คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
4 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
5 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
6 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
7 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางยุวันดา พานิช
10 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
11 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
12 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
13 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
14 ว21104 วิทยการคำนวณ 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
15 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
16 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
17 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
18 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
19 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
20 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
21 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
22 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
23 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
24 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
25 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
26 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
27 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
28 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
29 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
30 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
31 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
32 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
33 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
34 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
35 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
36 ว22104 วิทยการคำนวณ 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
37 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
38 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2565 นางยุวันดา พานิช
39 ว21204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
40 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
41 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
42 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
43 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
44 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
45 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
46 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
47 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
48 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
49 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
50 ว22204 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
51 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
52 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
53 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
54 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
55 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
56 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
57 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
58 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
59 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
60 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
61 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
62 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
63 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
64 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
65 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
66 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
67 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
68 ส31102 สังคมศึกษา 2 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
69 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
70 ว31104 วิทยาการคำนวณ 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
71 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
72 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
73 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
74 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
75 ส33101 สังคมศึกษา 5 2/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
76 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
77 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
78 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
79 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
80 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
81 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
82 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
83 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
84 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
85 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
86 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
87 ว31221 เคมี 1 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
88 ว31222 เคมี 2 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
89 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
90 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
91 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
92 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
93 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
94 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
95 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
96 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
97 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
98 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
99 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
100 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
101 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
102 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
103 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
104 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
105 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
106 ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
107 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
108 ว32104 วิทยการคำนวณ 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
109 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
110 ว32202 ฟิสิกส์ 4 2/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
111 ว32221 เคมี 3 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
112 ว32222 เคมี 4 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
113 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
114 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
115 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
116 ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
117 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
118 ว33202 ฟิสิกส์ 6 2/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
119 ว33221 เคมี 5 1/2565 นางยุวันดา พานิช
120 ว33222 เคมี 6 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
121 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
122 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
123 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
124 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
125 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
126 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
127 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
128 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
129 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
130 จ11201 ภาษาจีน1 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
131 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
132 ท12101 ภาษาไทย2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
133 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
134 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
135 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
136 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
137 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
138 ศ12101 ศิลปะ2 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
139 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
140 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
141 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
142 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
143 จ12201 ภาษาจีน2 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
144 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
145 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
146 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
147 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
148 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
149 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
150 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
151 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
152 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
153 ศ13101 ศิลปะ3 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
154 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
155 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
156 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
157 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
158 จ13201 ภาษาจีน3 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
159 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
160 ท14101 ภาษาไทย4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
161 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
162 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
163 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
164 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
165 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
166 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
167 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
168 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
169 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
170 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
171 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
172 ก21925 แนะแนว 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
173 ก21925 แนะแนว 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
174 ก21948 แนะแนว 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
175 ก21948 แนะแนว 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
176 ก21974 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
177 ก21974 ชุมนุม 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
178 ก21992 ชุมนุม 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
179 ก21992 ชุมนุม 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
180 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
181 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
182 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
183 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
184 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
185 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
186 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
187 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
188 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
189 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
190 ก22134 แนะแนว 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
191 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
192 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
193 ก22154 แนะแนว 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
194 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
195 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
196 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
197 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
198 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
199 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
200 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
201 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
202 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
203 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
204 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
205 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
206 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
207 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
208 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
209 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
210 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
211 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
212 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
213 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
214 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
215 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
216 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
217 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
