คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกศรินทร์ นาระเรศ
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกศรินทร์ นาระเรศ
7 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
8 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
11 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
13 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวนิตยา สวัสดี
14 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
15 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
16 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
17 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
18 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
19 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
20 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกศรินทร์ นาระเรศ
21 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
22 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
23 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
24 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
25 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
26 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
27 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
28 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
29 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
30 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
31 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
32 ว21281 สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 1 1/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
33 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
34 ว22282 สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 3 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
35 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2563 นางสาวนิตยา สวัสดี
36 ว23283 สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
37 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
38 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวนิตยา สวัสดี
39 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
40 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
41 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
42 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
43 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
44 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
45 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
46 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
47 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
48 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
49 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
50 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกศรินทร์ นาระเรศ
51 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
52 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
53 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
54 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
55 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
56 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
57 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
58 ว32221 เคมี 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
59 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
60 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
61 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
62 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
63 ว33221 เคมี 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
64 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
65 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
66 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
67 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกศรินทร์ นาระเรศ
68 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
69 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
70 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
71 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
72 จ11201 ภาษาจีน1 0/2563 นางสาวป่าซัวตี แซ่ท่อร์
73 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
74 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
75 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
76 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
77 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
78 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
79 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
80 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
81 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
82 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
83 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
84 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
85 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
86 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
87 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
88 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
89 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
90 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
91 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
92 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
93 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
94 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
95 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
96 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
97 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
98 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
99 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
100 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
101 จ12201 ภาษาจีน2 0/2563 นางสาวป่าซัวตี แซ่ท่อร์
102 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
103 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
104 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางรำพึง มะโน
105 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
106 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
107 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
108 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
109 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
110 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางดรุณ มีนา
111 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางรำพึง มะโน
112 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
113 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
114 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
115 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
116 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
117 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
118 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
119 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางรำพึง มะโน
120 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
121 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
122 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
123 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสายอรุณ มาณพ
124 จ13201 ภาษาจีน3 0/2563 นางสาวป่าซัวตี แซ่ท่อร์
125 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
126 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
127 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
128 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นางสาวกนกวรรณ ขันแก้ว
129 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
130 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
131 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
132 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
133 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
134 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
135 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
136 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
137 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
138 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
139 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
140 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
141 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
142 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
143 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
144 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
145 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
146 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
147 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินดา เครืออินตา
148 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
149 ก22134 แนะแนว 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
150 ก22154 แนะแนว 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
151 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางนงคราญ ติกุล
152 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางจินดา เครืออินตา
153 ก22207 ชุมนุม 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
154 ก22225 ชุมนุม 0/2563 นางสาวกนกวรรณ ขันแก้ว
155 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
156 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
157 ก22279 ชุมนุม 0/2563 นางสาวธนารีย์ สมฤทธิ์
158 ก22297 ชุมนุม 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
159 ก22315 แนะแนว 0/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ทันใจ
160 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
161 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางนงคราญ ติกุล
162 ก22331 แนะแนว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
163 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
164 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
165 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
166 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 นายอนุพงศ์ ศรีขัติ
167 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
168 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
169 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวกนกวรรณ ขันแก้ว
170 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
171 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวกนกอร หอมนาน
172 ท33201 ศิลปะการอ่านออกเสียง 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
173 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2563 นายณัฐวุฒิ วังวน
174 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวกนกอร หอมนาน
175 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
176 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2563 นายอนุพงศ์ ศรีขัติ
177 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
178 พ21201 เทควันโด 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
179 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
180 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
181 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
182 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
183 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
184 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
185 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
186 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ทันใจ
187 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
188 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
189 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
190 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นางสาวธนารีย์ สมฤทธิ์
191 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
192 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ทันใจ
193 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
194 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 นางสาวธนารีย์ สมฤทธิ์
195 พ31201 เปตอง 1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
196 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
197 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
198 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
199 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ทันใจ
200 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
201 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
202 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ทันใจ
203 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
204 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
205 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
206 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
207 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
208 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
209 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
210 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
211 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
212 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
213 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
214 พ33201 พลศึกษาเพิ่มเติม (ฟุตซอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
215 พ33202 พลศึกษาเพิ่มเติม (แชร์บอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
216 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
217 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
218 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
219 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2563 นายอนุพงศ์ ศรีขัติ
220 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
221 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวจารุวรรณ เทียนแจ่ม
222 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
223 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
224 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
225 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
226 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
227 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นายวสันต์ ศิริวรรณ
228 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
229 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
230 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
231 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
232 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2563 นายณัฐวุฒิ วังวน
233 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
234 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
235 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
236 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
237 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2563 นายณัฐวุฒิ วังวน
238 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นายวสันต์ ศิริวรรณ
239 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
240 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
241 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
242 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
243 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
244 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
245 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
246 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
247 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
248 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
249 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
250 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
251 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
252 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
253 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
254 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
255 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
256 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
257 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
258 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
259 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
260 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
261 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
262 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
263 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
264 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
265 ส20201 ท่องโลกกว้าง 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
266 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
267 ส20204 สิ่งแวดล้อมที่รัก 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
268 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
269 ส30241 เศรษฐกิจการค้า 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
270 ส30261 ภูมิปัญญาล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
271 ส30281 สารศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
272 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
273 ส30243 การพัฒนาเชียงราย 1 1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
274 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
275 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
276 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
277 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
278 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
279 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
280 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
281 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
282 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวปาริชาติ มงคลดี
283 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
284 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวปาริชาติ มงคลดี
285 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
286 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
287 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
288 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
289 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
290 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
291 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
292 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
293 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
294 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
295 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
296 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
297 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปาริชาติ มงคลดี
298 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
299 ค20201 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
300 ค20203 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
301 ค20205 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
302 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
303 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
304 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
305 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
306 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
307 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
308 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
309 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
310 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
311 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
312 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
313 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
314 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวปาริชาติ มงคลดี
315 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
316 ศ21201 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
317 ศ22201 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
318 ศ23201 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
319 ศ20201 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
320 ศ20203 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
321 ศ20205 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
322 ศ30207 ดนตรีล้านนา 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
323 ศ30209 ดนตรีล้านนา 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
324 ศ30211 ดนตรีล้านนา 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
325 ศ30215 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
326 ศ30217 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
327 ศ30219 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายแสนรัก มะโฮงคำ
328 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
329 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
330 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
331 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
332 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
333 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
334 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
335 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
336 ง21201 งานใบตอง 1 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
337 ง20278 อาหารจานเดียว 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
338 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
339 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
340 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
341 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
342 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
343 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
344 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
345 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
346 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
347 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
348 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
349 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
350 ง33264 งานช่างเกษตร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
351 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
352 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
353 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
354 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
355 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
356 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
357 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
358 ง30207 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
359 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
360 ง30209 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
361 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
362 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
363 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
364 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
365 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
366 ง30220 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
367 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
368 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
369 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
370 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
371 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
372 ง32272 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
373 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
374 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
375 ง33249 การบัญชีสินค้า 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
376 ง33252 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
377 ง33253 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
378 ง30218 ฝึกงาน 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
379 ง31265 โภชนาการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
380 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
381 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
382 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
383 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
384 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
385 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
386 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
387 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
388 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
389 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
390 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
391 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
392 ง31241 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
393 ง31277 อ่านแบบงานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
394 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
395 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
396 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
397 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
398 ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
399 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องกล 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
400 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
401 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
402 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
403 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
404 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
405 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
406 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
407 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
408 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
409 ง32233 การส่องสว่าง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
410 ง33217 นิวเมตริกและไฮดรอลิค 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
411 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
412 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
413 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
414 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
415 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
416 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
417 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
418 ง33234 แก๊สรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
419 ง33269 กัญชาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
420 ง31279 กัญชาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
421 ง31273 การเลี้ยงกระต่าย 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
422 ง32290 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
423 ง32220 กัญชาศาสตร์ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
424 ง20213 บริการด้านซักอบรีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
425 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
426 ง20247 งานอาชีพ ซัก อบ รีด เบื้องต้น 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
427 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
428 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
429 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
430 ง21209 Food and Drink 1 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
431 ง22203 Food and Drink 3 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
432 ง23205 Food and Drink 5 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
433 ง31269 RPG 15 Delivery 1 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
434 ง32234 RPG 15 Delivery 3 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
435 ง33235 RPG 15 Delivery 5 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
436 ง21243 คอมพิวเตอร์เพื่อพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
437 จ30203 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจและการลงทุน 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
438 จ30205 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจและการลงทุน 5 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
439 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
440 ง31205 การขยายพันธุ์พืช 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
441 ง30260 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
442 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
443 ง20221 การเลี้ยงแพะ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
444 ง20223 การเลี้ยงสุกร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
445 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
446 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
447 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
448 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
449 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
450 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
451 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
452 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
453 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
454 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
455 ง20202 การออกแบบเสื้อผ้า 1 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
456 ง20204 การออกแบบเสื้อผ้า 3 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
457 ง20206 การออกแบบเสื้อผ้า 5 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
458 ง31253 ออกแบบเสื้อผ้าสู่อาชีพ 1 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
459 ง32277 ออกแบบเสื้อผ้าสู่อาชีพ 3 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
460 ง33257 ออกแบบเสื้อผ้าสู่อาชีพ 5 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
461 ง30237 กาแฟสดสร้างอาชีพ 1 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
462 ง30254 กาแฟสดสร้างอาชีพ 3 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
463 ง30263 กาแฟสดสร้างอาชีพ 5 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
464 ง20212 การออกแบบและตกแต่งภายใน 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
465 ง20201 การออกแบบ infographic 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
466 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
467 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
468 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
469 ง30212 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
470 ง33254 การออกแบบและผลิตสื่อเพื่ออาชีพ 1/2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
471 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
472 ง20218 เสริมสวยเบื้องต้น 1 1/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
473 ง20236 เสริมสวยเบื้องต้น 3 1/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
474 ง20255 เสริมสวยเบื้องต้น 5 1/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
475 ง30239 เสริมสวยสร้างอาชีพ 1 1/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
476 ง30256 เสริมสวยสร้างอาชีพ 3 1/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
477 ง30290 เสริมสวยสร้างอาชีพ 5 1/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
478 ง20214 การสร้างเว็บไซต์ประเภท Text Editor 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา