คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
7 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
8 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
11 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
13 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
14 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
15 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
16 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
17 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
18 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
19 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
20 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
21 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
22 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
23 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
24 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
25 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
26 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
27 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
28 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
29 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
30 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
31 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
32 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
33 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
34 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
35 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
36 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
37 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
38 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
39 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
40 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
41 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
42 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
43 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
44 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
45 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
46 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
47 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
48 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
49 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
50 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
51 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
52 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
53 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
54 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
55 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
56 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
57 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
58 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
59 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
60 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
61 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
62 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
63 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
64 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
65 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
66 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
67 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
68 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
69 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
70 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
71 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
72 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
73 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
74 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
75 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
76 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
77 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
78 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
79 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
80 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
81 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
82 ว32221 เคมี 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
83 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
84 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
85 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
86 ว33221 เคมี 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
87 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
88 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
89 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
90 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
91 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
92 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
93 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
94 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
95 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
96 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
97 จ11201 ภาษาจีน1 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
98 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
99 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
100 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
101 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
102 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
103 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
104 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
105 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
106 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
107 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
108 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
109 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
110 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
111 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
112 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
113 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
114 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
115 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
116 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
117 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
118 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
119 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
120 จ12201 ภาษาจีน2 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
121 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
122 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
123 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางรำพึง มะโน
124 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
125 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
126 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
127 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
128 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
129 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางดรุณ มีนา
130 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางรำพึง มะโน
131 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
132 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
133 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
134 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
135 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
136 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
137 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
138 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางรำพึง มะโน
139 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
140 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
141 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
142 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
143 จ13201 ภาษาจีน3 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
144 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
145 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
146 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
147 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
148 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
149 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
150 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
151 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
152 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
153 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
154 ก21925 แนะแนว 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
155 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
156 ก21974 ชุมนุม 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
157 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
158 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
159 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
160 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
161 ก22134 แนะแนว 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
162 ก22154 แนะแนว 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
163 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
164 ก22207 ชุมนุม 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
165 ก22225 ชุมนุม 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
166 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
167 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
168 ก22279 ชุมนุม 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
169 ก22297 ชุมนุม 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
170 ก22315 แนะแนว 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
171 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางนงคราญ ติกุล
172 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
173 ก22331 แนะแนว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
174 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
175 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
176 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
177 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
178 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
179 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
180 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
181 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
182 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
183 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
184 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
185 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
186 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
187 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
188 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
189 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
190 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
191 พ21201 เทควันโด 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
192 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
193 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
194 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
195 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
196 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
197 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
198 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
199 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
200 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
201 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
202 พ31201 เปตอง 1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
203 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
204 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
205 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
206 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
207 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
208 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
209 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
210 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
211 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
212 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
213 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
214 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
215 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
216 พ33201 พลศึกษาเพิ่มเติม (ฟุตซอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
217 พ33202 พลศึกษาเพิ่มเติม (แชร์บอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
218 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
219 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
220 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
221 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
222 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
223 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
224 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
225 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
226 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
227 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
228 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
229 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
230 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
231 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
232 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
233 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
234 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
235 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
236 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
237 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
238 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
239 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
240 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
241 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
242 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
243 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
244 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
245 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
246 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
247 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
248 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
249 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
250 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
251 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
252 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
253 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
254 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
255 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
256 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
257 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
258 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
259 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
260 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
261 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
262 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
263 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
264 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
265 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
266 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
267 ส30241 เศรษฐกิจการค้า 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
268 ส30261 ภูมิปัญญาล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
269 ส30281 สารศาสตร์ 1 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
270 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
271 ส30243 การพัฒนาเชียงราย 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
272 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
273 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
274 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
275 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
276 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
277 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
278 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
279 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
280 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
281 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
282 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
283 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
284 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
285 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
286 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
287 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
288 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
289 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
290 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
291 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
292 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
293 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
294 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
295 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
296 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
297 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
298 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
299 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
300 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
301 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
302 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
303 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
304 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
305 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
306 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
307 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
308 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
309 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
310 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
311 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
312 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
313 ศ21201 ศิลป์ศักยภาพ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
314 ศ22201 ศิลป์ศักยภาพ 3 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
315 ศ23201 ศิลป์ศักยภาพ 5 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
316 ศ20201 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
317 ศ20203 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
318 ศ20205 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
319 ศ30207 ดนตรีล้านนา 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
320 ศ30209 ดนตรีล้านนา 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
321 ศ30211 ดนตรีล้านนา 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
322 ศ30215 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
323 ศ30217 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
324 ศ30219 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
325 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
326 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
327 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
328 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
329 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
330 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
331 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
332 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
333 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
334 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
335 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
336 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
337 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
338 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
339 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
340 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
341 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
342 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
343 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
344 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
345 ง33264 งานช่างเกษตร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
346 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
347 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
348 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
349 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
350 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
351 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
352 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
353 ง30207 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
354 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
355 ง30209 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
356 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
357 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
358 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
359 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
360 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
361 ง30220 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
362 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
363 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
364 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
365 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
366 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
367 ง32272 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
368 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
369 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
370 ง33249 การบัญชีสินค้า 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
371 ง33252 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
372 ง33253 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
373 ง30218 ฝึกงาน 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
374 ง31265 โภชนาการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
375 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
376 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
377 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
378 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
379 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
380 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
381 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
382 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
383 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
384 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
385 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
386 ง31277 อ่านแบบงานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
387 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
388 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
389 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
390 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
391 ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
392 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
393 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
394 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
395 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
396 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
397 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
398 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
399 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
400 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
401 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
402 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
403 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
404 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
405 ง32233 การส่องสว่าง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
406 ง33217 นิวเมตริกและไฮดรอลิค 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
407 ง30219 โครงการ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
408 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
409 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
410 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
411 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
412 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
413 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
414 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
415 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
416 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
417 ง33230 งานปรับอากาศรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
418 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
419 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
420 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
421 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
422 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
423 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
424 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
425 ง33231 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
426 ง33232 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
427 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
428 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
429 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
430 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
431 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
432 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
433 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
434 ง33234 แก๊สรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
435 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
436 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
437 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
438 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
439 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
440 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
441 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
442 ก84249 แนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
443 ก84249 แนะแนว 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
444 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
445 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
446 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
447 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
448 ก84279 ชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
449 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
450 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
451 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
452 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
453 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
454 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
455 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
456 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
457 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
458 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
459 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
460 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
461 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
462 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
463 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
464 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
465 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
466 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางยุวันดา พานิช
467 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
468 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
469 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
470 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
471 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
472 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
473 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางยุวันดา พานิช
474 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
475 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
476 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
477 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
478 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
479 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
480 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางยุวันดา พานิช
481 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
482 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
483 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
484 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
485 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
486 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
487 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
488 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
489 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
490 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
491 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
492 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
493 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
494 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
495 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
496 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
497 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
498 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
499 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
500 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
501 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
502 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
503 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
504 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
505 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
506 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
507 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
508 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
509 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
510 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
511 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
512 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
513 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
514 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
515 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
516 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
517 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
518 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
519 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
520 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
521 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
522 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
523 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
524 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
525 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
526 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
527 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
528 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
529 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
530 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
531 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
532 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
533 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
534 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
535 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
536 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
537 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
538 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
539 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
540 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
541 ง33269 กัญชาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
542 ง31273 การเลี้ยงกระต่าย 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
543 ง32290 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
544 ง32220 กัญชาศาสตร์ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
545 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
546 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
547 ง21243 คอมพิวเตอร์เพื่อพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
548 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
549 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
550 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
551 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
552 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
553 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
554 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
555 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
556 ง30212 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
557 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
558 ง20221 การเลี้ยงแพะ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
559 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
560 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
561 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
562 ง20223 การเลี้ยงสุกร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
563 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
564 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
565 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
566 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
567 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
568 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
569 ง20247 งานอาชีพซักอบรีด เบื้องต้น 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
570 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
571 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
572 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
573 ง31279 กัญชาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
574 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
575 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
576 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
577 ง30260 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
578 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
579 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
580 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
581 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
582 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
583 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
584 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
585 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
586 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
587 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
588 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
589 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
590 ท11201 มหัศจรรย์แห่งภาษา1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
591 ท11202 เสริมทักษะคัดลายมือ 1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
592 ท11205 รักษ์ภาษาถิ่น 1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
593 ท11206 คลังศัพท์มหาสนุก1 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
594 ค11201 คณิตคิดสนุก1 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
595 ท12201 มหัศจรรย์ภาษา2 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
596 ท12202 เสริมทักษะคัดลายมือ 2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
597 ท12203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ2 0/2563 นางดรุณ มีนา
598 ท12204 นิทานหรรษา2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
599 ท12205 รักษ์ภาษาถิ่น 2 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
600 ท12206 คลังศัพท์มหาสนุก2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
601 ค12201 คณิตคิดสนุก2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
602 ค12202 สนุกกับตัวเลข2 0/2563 นางรำพึง มะโน
603 ท13202 เสริมทักษะคัดลายมือ 3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ทรัพย์ดำรงสกุล
604 ท13203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
605 ท13204 นิทานหรรษา3 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
606 ท13205 รักษ์ภาษาถิ่น 3 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
607 ท13206 คลังศัพท์มหาสนุก3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
608 ค13201 คณิตคิดสนุก3 0/2563 นางรำพึง มะโน
609 ท14202 เสริมทักษะคัดลายมือ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
610 ท14205 รักษ์ภาษาถิ่น 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
611 ส14201 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 4 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
612 ค14202 คำนวณชวนคิด4 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
613 ว14203 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์4 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
614 ท15201 มหัศจรรย์ภาษา5 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
615 ท15204 นิทานหรรษา 5 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
616 ค15201 คณิตคิดสนุก5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
617 ค15202 คำนวณชวนคิด 5 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
618 ส15202 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
619 ศ15202 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
620 ว15202 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
621 ว15203 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว5 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
622 ว15205 นักวิศวกรน้อย5 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
623 ว15206 การสร้างเว็ปไซต์เบื้องต้น โดย Google site 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
624 ท16202 เสริมทักษะคัดลายมือ 6 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
625 ท16203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ6 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
626 ท16204 นิทานหรรษา6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
627 ว16201 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
628 ว16204 นักวิศวรกรน้อย6 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
629 ว16203 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์6 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
630 ว16205 แยกขยะพิทักษ์โลก6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
631 ค16201 คำนวณชวนคิด6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
632 ค16202 คณิตคิดสนุก6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
633 ศ16201 กระดาษสร้างสรรค์6 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
634 ส16203 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 6 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
635 ว14202 นักวิศวกรน้อย 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
636 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
637 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
638 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
639 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
640 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
641 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
642 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
643 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
644 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
645 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
646 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
647 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
648 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
649 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
650 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
651 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
652 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
653 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
654 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
655 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
656 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
657 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
658 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
659 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
660 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
661 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
662 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
663 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
664 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
665 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
666 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
667 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
668 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
669 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
670 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
671 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
672 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง