คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
4 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
5 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
6 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
7 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางยุวันดา พานิช
10 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
11 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2564 นางยุวันดา พานิช
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
13 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
14 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
15 ว21104 วิทยการคำนวณ 2/2564 นางสาวกนกพร จำปา
16 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
17 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
18 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
19 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
20 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
21 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
22 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
23 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
24 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
25 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
26 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
27 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
28 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
29 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
30 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
31 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
32 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
33 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
34 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
35 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
36 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
37 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
38 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
39 ว22104 วิทยการคำนวณ 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
40 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
41 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
42 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
43 ว21204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
44 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
45 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
46 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
47 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
48 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
49 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
50 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
51 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
52 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
53 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
54 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
55 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางยุวันดา พานิช
56 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
57 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
58 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
59 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
60 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
61 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
62 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นางยุวันดา พานิช
63 ว22204 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
64 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
65 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
66 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
67 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
68 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
69 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
70 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
71 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
72 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
73 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
74 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
75 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
76 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
77 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
78 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2564 นางสาวณัฐพร อภิธนัง
79 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
80 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
81 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
82 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
83 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
84 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
85 ว23202 ดาราศาสตร์ 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
86 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
87 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
88 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
89 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
90 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
91 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
92 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
93 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
94 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
95 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
96 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
97 ส31102 สังคมศึกษา 2 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
98 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
99 ว31104 วิทยาการคำนวณ 2/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
100 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
101 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
102 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
103 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
104 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
105 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
106 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
107 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
108 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
109 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
110 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
111 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
112 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
113 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
114 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
115 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
116 ว31221 เคมี 1 1/2564 นางสาวณัฐพร อภิธนัง
117 ว31222 เคมี 2 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
118 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
119 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
120 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
121 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
122 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
123 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
124 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
125 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
126 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
127 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
128 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
129 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
130 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
131 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
132 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
133 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
134 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
135 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
136 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
137 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
138 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
139 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
140 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
141 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
142 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
143 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
144 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
145 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
146 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
147 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
148 ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
149 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
150 ว32104 วิทยการคำนวณ 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
151 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
152 ว32202 ฟิสิกส์ 4 2/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
153 ว32221 เคมี 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
154 ว32222 เคมี 4 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
155 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
156 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
157 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
158 ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
159 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
160 ว33202 ฟิสิกส์ 6 2/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
161 ว33221 เคมี 5 1/2564 นางยุวันดา พานิช
162 ว33222 เคมี 6 2/2564 นางยุวันดา พานิช
163 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
164 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
165 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
166 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
167 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
168 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
169 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
170 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
171 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
172 จ11201 ภาษาจีน1 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
173 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
174 ท12101 ภาษาไทย2 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
175 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
176 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
177 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
178 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
179 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
180 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
181 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
182 ศ12101 ศิลปะ2 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
183 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
184 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
185 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
186 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
187 จ12201 ภาษาจีน2 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
188 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
189 ท13101 ภาษาไทย3 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
190 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
191 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
192 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
193 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
194 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
195 ศ13101 ศิลปะ3 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
196 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
197 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
198 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
199 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
200 จ13201 ภาษาจีน3 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
201 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
202 ท14101 ภาษาไทย4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
203 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
204 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
205 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
206 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
207 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
208 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
209 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
210 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
211 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
212 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
213 ก21925 แนะแนว 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
214 ก21925 แนะแนว 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
215 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
216 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
217 ก21948 แนะแนว 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
218 ก21974 ชุมนุม 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
219 ก21974 ชุมนุม 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
220 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
221 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
222 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
223 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
224 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
225 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
226 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
227 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
228 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
229 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
230 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
231 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
232 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
233 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
234 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
235 ก22154 แนะแนว 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
236 ก22154 แนะแนว 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
237 ก22154 แนะแนว 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
238 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
239 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
240 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
241 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
242 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
243 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
244 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
245 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
246 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
247 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
248 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
249 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
250 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
251 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
252 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
253 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
254 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
255 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
256 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
257 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
258 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
259 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
260 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
261 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
262 ก22315 แนะแนว 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
263 ก22315 แนะแนว 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
264 ก22315 แนะแนว 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
265 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
266 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
267 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
268 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
269 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
270 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
271 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
272 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
273 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
274 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
275 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
276 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
277 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
278 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
279 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
280 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
281 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
282 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
283 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
284 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
285 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
286 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
287 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
288 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
289 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
290 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
291 พ21201 เทควันโด 1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
292 พ21202 เทควันโด2 2/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
293 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
294 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
295 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
296 พ22202 เทเบิลเทนนิส 2 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
297 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
298 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
299 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
300 พ23202 แบดมินตัน 2 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
301 ท15101 ภาษาไทย5 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
302 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
303 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
304 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
305 พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
306 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
307 พ31201 เปตอง 1 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
308 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
309 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
310 พ31205 ฟุตซอล2 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
311 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
312 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 4 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
313 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
314 พ32201 แชร์บอล 1 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
315 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
316 พ32202 วอลเลย์บอล1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
317 พ32203 เซปักตะกร้อ1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
318 ศ15101 ศิลปะ5 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
319 พ32205 วอลเลย์บอล 2 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
320 พ32206 เซปักตะกร้อ 2 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
321 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
322 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
323 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
324 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
325 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
326 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
327 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
328 จ15201 ภาษาจีน5 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
329 ท16101 ภาษาไทย6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
330 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
331 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
332 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
333 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
334 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
335 ศ16101 ศิลปะ6 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
336 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
337 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
338 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
339 จ16201 ภาษาจีน6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
340 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
341 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
342 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
343 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
344 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
345 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
346 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
347 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
348 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
349 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
350 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
351 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
352 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
353 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
354 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
355 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
356 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
357 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
358 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
359 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
360 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
361 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
362 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
363 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
364 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
365 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
366 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
367 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
368 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
369 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
370 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
371 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
372 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
373 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
374 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
375 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง
376 จ21204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2564 นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง
377 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์
378 จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2564 นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์
379 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์
380 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
381 จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
382 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
383 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวบุญญรัตน์ ฤทธิ์ณรงค์
384 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
385 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
386 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
387 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวสุมิตรา ด้วงหริ่ว
388 จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2564 นางสาวสุมิตรา ด้วงหริ่ว
389 ส20202 Asean World 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
390 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
391 ส20209 ท้องถิ่นของเรา 2 (เฉพาะม.2) 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
392 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
393 ส20212 สอนศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.3) 2/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
394 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
395 ส30235 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 2 (เฉพาะม.5) 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
396 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
397 ส30264 อักษรล้านนา 2 (เฉพาะม.6) 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
398 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง
399 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2564 นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง
400 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี
401 จ 32202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2/2564 นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี
402 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
403 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
404 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
405 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
406 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
407 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
408 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
409 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
410 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
411 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
412 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศศินา อินตาคำ
413 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
414 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
415 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
416 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
417 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศศินา อินตาคำ
418 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
419 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
420 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวศศินา อินตาคำ
421 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
422 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
423 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
424 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
425 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
426 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
427 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
428 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
429 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
430 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
431 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
432 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
433 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
434 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
435 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
436 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
437 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
438 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
439 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
440 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
441 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
442 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
443 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
444 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
445 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
446 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
447 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
448 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
449 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
450 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
451 ศ31102 ศิลปะ 2 2/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
452 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
453 ศ32102 ศิลปะ 4 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
454 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
455 ศ33102 ศิลปะ 6 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
456 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
457 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
458 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
459 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
460 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
461 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
462 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
463 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
464 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
465 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
466 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
467 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
468 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
469 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
470 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
471 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
472 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
473 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
474 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นายธนากร หลวงราช
475 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นายธนากร หลวงราช
476 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
477 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
478 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
479 ง31102 การงานอาชีพ 2 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
480 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
481 ง32102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
482 ง32102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
483 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
484 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
485 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
486 ง21201 งานใบตอง 1 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
487 ง20262 การทำเมนูเพื่อสุขภาพ (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.1/5,ม.1/6) 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
488 ง31212 การใช้งาน Social Network 2/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
489 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
490 ง32209 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
491 ง30246 การสร้าง E-Book 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
492 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
493 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
494 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
495 ง31258 พืชผัก 2/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
496 ง31259 ไม้ดอกไม้ประดับ 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
497 ง31260 ดินและปุ๋ย 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
498 ง31283 หลักการเลี้ยงสัตว์ 2 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
499 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
500 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
501 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
502 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
503 ง32284 การเลี้ยงสัตว์ปีก 2/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
504 ง32285 หลักการจัดการฟาร์ม 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
505 ง32286 การเกษตรแบบผสมผสาน 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
506 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
507 ง33262 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
508 ง33263 การเพาะเห็ด 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
509 ง33264 งานช่างเกษตร 1 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
510 ง33265 หลักการตลาดการเกษตร 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
511 ง33266 การเลี้ยงสัตว์น้ำ 2/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
512 ง32206 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
513 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
514 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
515 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
516 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
517 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
518 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
519 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
520 ง30206 คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
521 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2564 นายธนากร หลวงราช
522 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
523 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
524 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
525 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
526 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
527 ง32245 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
528 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
529 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
530 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
531 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
532 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
533 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
534 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
535 ง33256 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
536 ง30218 ฝึกงาน 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
537 ง30218 ฝึกงาน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
538 ง30218 ฝึกงาน 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
539 ง31265 โภชนาการอาหาร 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
540 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
541 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
542 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
543 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
544 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
545 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
546 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
547 ง30269 อาหารว่าง 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
548 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
549 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
550 ง31234 ไฟฟ้าในอาคาร 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
551 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
552 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
553 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
554 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
555 ง32264 งานติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
556 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
557 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
558 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
559 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
560 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
561 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
562 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2564 นายจิรายุส สมกาศ
563 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
564 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
565 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
566 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
567 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
568 ง32299 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
569 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2564 นายจิรายุส สมกาศ
570 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
571 ง32233 การส่องสว่าง 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
572 ง30219 โครงการ 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
573 ง30219 โครงการ 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
574 ง30219 โครงการ 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
575 ง33227 ดิจิตอลเบื้องต้น 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
576 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
577 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
578 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
579 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
580 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
581 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
582 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
583 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
584 ง33230 งานปรับอากาศรถยนต์ 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
585 ก84013 แนะแนว 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
586 ก84013 แนะแนว 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
587 ก84013 แนะแนว 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
588 ก84013 แนะแนว 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
589 ก84013 แนะแนว 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
590 ก84013 แนะแนว 2/2564 นางยุวันดา พานิช
591 ก84013 แนะแนว 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
592 ก84013 แนะแนว 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
593 ก84013 แนะแนว 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
594 ก84013 แนะแนว 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
595 ก84013 แนะแนว 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
596 ก84013 แนะแนว 1/2564 นางยุวันดา พานิช
597 ง33231 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
598 ง33232 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
599 ก84112 ชุมนุม 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
600 ก84112 ชุมนุม 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
601 ก84112 ชุมนุม 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
602 ก84112 ชุมนุม 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
603 ก84112 ชุมนุม 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
604 ก84112 ชุมนุม 2/2564 นางยุวันดา พานิช
605 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
606 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
607 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
608 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
609 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
610 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นางยุวันดา พานิช
611 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
612 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
613 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
614 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
615 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
616 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
617 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
618 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
619 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
620 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
621 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
622 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางยุวันดา พานิช
623 ก84249 แนะแนว 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
624 ก84249 แนะแนว 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
625 ก84249 แนะแนว 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
626 ก84249 แนะแนว 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
627 ก84249 แนะแนว 2/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
628 ก84249 แนะแนว 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
629 ก84249 แนะแนว 2/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
630 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
631 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
632 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
633 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
634 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
635 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
636 ก84249 แนะแนว 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
637 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
638 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
639 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
640 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
641 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
642 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
643 ก84279 ชุมนุม 2/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
644 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
645 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
646 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
647 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
648 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
649 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
650 ก84279 ชุมนุม 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
651 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
652 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
653 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
654 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
655 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
656 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
657 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
658 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
659 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
660 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
661 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
662 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
663 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
664 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
665 ก84348 แนะแนว 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
666 ก84348 แนะแนว 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
667 ก84348 แนะแนว 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
668 ก84348 แนะแนว 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
669 ก84348 แนะแนว 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
670 ก84348 แนะแนว 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
671 ก84348 แนะแนว 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
672 ก84348 แนะแนว 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
673 ก84348 แนะแนว 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
674 ก84348 แนะแนว 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
675 ก84348 แนะแนว 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
676 ก84348 แนะแนว 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
677 ก84364 ชุมนุม 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
678 ก84364 ชุมนุม 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
679 ก84364 ชุมนุม 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
680 ก84364 ชุมนุม 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
681 ก84364 ชุมนุม 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
682 ก84364 ชุมนุม 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
683 ก84364 ชุมนุม 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
684 ก84364 ชุมนุม 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
685 ก84364 ชุมนุม 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
686 ก84364 ชุมนุม 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
687 ก84364 ชุมนุม 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
688 ก84364 ชุมนุม 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
689 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
690 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
691 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
692 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
693 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
694 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
695 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
696 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
697 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
698 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
699 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
700 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
701 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
702 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
703 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
704 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
705 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
706 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
707 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
708 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
709 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
710 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
711 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
712 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
713 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
714 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
715 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
716 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
717 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
718 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
719 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
720 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
721 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
722 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
723 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
724 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
725 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
726 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
727 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
728 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
729 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
730 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
731 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
732 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
733 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
734 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
735 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
736 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
737 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
738 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
739 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
740 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
741 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
742 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
743 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
744 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
745 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
746 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
747 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
748 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
749 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
750 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
751 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
752 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
753 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
754 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
755 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
756 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
757 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
758 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
759 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
760 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
761 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
762 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
763 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
764 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
765 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
766 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
767 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางยุวันดา พานิช
768 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
769 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
770 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
771 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
772 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
773 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
774 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
775 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
776 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
777 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
778 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
779 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
780 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
781 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
782 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
783 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
784 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
785 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
786 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
787 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
788 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
789 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
790 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
791 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
792 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
793 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
794 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
795 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
796 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
797 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
798 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
799 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
800 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
801 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
802 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
803 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
804 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
805 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
806 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
807 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
808 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
809 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
810 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
811 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
812 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
813 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
814 ง32238 การตัดต่อVDOด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
815 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
816 ง21219 พื้นฐานงานเกษตร 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
817 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
818 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
819 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
820 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
821 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
822 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
823 ง20201 การออกแบบ infographic 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
824 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
825 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
826 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
827 ง20218 เสริมสวยเบื้องต้น 1 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
828 ง20236 เสริมสวยเบื้องต้น 3 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
829 ง20255 เสริมสวยเบื้องต้น 5 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
830 ง30239 เสริมสวยสร้างอาชีพ 1 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
831 ง30256 เสริมสวยสร้างอาชีพ 3 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
832 ง30290 เสริมสวยสร้างอาชีพ 5 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
833 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาศิลป์ศักยภาพสำหรับม.3/5,ม.3/6) 2/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
834 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
835 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
836 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
837 ง20247 งานอาชีพซักอบรีดเบื้องต้น 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
838 ง20250 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
839 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
840 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
841 ง20268 อาหารไทยท้องถิ่นภาคเหนือ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/6,ม.2/7) 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
842 ง20268 อาหารไทยท้องถิ่นภาคเหนือ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/6,ม.2/7) 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
843 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
844 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
845 ง20278 อาหารจานเดียว 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
846 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
847 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
848 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
849 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
850 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
851 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
852 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
853 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
854 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
855 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
856 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
857 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
858 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
859 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
860 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
861 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
862 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
863 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
864 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
865 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
866 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
867 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
868 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
869 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
870 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
871 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
872 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
873 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
874 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
875 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางยุวันดา พานิช
876 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
877 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
878 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
879 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
880 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
881 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
882 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
883 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
884 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
885 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
886 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
887 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
888 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
889 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
890 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
891 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
892 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
893 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
894 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
895 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
896 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
897 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
898 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
899 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
900 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
901 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
902 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2564 นางยุวันดา พานิช
903 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
904 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
905 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
906 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
907 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
908 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
909 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
910 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
911 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
912 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
913 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
914 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
915 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
916 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
917 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
918 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
919 ส20206 Asean World 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
920 พ31207 ยิมนาสติก 2/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
921 พ31208 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
922 พ32207 บาสเกตบอล 2 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
923 ศ22214 ดนตรีล้านนา 4 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.2/6,ม.2/7) 2/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
924 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
925 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
926 จ30208 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
927 จ23204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2564 นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์
928 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2564 นางอัมพร ยุวงค์
929 ง31235 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
930 ง32257 หม้อแปลงไฟฟ้า 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
931 ง32241 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
932 ง32259 เครื่องปรับอากาศ 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
933 ง31275 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
934 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
935 ง32262 งานนิวเมตริกและไฮดรอลิคเบื้องต้น 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
936 ง32235 งานส่งกำลังเครื่องยนต์ 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
937 ง32236 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
938 ง32237 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
939 ง32288 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
940 ง33241 งานบริการรถยนต์1 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
941 ง32265 เทคนิคคอนกรีต 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
942 ง32289 งานปูนตกแต่งผิว 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
943 ง33268 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
944 ง33271 ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคาร 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
945 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
946 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
947 ง31232 เขียนแบบไฟฟ้า 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
948 ง32291 เขียนแบบงานโครงสร้าง 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
949 ง32266 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
950 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
951 ง32293 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
952 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
953 ง20229 การเลี้ยงไส้เดือน 2 (เฉพาะม.1) 2/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
954 ง20246 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน (เฉพาะม.2) 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
955 ง31206 การขยายพันธุ์พืช 2 (เฉพาะม.4) 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
956 ง33276 การปลูกแคสตัสเพื่อการค้า(เฉพาะม.6) 2/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
957 ง22220 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2 (เฉพาะม.2) 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
958 ง23210 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.3) 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
959 ง32280 เทคโนโลยีการเกษตร 2 (เฉพาะม.5) 2/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
960 ง33277 การเลี้ยงไก่ไข่ 2 (เฉพาะ ม.6) 2/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
961 ง33278 กระบวนการจัดทำบัญชี 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
962 ง33278 กระบวนการจัดทำบัญชี 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
963 ง32273 บัญชีบริษัทจำกัด 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
964 ง32276 บัญชีกิจการพิเศษ 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
965 ง32294 บัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
966 ง31262 การบัญชีสหกรณ์ 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
967 ง31263 การบัญชีอุตสาหกรรม 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
968 ง31285 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
969 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2564 นางสาวกนกพร จำปา
970 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1/2564 นายจิรายุส สมกาศ
971 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2564 นางสาวกนกพร จำปา
972 ง33280 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2/2564 นางสาวกนกพร จำปา
973 ง30265 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
974 ง32295 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
975 ง31209 การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 (เฉพาะม.4) 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
976 ง32217 การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 (เฉพาะม.5) 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
977 ง33208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 (เฉพาะม.6) 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
978 ง31243 อาหารไทยเบื้องต้น 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
979 ง32296 หลักการประกอบอาหารครอบครัว 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
980 ง31271 งานใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
981 ง31272 พื้นฐานงานประดิษฐ์ 2/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
982 ง32297 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
983 ง30213 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
984 ง31266 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
985 ง31266 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
986 ง31252 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
987 ง32244 โปรแกรมตารางงาน 2/2564 นายธนากร หลวงราช
988 ง32298 โปรแกรมนำเสนอ 2/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
989 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
990 ง20248 งานอาชีพ ซัก อบ รีด เบื้องต้น 2 (เฉพาะม.2) 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
991 ง20274 บริการด้าน ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.3) 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
992 ง31250 ธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.4) 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
993 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
994 ง33250 ซัก อบ รีด สู่สากล 2 (เฉพาะม.6) 2/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
995 ง20226 การเลี้ยงกระบือ 2 (เฉพาะม.3) 2/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
996 ง33251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2564 นายธนากร หลวงราช
997 ง30217 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 2/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
998 ง33282 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
999 ศ22213 ดนตรีล้านนา 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
1000 ง33285 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
1001 ง33288 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
1002 ง33287 โปรแกรมกราฟฟิก 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
1003 ง33289 อาหารท้องถิ่น 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
1004 ง33291 อาหารมังสวิรัติ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
1005 ง33293 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
1006 ง33295 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
1007 ง33297 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1008 ง32246 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
1009 ง33290 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1010 ง33283 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
1011 ง20209 การจัดสวนถาด 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1012 ง33299 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
1013 ง33284 งานอลูมิเนียมและการประมาณราคา 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1014 ง33286 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1015 ง33292 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1016 ง33294 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1017 ง33296 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1018 ง32234 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
1019 ง20233 การสร้างเว็บไซต์ประเภทWeb Editor 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
1020 พ20223 ว่ายน้ำ 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
1021 พ20225 ว่ายน้ำ 3 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
1022 พ30233 ว่ายน้ำ 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1023 พ30235 ว่ายน้ำ 3 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1024 พ30237 ว่ายน้ำ 5 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1025 พ20227 ว่ายน้ำ 5 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
1026 ส20219 วัฒนธรรมอาเซียน 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
1027 ส20221 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
1028 ส20217 มองสังคมผ่านฟิล์ม 1 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
1029 ส20223 โครงงานคุณธรรม 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
1030 ส30203 โครงงานคุณธรรม 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
1031 ส30287 ท่องเมืองเชียงแสน 1 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
1032 ง30287 เทคโนโลยีการเกษตร 1 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
1033 ง32212 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1034 ส30223 หนังสั้นเชิงสร้างสรรค์ 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
1035 ส30225 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
1036 ส30267 ดนตรีพื้นเมือง 1 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1037 ว30283 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
1038 ว30285 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 1/2564 นางยุวันดา พานิช
1039 ส30283 ท่องโลกกว้าง 1 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1040 ส30265 สงครามเบื้องต้น 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
1041 ส21201 สื่อและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 1 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
1042 ส22201 ประวัติศาสตร์ทานได้ 1 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
1043 ส23201 วัฒนธรรมไทยในบทเพลง 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
1044 ค14202 คำนวณชวนคิด4 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
1045 ท14208 ปริศนาอักษรไขว้4 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
1046 ส14203 สังคมชมอาเซียน4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
1047 ว14204 Magic School Bus4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
1048 ว14205 Dinosaurs4 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
1049 ศ14202 กระดาษสร้างสรรค์4 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
1050 ศ14203 ขับร้องเพลงไทยสากล4 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
1051 พ14205 แฮนด์บอล4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
1052 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
1053 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
1054 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
1055 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา1 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
1056 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา1 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
1057 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
1058 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
1059 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
1060 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
1061 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
1062 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
1063 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
1064 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
1065 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
1066 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
1067 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
1068 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
1069 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
1070 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
1071 ว15203 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว5 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
1072 ว15207 Dinosaurs5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
1073 ว15206 Science in movie5 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
1074 ว15208 การสร้างแอนิเมชัน5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
1075 ท15208 ปริศนาอักษรไขว้5 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
1076 ค15201 คณิตคิดสนุก5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
1077 ค15202 คำนวณชวนคิด5 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
1078 ศ15201 ขับร้องเพลงไทยสากล5 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
1079 ศ15204 กระดาษสร้างสรรค์5 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
1080 ค16202 คณิตคิดสนุก6 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
1081 ว16201 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
1082 ว16206 Science in movie6 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
1083 ว16207 Dinosaurs6 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
1084 ว16208 การสร้างเกมสร้างสรรค์6 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
1085 ท16207 ปริศนาอักษรไขว้6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
1086 ศ16201 กระดาษสร้างสรรค์6 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
1087 ศ16202 ขับร้องเพลงไทยสากล6 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
1088 พ16205 วอลเลย์บอล6 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
1089 ค16201 คำนวณชวนคิด6 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
1090 ส20213 สิ่งแวดล้อมที่รัก 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
1091 ส20215 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
1092 ง33298 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1093 ง30292 งานขับรถยนต์ 2/2564 นายศตพล สุวรรณดี
1094 ง30293 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
1095 ง30296 การถนอมอาหาร 2/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1096 อ33208 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
1097 พ20224 ว่ายน้ำ 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
1098 ส20214 สิ่งแวดล้อมที่รัก 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
1099 ส20226 ดนตรีพื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1100 ศ21204 ช่างเขียนการ์ตูน 2 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/5,ม.1/6) 2/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
1101 ส21202 สื่อและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/5,ม.1/6) 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
1102 พ20226 ว่ายน้ำ 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
1103 ส20220 วัฒนธรรมอาเซียน 2 (เฉพาะ ม.2) 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
1104 ส20216 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.2) 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
1105 ส20222 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (เฉพาะ ม.2) 2/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
1106 ส22202 ประวัติศาสตร์ทานได้ 2 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/6,ม.2/7) 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
1107 พ20228 ว่ายน้ำ 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
1108 ส20218 มองสังคมผ่านฟิล์ม 2 (เฉพาะ ม.3) 2/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
1109 ส20224 โครงงานคุณธรรม (เฉพาะ ม.3) 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
1110 ศ23204 ช่างเขียนการ์ตูน 6 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/5,ม.3/6) 2/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
1111 ส23202 วัฒนธรรมไทยในบทเพลง 2 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/5,ม.3/6) 2/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
1112 พ30234 ว่ายน้ำ 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
1113 ส30204 โครงงานคุณธรรม 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2564 นายวรัท สมวงศ์
1114 ส30288 ท่องเมืองเชียงแสน 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
1115 พ30236 ว่ายน้ำ 4 (เฉพาะ ม.5) 2/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
1116 ว30284 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 4 (เฉพาะ ม.5) 2/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
1117 พ30238 ว่ายน้ำ 6 (เฉพาะ ม.6) 2/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
1118 ว30286 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 6 (เฉพาะ ม.6) 2/2564 นางยุวันดา พานิช
1119 ส30228 กฎหมายเบื้องต้น 2 (เฉพาะ ม.6) 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
1120 ส30226 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 2 (เฉพาะ ม.5) 2/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
1121 ส30268 ดนตรีพื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.5) 2/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1122 ส33282 อาเซียนศึกษา 2/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
1123 ง33270 เครื่องดื่มและไอศกรีม 2/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์