บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
2 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวนิตยา สวัสดี
3 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
4 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
5 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
6 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
7 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสายอรุณ มาณพ
8 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 นายอนุพงศ์ ศรีขัติ
9 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 นายอนุพงศ์ ศรีขัติ
10 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
11 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
12 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
13 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
14 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
15 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
16 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
17 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
18 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
19 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
20 จ30203 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจและการลงทุน 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
21 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
22 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา