บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี
2 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี
3 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