218 ก22315 แนะแนว 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
219 ก22315 แนะแนว 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
220 ก22315 แนะแนว 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
221 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
222 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
223 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
224 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
225 ก22331 แนะแนว 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
226 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
227 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
228 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
229 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
230 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
231 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
232 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
233 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
234 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
235 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
236 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
237 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
238 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
239 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
240 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
241 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
242 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
243 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
244 พ20201 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
245 พ21202 เทควันโด2 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
246 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
247 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
248 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
249 พ22202 เทเบิลเทนนิส 2 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
250 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
251 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
252 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
253 พ23202 แบดมินตัน 2 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
254 ท15101 ภาษาไทย5 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
255 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
256 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
257 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
258 พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
259 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
260 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
261 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
262 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
263 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 4 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
264 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
265 พ32201 แชร์บอล 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
266 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
267 พ32202 วอลเลย์บอล1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
268 พ32203 เซปักตะกร้อ1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
269 ศ15101 ศิลปะ5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
270 พ32205 วอลเลย์บอล 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
271 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
272 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
273 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
274 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
275 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
276 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
277 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
278 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
279 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
280 จ15201 ภาษาจีน5 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
281 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
282 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
283 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
284 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
285 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
286 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
287 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
288 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
289 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
290 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
291 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
292 จ16201 ภาษาจีน6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
293 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
294 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
295 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
296 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
297 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
298 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
299 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
300 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
301 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
302 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
303 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
304 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
305 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
306 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
307 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
308 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
309 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
310 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
311 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
312 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
313 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
314 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
315 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
316 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
317 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
318 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
319 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
320 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
321 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
322 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
323 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
324 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
325 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
326 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
327 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
328 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
329 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
330 จ21204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
331 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
332 จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวชุติมา ตนศิริ
333 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
334 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
335 จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
336 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
337 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
338 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
339 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
340 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
341 จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
342 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
343 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
344 ส30235 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 2 (เฉพาะม.5) 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
345 ส30262 อักษรล้านนา 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
346 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
347 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2565 นางสาวชุติมา ตนศิริ
348 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
349 จ 32202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2/2565 นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
350 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
351 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
352 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
353 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
354 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
355 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
356 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
357 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
358 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
359 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
360 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
361 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
362 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
363 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
364 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
365 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
366 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
367 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
368 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
369 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
370 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
371 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
372 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
373 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
374 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
375 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
376 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
377 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
378 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
379 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
380 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
381 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
382 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
383 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
384 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
385 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
386 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
387 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
388 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
389 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
390 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
391 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
392 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
393 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
394 ศ31102 ศิลปะ 2 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
395 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
396 ศ32102 ศิลปะ 4 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
397 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
398 ศ33102 ศิลปะ 6 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
399 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
400 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
401 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
402 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
403 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
404 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
405 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
406 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
407 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
408 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
409 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
410 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
411 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
412 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
413 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
414 ง31102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
415 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
416 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
417 ง32102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
418 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
419 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
420 ง20270 การปลูกไม้ประดับ (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
421 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นายธนากร หลวงราช
422 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
423 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
424 ง31212 การใช้งาน Social Network 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
425 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นายธนากร หลวงราช
426 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
427 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
428 ง32209 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
429 ง30246 การสร้าง E-Book 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
430 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
431 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
432 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
433 ง31258 พืชผัก 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
434 ง31260 ดินและปุ๋ย 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
435 ง31283 หลักการเลี้ยงสัตว์ 2 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
436 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
437 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
438 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
439 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
440 ง32284 การเลี้ยงสัตว์ปีก 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
441 ง32285 หลักการจัดการฟาร์ม 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
442 ง32286 การเกษตรแบบผสมผสาน 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
443 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
444 ง33262 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
445 ง33263 การเพาะเห็ด 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
446 ง33264 งานช่างเกษตร 1 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
447 ง33265 หลักการตลาดการเกษตร 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
448 ง33266 การเลี้ยงสัตว์น้ำ 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
449 ง32202 ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
450 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
451 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
452 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
453 ง30233 การขายเบื้องต้น 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
454 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
455 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
456 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
457 ง30206 คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
458 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
459 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายธนากร หลวงราช
460 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
461 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
462 ง32245 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
463 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
464 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
465 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
466 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
467 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
468 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
469 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
470 ง33256 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2/2565 นายธนากร หลวงราช
471 ง30218 ฝึกงาน 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
472 ง30218 ฝึกงาน 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
473 ง30218 ฝึกงาน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
474 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
475 ง30269 อาหารว่าง 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
476 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
477 ง31234 ไฟฟ้าในอาคาร 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
478 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
479 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
480 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
481 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
482 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
483 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
484 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
485 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
486 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
487 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
488 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
489 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
490 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
491 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
492 ง32233 การส่องสว่าง 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
493 ง30219 โครงการ 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
494 ง30219 โครงการ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
495 ง30219 โครงการ 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
496 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
497 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
498 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
499 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
500 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
501 ง31226 งานจักรยานยนต์ 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
502 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
503 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
504 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
505 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
506 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
507 ก84013 แนะแนว 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
508 ก84013 แนะแนว 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
509 ก84013 แนะแนว 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
510 ก84013 แนะแนว 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
511 ก84013 แนะแนว 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
512 ง33231 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
513 ง33232 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
514 ก84112 ชุมนุม 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
515 ก84112 ชุมนุม 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
516 ก84112 ชุมนุม 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
517 ก84112 ชุมนุม 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
518 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
519 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
520 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
521 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
522 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
523 ก84249 แนะแนว 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
524 ก84249 แนะแนว 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
525 ก84249 แนะแนว 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
526 ก84249 แนะแนว 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
527 ก84249 แนะแนว 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
528 ก84249 แนะแนว 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
529 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
530 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
531 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
532 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
533 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
534 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
535 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
536 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
537 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
538 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
539 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
540 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
541 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
542 ก84348 แนะแนว 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
543 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
544 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
545 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
546 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
547 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
548 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
549 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
550 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
551 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
552 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
553 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
554 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
555 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
556 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
557 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
558 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
559 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
560 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
561 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
562 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
563 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
564 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
565 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
566 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
567 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
568 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
569 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
570 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
571 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
572 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
573 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
574 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
575 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
576 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
577 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
578 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
579 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
580 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
581 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
582 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
583 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
584 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
585 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
586 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
587 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
588 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
589 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
590 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
591 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
592 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
593 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
594 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
595 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
596 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
597 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
598 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
599 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
600 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
601 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
602 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
603 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
604 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
605 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
606 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
607 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
608 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
609 ง31273 Smart Intensive Farming 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
610 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
611 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
612 ง32238 การตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
613 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
614 ง21219 พื้นฐานงานเกษตร 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
615 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
616 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
617 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
618 ง20201 การออกแบบ infographic (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
619 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
620 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
621 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
622 ง20214 การสร้างเว็บไซต์ประเภท Text Editor (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
623 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
624 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
625 ง20230 ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
626 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
627 ง20247 งานอาชีพซักอบรีดเบื้องต้น 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
628 ง20250 การเลี้ยงกระบือ 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
629 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
630 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
631 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
632 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
633 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายธนากร หลวงราช
634 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
635 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
636 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
637 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
638 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
639 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
640 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
641 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
642 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
643 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
644 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
645 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
646 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางยุวันดา พานิช
647 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
648 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
649 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
650 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
651 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
652 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
653 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
654 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
655 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
656 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
657 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
658 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
659 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
660 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
661 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
662 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
663 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
664 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
665 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
666 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
667 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
668 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
669 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
670 พ32207 บาสเกตบอล 2 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
671 พ33212 กีฬาและนันทนาการ 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
672 ศ22214 ดนตรีล้านนา 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
673 พ33213 กระบี่กระบอง 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
674 พ33214 แม่ไม้มวยไทย 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
675 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
676 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 5 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
677 จ23204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นางสาวชุติมา ตนศิริ
678 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
679 ง31235 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
680 ง32241 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
681 ง32259 เครื่องปรับอากาศ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
682 ง31214 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
683 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
684 ง32235 งานส่งกำลังเครื่องยนต์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
685 ง32236 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
686 ง32237 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
687 ง32288 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
688 ง33241 งานบริการรถยนต์1 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
689 ง31240 พื้นฐานงานปูน 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
690 ง32289 งานปูนตกแต่งผิว 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
691 ง33271 ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคาร 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
692 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
693 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
694 ง32266 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
695 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
696 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
697 ง31206 การขยายพันธุ์พืช 2 (เฉพาะม.4) 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
698 ง33276 การปลูกแคสตัสเพื่อการค้า(เฉพาะม.6) 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
699 ง22220 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2 (เฉพาะม.2) 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
700 ง32280 เทคโนโลยีการเกษตร 2 (เฉพาะม.5) 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
701 ง33278 กระบวนการจัดทำบัญชี 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
702 ง32273 บัญชีบริษัทจำกัด 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
703 ง31263 การบัญชีอุตสาหกรรม 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
704 ง31285 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
705 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
706 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
707 ง33280 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
708 ง30265 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
709 ง30273 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
710 ง32296 หลักการประกอบอาหารครอบครัว 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
711 ง31266 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
712 ง31252 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
713 ง32244 โปรแกรมตารางงาน 2/2565 นายธนากร หลวงราช
714 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
715 ง20248 งานอาชีพ ซัก อบ รีด เบื้องต้น 2 (เฉพาะม.2) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
716 ง20274 บริการด้าน ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.3) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
717 ง31250 ธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.4) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
718 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
719 ง33250 ซัก อบ รีด สู่สากล 2 (เฉพาะม.6) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
720 ง33251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2565 นายธนากร หลวงราช
721 ง30217 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 2/2565 นายธนากร หลวงราช
722 ง33282 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
723 ศ22213 ดนตรีล้านนา 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
724 ง33287 โปรแกรมกราฟฟิก 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
725 ง33289 อาหารท้องถิ่น 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
726 ง33291 อาหารมังสวิรัติ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
727 ง33293 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
728 ง33295 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
729 ง33297 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
730 ง32246 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
731 ง33290 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
732 ง33283 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
733 ง20209 การจัดสวนถาด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
734 ง33299 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
735 ง33284 งานอลูมิเนียมและการประมาณราคา 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
736 ง33286 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
737 ง33292 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
738 ง33296 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
739 ง32234 การสร้างเว็บไซต์ 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
740 พ20223 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
741 พ20225 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
742 ง20227 การออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
743 พ30233 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
744 พ30235 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
745 พ30237 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
746 พ20227 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
747 ง20210 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายธนากร หลวงราช
748 ส20217 มองสังคมผ่านฟิล์ม 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
749 ส30203 โครงงานคุณธรรม 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
750 ง30287 เทคโนโลยีการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
751 ง32212 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
752 ส22201 ประวัติศาสตร์ทานได้ 1 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
753 ง33298 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
754 ง30292 งานขับรถยนต์ 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
755 ง30293 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
756 ง30274 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
757 ง30296 การถนอมอาหาร 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
758 พ20224 ว่ายน้ำ 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
759 ศ21204 ช่างเขียนการ์ตูน 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
760 พ20226 ว่ายน้ำ 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
761 ส20216 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
762 พ20228 ว่ายน้ำ 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
763 ส20224 โครงงานคุณธรรม (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
764 ศ23204 ช่างเขียนการ์ตูน 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
765 พ30234 ว่ายน้ำ 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
766 พ30236 ว่ายน้ำ 4 (เฉพาะ ม.5) 2/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
767 พ30238 ว่ายน้ำ 6 (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
768 ส33282 อาเซียนศึกษา 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
769 ง33270 เครื่องดื่มและไอศกรีม 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
770 ง30259 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
771 ง30245 อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
772 ส20227 อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
773 ง20225 การใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการขาย (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
774 ง20241 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นายธนากร หลวงราช
775 ง20251 หลักการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายธนากร หลวงราช
776 ง31288 พื้นฐานการเขียนหุ่นยนต์เล็ก (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
777 ส32223 สืบสานดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
778 ส33221 ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
779 ง20259 น้ำมูลไส้เดือนกับงานเกษตร 1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
780 ง20207 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
781 ง20223 การแต่งภาพด้วย Lighroom (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
782 ง20265 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 1 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
783 ง33260 งานช่างเกษตร 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
784 ง31289 เทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
785 ก12476 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
786 ก13047 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
787 ก13064 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
788 พ32208 การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
789 พ32210 ฟุตซอล 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
790 ง31292 Smart Intensive Farming 2 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
791 ส30270 สืบสานดนตรีพื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.5) 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
792 ส30272 ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
793 ง20273 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 2 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
794 ง30286 การสร้างแอนิเมชั่น 3D (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นายธนากร หลวงราช
795 ค20202 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
796 ค20204 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
797 ค20206 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
798 ค30202 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
799 ค30204 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 4 (เฉพาะ ม.5) 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
800 ค30206 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 6 (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
801 ว30287 อุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ (เฉพาะ ม.4) 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
802 ง20234 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
803 ง33216 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช