ดร.กัมพล ไชยนันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนันต์ ทานัน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอนก ไชยบุตร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมัย ทะจันทร์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชากร เต้าประจิม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวดาราทอง เลิกการ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนงคราญ ติกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางยุวันดา พานิช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเกรียงไกร โนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกนกพร จำปา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชนะพันธ์ ถาวร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจิรารัตน์ โดยอาษา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทรจิต จันอ้น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายคมกริช พลหาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจินตนา ธรรมวงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางชนารดี พรมจันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายณัฐนันท์ พานทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางตีรณา หลวงศร วงษา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนเรศ วงค์สถาน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางปาริชาติ นีลโสภณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทตรา เมาเตจา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายยงศักดิ์ ก้างยาง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศลิษา แสงเมือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสิรินทรา ทาแกง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางอัมพร ยุวงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเจนณรงค์ แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจินดา เครืออินตา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชัยวัฒน์ คำภาสี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปรียา พงศาปาน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางภาวินี สุวรรณพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมาลัย พรหมเมือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวรัท สมวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสะไบทิพ อุปละ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนภพร อวดห้าว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพัชรี ไทยใหม่

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศศิพิมล พวงลำใย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอนุกุล นามปัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายขวัญชัย ปุญยะสาร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวชญาภา จันต๊ะนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายฐานันดร กันธวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวน้ำฝน พยุยงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอัญชรา มูลศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศตพล สุวรรณดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางศิริพร วุฒิการณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสะดวก โสวะภาสน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ครูรินลดา ปู่ลือลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชิษณุพงศ์ วันติ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวันดี ริยะสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสิปปวิชญ์ พลสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธิติสรรค์ กันทะนิด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอมรนารี ปินปันคง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเอกชัย อาจหาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแพรวนภา คำทา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรัตติกาล ตาลดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนันทาวดี แสงสุกใส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายณัฐพงษ์ ทาโน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายภานุวัฒน์ พัฒนา

ตำแหน่ง : ครู

นางนันทนา ทาอิน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวออนคำ ประชา

ตำแหน่ง : -

นายสุทัศน์ ยาโนละ

ตำแหน่ง : -

นายถวิล จอมแสง

ตำแหน่ง : -

นางสาวนุช พรเพชร

ตำแหน่ง : -

นางสาวจตุพร ทองดี

ตำแหน่ง : พนักงานร้านกาแฟเวียงเก่า

นางสาวพลับพลึง กิติวรรณา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสุติมา วรรณะ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางณัฐธิดา อุตส่าห์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพรลภัส ดีประพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธัชนนท์ มุงเมือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนันทวัน จันทรังษี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกนกพร สมพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา คำปิง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนากร หลวงราช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายภัทรพล กันฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจารุณี แซ่โซ้ง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

Mr.Micael Copino

ตำแหน่ง : Teacher

Miss.Kristine Bacudo

ตำแหน่ง : Teacher

Miss.Gwen Bacudo

ตำแหน่ง : Teacher

นางสาวธีราภรณ์ สมสวย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นางสาวนิตยา ป้องดี

ตำแหน่ง : ธุรการ

นายพิษณุ ลาพิง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรัทยา แสงเมือง

ตำแหน่ง : ธุรการ

นางสาวอัญญารัตน์ ท่างาม

ตำแหน่ง : การเงิน

นางสาวอติกานต์ ริยะสาร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางชนัญกร จินาวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา

นายสุภาพ แก้วรากมุข

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายเอกชัย ศรีแตง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นางสาวกุ้ง วิมลรัตน์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวใจทิพย์ แสงเมือง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางจันทร์ แก้วอาสา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาววริษา ภิวงค์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสมบัติ จันทาพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางละมัย เสาร์จันทร์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางท้าย ริมพิสอน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายชาญชัย เลานันท์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปิยวัฒน์ แสงโยธา

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางวันเพ็ญ ปงคำ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวธชพรรณ เหมยเมืองแก้ว

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู

นางประกาย นันทะเสน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวจริยา จำนงค์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายปิยะพันธ์ สวนขวัญ

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศศินา อินตาคำ

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-- -

ตำแหน่ง : -

นางเพ็ญพักตร์ แสงจันทร์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนฤมล ฮิมหมั่นงาน

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายวันเฉลิม ปงลังกา

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางอริสา พรมเสน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายจิรายุส สมกาศ

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพึ่งพร จันทราพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอลิศา เซี่ยงเจ็น

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู

นางสาวณัฐพร อภิธนัง

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธัญชนก แก้วฟู

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู

นางสาวประภากร สอนใจ

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางแสงหล้า จันทราพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวปิยะมาศ จันทราพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายจุมพล จรรยาสว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวปิยภรณ์ ยอดสำอางค์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายจุมพต จรรยาสว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

นายศักดิ์ชัย อินต๊ะมูล

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุมิตรา ด้วงหริ่ว

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวบุญญรัตน์ ฤทธิ์ณรงค์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางกมลณัชญ์ ใคร้นุ่น

ตำแหน่ง : พนักงานศุนย์อาหารเวียงเก่า

นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปุกคำ

ตำแหน่ง : พนักงานร้านกาแฟเวียงเก่า

นางสาวอัญชลี ชัยชนะกลาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รปค.15

นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์