บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
2 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
4 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
5 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
6 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
7 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
8 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
9 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
10 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
11 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
12 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
13 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
14 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
15 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
16 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
17 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
18 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
19 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
20 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
21 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
22 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
23 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
24 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
25 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
26 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
27 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
28 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
29 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
30 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
31 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
32 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
33 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
34 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
35 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
36 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
37 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
38 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
39 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
40 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
41 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
42 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
43 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
44 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
45 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
46 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
47 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
48 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
49 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
50 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
51 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
52 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
53 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
54 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
55 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
56 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
57 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
58 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 (เฉพาะม.2) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
59 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
60 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
61 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
62 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
63 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
64 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
65 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
66 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
67 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
68 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
69 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
70 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
71 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
72 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 (เฉพาะม.3) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
73 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
74 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
75 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
76 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
77 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
78 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
79 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
80 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
81 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
82 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์