คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
4 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
5 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
7 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางยุวันดา พานิช
9 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
10 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
11 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
14 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
15 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
16 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
17 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
18 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
19 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
20 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
21 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
22 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
23 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
24 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
25 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
26 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
27 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
28 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
29 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
30 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
31 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
32 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
33 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
34 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
35 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
36 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
37 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
38 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
39 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
40 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
41 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
42 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
43 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
44 ว31221 เคมี 1 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
45 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
46 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
47 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
48 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
49 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
50 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
51 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
52 ว32221 เคมี 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
53 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
54 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
55 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
56 ว33221 เคมี 5 1/2564 นางยุวันดา พานิช
57 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
58 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
59 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
60 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
61 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
62 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
63 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
64 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
65 จ11201 ภาษาจีน1 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
66 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
67 ท12101 ภาษาไทย2 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
68 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
69 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
70 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
71 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
72 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
73 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
74 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
75 ศ12101 ศิลปะ2 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
76 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
77 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
78 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
79 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
80 จ12201 ภาษาจีน2 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
81 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
82 ท13101 ภาษาไทย3 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
83 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
84 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
85 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
86 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
87 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
88 ศ13101 ศิลปะ3 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
89 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
90 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
91 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
92 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
93 จ13201 ภาษาจีน3 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
94 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
95 ท14101 ภาษาไทย4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
96 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
97 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
98 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
99 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
100 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
101 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
102 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
103 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
104 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
105 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
106 ก21925 แนะแนว 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
107 ก21925 แนะแนว 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
108 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
109 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
110 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
111 ก21974 ชุมนุม 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
112 ก21974 ชุมนุม 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
113 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
114 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
115 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
116 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
117 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
118 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
119 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
120 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
121 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
122 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
123 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
124 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
125 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
126 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
127 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
128 ก22154 แนะแนว 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
129 ก22154 แนะแนว 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
130 ก22154 แนะแนว 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
131 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
132 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
133 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
134 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
135 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
136 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
137 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
138 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
139 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
140 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
141 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
142 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
143 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
144 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
145 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
146 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
147 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
148 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
149 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
150 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
151 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
152 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
153 ก22315 แนะแนว 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
154 ก22315 แนะแนว 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
155 ก22315 แนะแนว 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
156 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
157 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
158 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
159 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
160 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
161 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
162 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
163 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
164 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
165 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
166 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
167 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
168 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
169 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
170 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
171 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
172 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
173 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
174 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
175 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
176 พ21201 เทควันโด 1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
177 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
178 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
179 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
180 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
181 ท15101 ภาษาไทย5 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
182 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
183 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
184 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
185 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
186 พ31201 เปตอง 1 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
187 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
188 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
189 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
190 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
191 พ32201 แชร์บอล 1 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
192 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
193 พ32202 วอลเลย์บอล1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
194 พ32203 เซปักตะกร้อ1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
195 ศ15101 ศิลปะ5 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
196 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
197 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
198 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
199 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
200 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
201 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
202 จ15201 ภาษาจีน5 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
203 ท16101 ภาษาไทย6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
204 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
205 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
206 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
207 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
208 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
209 ศ16101 ศิลปะ6 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
210 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
211 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
212 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
213 จ16201 ภาษาจีน6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
214 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
215 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
216 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
217 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
218 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
219 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
220 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
221 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
222 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
223 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
224 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
225 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
226 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
227 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
228 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
229 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
230 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
231 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
232 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
233 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
234 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
235 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
236 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
237 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
238 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
239 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
240 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
241 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
242 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
243 ส20202 Asean World 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
244 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
245 ส20213 สิ่งแวดล้อมที่รัก 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
246 ส20215 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
247 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
248 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
249 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
250 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
251 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
252 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
253 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
254 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
255 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
256 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
257 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
258 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
259 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
260 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
261 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
262 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
