บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
7 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
8 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
10 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
11 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
12 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
13 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
14 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
15 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
16 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
17 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
18 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
19 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
20 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
21 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
22 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
23 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
24 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
25 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
26 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
27 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
28 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
29 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
30 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
31 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
32 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
33 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางยุวันดา พานิช
34 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
35 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
36 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
37 ว21204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2/2563 นางยุวันดา พานิช
38 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
39 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
40 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
41 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
42 ว33222 เคมี 6 2/2563 นางยุวันดา พานิช
43 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
44 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
45 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
46 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
47 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
48 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
49 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
50 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
51 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
52 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
53 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
54 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
55 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
56 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
57 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
58 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
59 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
60 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
61 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
62 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
63 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
64 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
65 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
66 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
67 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
68 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
69 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
70 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
71 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
72 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
73 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
74 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
75 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
76 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
77 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
78 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
79 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
80 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
81 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
82 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
83 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
84 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
85 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
86 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
87 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
88 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
89 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 (เฉพาะม.2) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
90 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
91 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
92 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
93 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
94 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
95 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
96 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
97 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
98 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
99 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
100 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
101 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
102 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
103 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 (เฉพาะม.3) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
104 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
105 ง33276 การปลูกแคสตัสเพื่อการค้า(เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
106 ง31243 อาหารไทยเบื้องต้น 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
107 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
108 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
109 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
110 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
111 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
112 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
113 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
114 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
115 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
116 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์