สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 0 0 0 นางสาวกาญจนา คำปิง
ป.1/2 0 0 0 นางสาวสุขพร นารุ่งนิตย์
ป.2/1 0 0 0 นางสาวสริตา ใจป้อ นางสาวกนกพร สมพันธ์
ป.2/2 0 0 0 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
ป.3/1 0 0 0 นางสาวรัตติกาล ตาลดี นายกาหลงทอง คชอาจ
ป.3/2 0 0 0 นางสาวแพรวนภา คำทา
ป.4/1 0 0 0 นายภานุวัฒน์ พัฒนา นางสาวศศินา อินตาคำ
ป.4/2 0 0 0 นางสาววารินทร์ อินต๊ะ
ป.4/3 0 0 0 นางณิชากร เต้าประจิม
ป.5/1 0 0 0 นางนันทนา ทาอิน
ป.5/2 0 0 0 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
ป.5/3 0 0 0 นายอนุกุล นามปัน นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
ป.5/4 0 0 0 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
ป.6/1 0 0 0 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
ป.6/2 0 0 0 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
ป.6/3 0 0 0 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ม.1/1 0 0 0 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
ม.1/2 0 0 0 นางสาวภัทรจิต จันอ้น นายธนกร กาวินคำ
ม.1/3 0 0 0 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
ม.1/4 0 0 0 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ม.1/5 0 0 0 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย นายพงษ์ศิริ คำแสง
ม.2/1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
ม.2/2 0 0 0 นางสาวศลิษา แสงเมือง
ม.2/3 0 0 0 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
ม.2/4 0 0 0 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
ม.2/5 0 0 0 นายสิปปวิชญ์ พลสุข นายชนะพันธ์ ถาวร
ม.3/1 0 0 0 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ นายพิษณุ ลาพิง นางสาวณัฐพร โพธิ์อ่อง
ม.3/2 0 0 0 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ม.3/3 0 0 0 นางสาวอัญชรา มูลศรี
ม.3/4 0 0 0 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
ม.3/5 0 0 0 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
ม.4/1 0 0 0 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
ม.4/2 0 0 0 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส นางอัมพร ยุวงค์ นางสาวเรืองลัดดา ปัญญานี
ม.4/3 0 0 0 นายนเรศ วงค์สถาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ม.4/4 0 0 0 นายชัยวัฒน์ คำภาสี นายธนากร หลวงราช
ม.4/5 0 0 0 นายเอกชัย อาจหาญ
ม.4/6 0 0 0 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี นายศตพล สุวรรณดี
ม.5/1 0 0 0 นางปาริชาติ นีลโสภณ
ม.5/2 0 0 0 นายเกรียงไกร โนชัย นายยงศักดิ์ ก้างยาง นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
ม.5/3 0 0 0 นางสาวสะไบทิพ อุปละ นางสาวปรียา พงศาปาน
ม.5/4 0 0 0 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ นายณัฐนันท์ พานทอง
ม.5/5 0 0 0 นางสาวอมรนารี ปินปันคง นางสาวเกษศิรินทร์ แสงแก้ว
ม.6/1 0 0 0 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา นางสาวฤทัยกานต์ สำรองพันธ์
ม.6/2 0 0 0 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม นายบูรพา ตันสุวรรณรัตน์
ม.6/3 0 0 0 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ นางสาวกนกพร คำสุดใจ นางสาวชลิดา แสนบุญรัตน์
ม.6/4 0 0 0 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ นายจิรายุส สมกาศ นายชาตรี อาหยิ
ม.6/5 0 0 0 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง นางณัฐธิดา อุตส่าห์
อ.1/1 0 0 0 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
อ.2/1 0 0 0 นางสาวภัทตรา เมาเตจา
อ.3/1 0 0 0 นางจิรารัตน์ โดยอาษา
รวม 0 0 0