คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
7 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
8 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
11 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
13 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
14 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
15 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
16 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
17 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
18 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
19 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
20 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
21 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
22 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
23 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
24 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
25 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
26 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
27 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
28 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
29 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
30 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
31 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
32 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
33 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
34 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
35 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
36 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
37 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
38 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
39 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
40 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
41 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
42 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
43 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
44 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
45 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
46 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
47 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
48 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
49 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
50 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
51 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
52 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
53 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
54 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
55 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
56 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
57 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
58 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
59 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
60 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
61 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
62 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
63 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
64 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
65 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
66 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
67 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
68 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
69 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
70 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
71 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
72 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
73 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
74 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
75 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
76 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
77 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
78 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
79 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
80 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
81 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
82 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
83 ว32221 เคมี 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
84 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
85 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
86 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
87 ว33221 เคมี 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
88 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
89 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
90 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
91 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
92 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
93 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
94 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
95 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
96 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
97 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
98 จ11201 ภาษาจีน1 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
99 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
100 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
101 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
102 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
103 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
104 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
105 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
106 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
107 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
108 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
109 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
110 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
111 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
112 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
113 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
114 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
115 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
116 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
117 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
118 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
119 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
120 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
121 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
122 จ12201 ภาษาจีน2 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
123 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
124 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
125 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางรำพึง มะโน
126 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
127 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
128 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
129 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
130 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
131 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางดรุณ มีนา
132 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางรำพึง มะโน
133 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
134 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
135 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
136 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
137 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
138 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
139 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
140 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางรำพึง มะโน
141 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
142 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
143 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
144 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
145 จ13201 ภาษาจีน3 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
146 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
147 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
148 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
149 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
150 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
151 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
152 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
153 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
154 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
155 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
156 ก21925 แนะแนว 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
157 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
158 ก21974 ชุมนุม 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
159 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
160 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
161 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
162 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
163 ก22134 แนะแนว 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
164 ก22154 แนะแนว 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
165 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
166 ก22207 ชุมนุม 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
167 ก22225 ชุมนุม 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
168 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
169 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
170 ก22279 ชุมนุม 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
171 ก22297 ชุมนุม 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
172 ก22315 แนะแนว 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
173 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางนงคราญ ติกุล
174 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
175 ก22331 แนะแนว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
176 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
177 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
178 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
179 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
180 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
181 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
182 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
183 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
184 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
185 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
186 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
187 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
188 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
189 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
190 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
191 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
192 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
193 พ21201 เทควันโด 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
194 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
195 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
196 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
197 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
198 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
199 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
200 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
201 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
202 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
203 พ31201 เปตอง 1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
204 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
205 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
206 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
207 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
208 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
209 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
210 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
211 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
212 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
213 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
214 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
215 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
216 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
217 พ33201 พลศึกษาเพิ่มเติม (ฟุตซอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
218 พ33202 พลศึกษาเพิ่มเติม (แชร์บอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
219 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
220 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
221 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
222 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
223 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
224 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
225 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
226 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
227 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
228 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
229 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
230 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
231 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
232 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
233 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
234 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
235 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
236 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
237 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
238 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
239 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
240 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
241 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
242 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
243 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
244 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
245 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
246 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
247 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
248 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
249 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
250 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
251 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
252 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
253 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
254 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
255 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
256 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
257 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
258 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
259 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
260 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
261 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
262 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
263 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
264 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
265 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
266 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
267 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
268 ส30241 เศรษฐกิจการค้า 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
269 ส30261 ภูมิปัญญาล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
270 ส30281 สารศาสตร์ 1 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
271 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
272 ส30243 การพัฒนาเชียงราย 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
273 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
274 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
275 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
276 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
277 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
278 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
279 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
280 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
281 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
282 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
283 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
284 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
285 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
286 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
287 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
288 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
289 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
290 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
291 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
292 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
293 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
294 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
295 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
296 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
297 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
298 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
299 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
300 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
301 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
302 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
303 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
304 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
305 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
306 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
307 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
308 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
309 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
310 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
311 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
312 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
313 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
314 ศ21201 ศิลป์ศักยภาพ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
315 ศ22201 ศิลป์ศักยภาพ 3 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
316 ศ23201 ศิลป์ศักยภาพ 5 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
317 ศ20201 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
318 ศ20203 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
319 ศ20205 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
320 ศ30207 ดนตรีล้านนา 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
321 ศ30209 ดนตรีล้านนา 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
322 ศ30211 ดนตรีล้านนา 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
323 ศ30215 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
324 ศ30217 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
325 ศ30219 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
326 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
327 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
328 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
329 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
330 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
331 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
332 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
333 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
334 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
335 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
336 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
337 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
338 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
339 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
340 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
341 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
342 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
343 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
344 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
345 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
346 ง33264 งานช่างเกษตร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
347 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
348 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
349 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
350 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
351 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
352 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
353 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
354 ง30207 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
355 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
356 ง30209 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
357 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
358 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
359 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
360 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
361 ง30220 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
362 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
363 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
364 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
365 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
366 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
367 ง32272 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
368 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
369 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
370 ง33249 การบัญชีสินค้า 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
371 ง33252 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
372 ง33253 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
373 ง31265 โภชนาการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
374 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
375 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
376 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
377 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
378 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
379 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
380 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
381 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
382 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
383 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
384 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
385 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
386 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
387 ง31241 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
388 ง31277 อ่านแบบงานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
389 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
390 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
391 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
392 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
393 ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
394 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องกล 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
395 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
396 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
397 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
398 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
399 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
400 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
401 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
402 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
403 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
404 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
405 ง32233 การส่องสว่าง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
406 ง33217 นิวเมตริกและไฮดรอลิค 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
407 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
408 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
409 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
410 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
411 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
412 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
413 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
414 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
415 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
416 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
417 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
418 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
419 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
420 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
421 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
422 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
423 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
424 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
425 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
426 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
427 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
428 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
429 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
430 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
431 ง33234 แก๊สรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
432 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
433 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
434 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
435 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
436 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
437 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
438 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
439 ก84249 แนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
440 ก84249 แนะแนว 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
441 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
442 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
443 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
444 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
445 ก84279 ชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
446 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
447 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
448 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
449 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
450 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
451 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
452 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
453 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
454 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
455 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
456 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
457 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
458 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
459 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
460 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
461 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
462 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
463 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางยุวันดา พานิช
464 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
465 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
466 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
467 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
468 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
469 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
470 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางยุวันดา พานิช
471 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
472 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
473 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
474 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
475 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
476 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
477 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางยุวันดา พานิช
478 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
479 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
480 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
481 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
482 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
483 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
484 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
485 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
486 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
487 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
488 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
489 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
490 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
491 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
492 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
493 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
494 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
495 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
496 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
497 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
498 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
499 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
500 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
501 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
502 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
503 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
504 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
505 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
506 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
507 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
508 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
509 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
510 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
511 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
512 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
513 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
514 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
515 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
516 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
517 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
518 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
519 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
520 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
521 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
522 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
523 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
524 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
525 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
526 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
527 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
528 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
529 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
530 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
531 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
532 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
533 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
534 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
535 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
536 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
537 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
538 ง33269 กัญชาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
539 ง31273 การเลี้ยงกระต่าย 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
540 ง32290 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
541 ง32220 กัญชาศาสตร์ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
542 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
543 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
544 ง21243 คอมพิวเตอร์เพื่อพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
545 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
546 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
547 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
548 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
549 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
550 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
551 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
552 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
553 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
554 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
555 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
556 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
557 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
558 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
559 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
560 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
561 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
562 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
563 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
564 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
565 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
566 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
567 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
568 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
569 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
570 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
571 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
572 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
573 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
574 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
575 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
576 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
577 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
578 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
579 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
580 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
581 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
582 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
583 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
584 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
585 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
586 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
587 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
588 ง30212 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
589 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
590 ง20221 การเลี้ยงแพะ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
591 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
592 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
593 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
594 ง20223 การเลี้ยงสุกร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
595 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
596 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
597 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
598 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
599 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
600 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
601 ง20247 งานอาชีพซักอบรีด เบื้องต้น 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
602 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
603 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
604 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
605 ง31279 กัญชาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
606 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
607 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
608 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
609 ง30260 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
610 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
611 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
612 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
613 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
614 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
615 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
616 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
617 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
618 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
619 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์