สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 21 38 2
ป.2 25 23 48 2
ป.3 31 38 69 3
ป.4 67 51 118 4
ป.5 57 47 104 3
ป.6 40 62 102 3
ม.1 70 77 147 5
ม.2 79 80 159 6
ม.3 94 96 190 7
ม.4 71 82 153 5
ม.5 76 81 157 6
ม.6 73 97 170 6
อ.1 6 3 9 1
อ.2 6 6 12 1
อ.3 9 6 15 1
รวม 721 770 1491 55

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 10 19 นางสาวกาญจนา คำปิง นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
ป.1/2 8 11 19 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
ป.2/1 14 11 25 นางนภพร อวดห้าว
ป.2/2 11 12 23 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
ป.3/1 10 14 24 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
ป.3/2 9 13 22 นางสาวแพรวนภา คำทา
ป.3/3 12 11 23 นางสาวกนกพร สมพันธ์
ป.4/1 18 11 29 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ นายอานนท์ กันฑ์จู
ป.4/2 17 12 29 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
ป.4/3 16 14 30 นางณิชากร เต้าประจิม
ป.4/4 16 14 30 นายขวัญชัย ปุญยะสาร นางสาวศศินา อินตาคำ
ป.5/1 20 15 35 นางนันทนา ทาอิน
ป.5/2 17 18 35 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
ป.5/3 20 14 34 นางสาวสริตา ใจป้อ นายอนุกุล นามปัน
ป.6/1 13 21 34 นายธิติสรรค์ กันทะนิด นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
ป.6/2 14 20 34 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
ป.6/3 13 21 34 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ม.1/1 13 13 26 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
ม.1/2 10 15 25 นางสาวศลิษา แสงเมือง นายธัชนนท์ มุงเมือง
ม.1/3 5 24 29 นางตีรณา หลวงศร วงษา นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
ม.1/4 9 21 30 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
ม.1/5 33 4 37 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
ม.2/1 13 16 29 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
ม.2/2 11 16 27 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ม.2/3 10 15 25 นางสาวอัญชรา มูลศรี
ม.2/4 6 20 26 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
ม.2/5 20 7 27 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
ม.2/6 19 6 25 นายวรัท สมวงศ์
ม.3/1 10 16 26 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย นางสาวปิยภรณ์ ยอดสำอางค์ นางสาววิภาวีร์ ตาจุมปา
ม.3/2 11 14 25 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
ม.3/3 12 14 26 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
ม.3/4 6 22 28 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
ม.3/5 9 19 28 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ม.3/6 22 7 29 นายธนกร กาวินคำ
ม.3/7 24 4 28 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
ม.4/1 10 29 39 นางปาริชาติ นีลโสภณ นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
ม.4/2 12 17 29 นายเกรียงไกร โนชัย นายลลดา ศรชัย
ม.4/3 10 15 25 นางสาวสะไบทิพ อุปละ นางสาวปรียา พงศาปาน
ม.4/4 21 18 39 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ นายณัฐนันท์ พานทอง
ม.4/5 18 3 21 นางสาวอมรนารี ปินปันคง นายจิรายุส สมกาศ
ม.5/1 4 16 20 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
ม.5/2 4 12 16 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
ม.5/3 8 29 37 นายยงศักดิ์ ก้างยาง นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
ม.5/4 20 13 33 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ นางสาวกนกพร คำสุดใจ นางสาวชุติมา ตนศิริ
ม.5/5 25 0 25 นายฐานันดร กันธวงศ์ นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
ม.5/6 15 11 26 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช นางณัฐธิดา อุตส่าห์ นายพีรณัฐ มาแก้ว
ม.6/1 1 27 28 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
ม.6/2 9 19 28 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส นางอัมพร ยุวงค์
ม.6/3 7 21 28 นายนเรศ วงค์สถาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ม.6/4 15 13 28 นายชัยวัฒน์ คำภาสี นายธนากร หลวงราช นางสาวธิติมา ทรายนวล
ม.6/5 25 0 25 นายเอกชัย อาจหาญ
ม.6/6 16 17 33 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี นายศตพล สุวรรณดี
อ.1/1 6 3 9 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
อ.2/1 6 6 12 นางสาวภัทตรา เมาเตจา
อ.3/1 9 6 15 นางจิรารัตน์ โดยอาษา
รวม 721 770 1491