263 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
264 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
265 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
266 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
267 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
268 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
269 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
270 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
271 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
272 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
273 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
274 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
275 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
276 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
277 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
278 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
279 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
280 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
281 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
282 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
283 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
284 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
285 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
286 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
287 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
288 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
289 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นายธนากร หลวงราช
290 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
291 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
292 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
293 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
294 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
295 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
296 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
297 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
298 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
299 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
300 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
301 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
302 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
303 ง33262 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
304 ง33263 การเพาะเห็ด 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
305 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
306 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
307 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
308 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
309 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
310 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
311 ง30206 คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
312 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2564 นายธนากร หลวงราช
313 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
314 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
315 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
316 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
317 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
318 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
319 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
320 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
321 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
322 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
323 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
324 ง30218 ฝึกงาน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
325 ง30218 ฝึกงาน 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
326 ง31265 โภชนาการอาหาร 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
327 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
328 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
329 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
330 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
331 ง30269 อาหารว่าง 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
332 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
333 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
334 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
335 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
336 ง32264 งานติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
337 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
338 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
339 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
340 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
341 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
342 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
343 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
344 ง32233 การส่องสว่าง 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
345 ง30219 โครงการ 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
346 ง30219 โครงการ 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
347 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
348 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
349 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
350 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
351 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
352 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
353 ง32238 การตัดต่อVDOด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
354 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
355 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
356 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
357 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
358 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
359 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
360 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
361 ง20201 การออกแบบ infographic 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
362 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
363 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
364 ง20218 เสริมสวยเบื้องต้น 1 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
365 ง20236 เสริมสวยเบื้องต้น 3 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
366 ง20255 เสริมสวยเบื้องต้น 5 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
367 ง30239 เสริมสวยสร้างอาชีพ 1 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
368 ง30256 เสริมสวยสร้างอาชีพ 3 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
369 ง30290 เสริมสวยสร้างอาชีพ 5 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
370 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
371 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
372 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
373 ง20247 งานอาชีพซักอบรีด เบื้องต้น 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
374 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
375 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
376 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
377 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
378 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
379 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
380 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
381 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
382 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 1 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.1/6,ม.1/7) 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
383 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 5 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.3/6,ม.3/7) 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
384 ง33241 งานบริการรถยนต์1 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
385 ง33268 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
386 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
387 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
388 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
389 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
390 ง31271 งานใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
391 ง31229 ขนมไทยเพื่อการค้า 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
392 ศ22213 ดนตรีล้านนา 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
393 ง33285 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
394 ง33288 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
395 ง33287 โปรแกรมกราฟฟิก 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
396 ง33289 อาหารท้องถิ่น 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
397 ง33291 อาหารมังสวิรัติ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
398 ง33293 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
399 ง33295 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
400 ง33297 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
401 ง32246 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
402 ง33290 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
403 ง33283 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
404 ง20209 การจัดสวนถาด 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
405 ง33299 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
406 ง33284 งานอลูมิเนียมและการประมาณราคา 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
407 ง33286 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
408 ง33292 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
409 ง33294 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
410 ง33296 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
411 ง32234 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
412 ง20233 การสร้างเว็บไซต์ประเภทWeb Editor 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
413 พ20223 ว่ายน้ำ 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
414 พ20225 ว่ายน้ำ 3 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
415 พ30233 ว่ายน้ำ 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
416 พ30235 ว่ายน้ำ 3 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
417 พ30237 ว่ายน้ำ 5 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
418 พ20227 ว่ายน้ำ 5 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
419 ส20219 วัฒนธรรมอาเซียน 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
420 ส20221 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
421 ส20217 มองสังคมผ่านฟิล์ม 1 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
422 ส20223 โครงงานคุณธรรม 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
423 ส30203 โครงงานคุณธรรม 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
424 ส30287 ท่องเมืองเชียงแสน 1 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
425 ว30281 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
426 ง31287 การใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อการขาย 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
427 ง30287 เทคโนโลยีการเกษตร 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
428 ง32212 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
429 ส30223 หนังสั้นเชิงสร้างสรรค์ 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
430 ส30225 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
431 ส30267 ดนตรีพื้นเมือง 1 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
432 ว30283 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
433 ว30285 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 1/2564 นางยุวันดา พานิช
434 ส30283 ท่องโลกกว้าง 1 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
435 ส30265 สงครามเบื้องต้น 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
436 ส21201 สื่อและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 1 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
437 ส22201 ประวัติศาสตร์ทานได้ 1 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
438 ส23201 วัฒนธรรมไทยในบทเพลง 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
439 ค14202 คำนวณชวนคิด4 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
440 ท14208 ปริศนาอักษรไขว้4 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
441 ส14203 สังคมชมอาเซียน4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
442 ว14204 Magic School Bus4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
443 ว14205 Dinosaurs4 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
444 ศ14202 กระดาษสร้างสรรค์4 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
445 ศ14203 ขับร้องเพลงไทยสากล4 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
446 พ14205 แฮนด์บอล4 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
447 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
448 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
449 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
450 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
451 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา1 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
452 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
453 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
454 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
455 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
456 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
457 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
458 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
459 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
460 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
461 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
462 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
463 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
464 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
465 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
466 ว15203 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว5 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
467 ว15207 Dinosaurs5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
468 ว15206 Science in movie5 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
469 ว15208 การสร้างแอนิเมชัน5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
470 ท15208 ปริศนาอักษรไขว้5 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
471 ค15201 คณิตคิดสนุก5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
472 ค15202 คำนวณชวนคิด5 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
473 ศ15201 ขับร้องเพลงไทยสากล5 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
474 ศ15204 กระดาษสร้างสรรค์5 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
475 ค16202 คณิตคิดสนุก6 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
476 ว16201 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
477 ว16206 Science in movie6 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
478 ว16207 Dinosaurs6 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
479 ว16208 การสร้างเกมสร้างสรรค์6 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
480 ท16207 ปริศนาอักษรไขว้6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
481 ศ16201 กระดาษสร้างสรรค์6 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
482 ศ16202 ขับร้องเพลงไทยสากล6 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
483 พ16205 วอลเลย์บอล6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
484 ค16201 คำนวณชวนคิด6 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด