2/1 17 18 35 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
ม.2/2 18 16 34 นางสาวภัทรจิต จันอ้น นายธนกร กาวินคำ
ม.2/3 15 19 34 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
ม.2/4 19 17 36 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
ม.2/5 17 15 32 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
ม.3/1 8 19 27 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
ม.3/2 17 17 34 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
ม.3/3 15 25 40 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข นายขวัญชัย ปุญยะสาร
ม.3/4 17 23 40 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ นายณัฐวุฒิ วังวน
ม.3/5 27 6 33 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
ม.4/1 14 12 26 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
ม.4/2 9 17 26 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
ม.4/3 10 14 24 นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล
ม.4/4 15 12 27 นายยงศักดิ์ ก้างยาง นางณัฐรดา อุตส่าห์
ม.4/5 11 10 21
ม.4/6 14 16 30 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
ม.5/1 8 24 32 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง นางสาวรัตติกาล ตาลดี
ม.5/2 14 29 43 นางอัมพร ยุวงค์ นางสาวฐิติมา ก้อนคำ
ม.5/3 19 23 42 นายนเรศ วงค์สถาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ม.5/4 20 9 29 นายชัยวัฒน์ คำภาสี นายชลันธร นันตาไผ่
ม.5/5 16 2 18 นางสาววิชสุณีย์ วิสุทโธ นายจิรายุส สมกาศ
ม.5/6 10 23 33 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี นายศตพล สุวรรณดี
ม.6/1 11 25 36 นางปาริชาติ นีลโสภณ
ม.6/2 11 17 28 นายเกรียงไกร โนชัย นางสาวอัณชยารัศมิ์ ศรีหงศร
ม.6/3 10 17 27 นางสาวสะไบทิพ อุปละ นางสาวปรียา พงศาปาน
ม.6/4 19 18 37 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ นางสาวอรวรรณ กัทลี
ม.6/5 13 2 15 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
อ.1/1 3 1 4
อ.2/1 6 4 10 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
อ.3/1 6 5 11 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
รวม 651 759 1410