คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
4 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
5 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
7 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางยุวันดา พานิช
9 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
10 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
11 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
14 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
15 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
16 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
17 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
18 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
19 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
20 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
21 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
22 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
23 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
24 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
25 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
26 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
27 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
28 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
29 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
30 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
31 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
32 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
33 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
34 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางยุวันดา พานิช
35 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
36 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
37 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
38 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
39 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
40 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
41 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
42 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
43 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2564 นางสาวณัฐพร อภิธนัง
44 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
45 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
46 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
47 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
48 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
49 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
50 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
51 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
52 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
53 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
54 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
55 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
56 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
57 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
58 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
59 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
60 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
61 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
62 ว31221 เคมี 1 1/2564 นางสาวณัฐพร อภิธนัง
63 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
64 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
65 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
66 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
67 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
68 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
69 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
70 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
71 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
72 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
73 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
74 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
75 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
76 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
77 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วรากมุข
78 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
79 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
80 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
81 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
82 ว32221 เคมี 3 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
83 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2564 นายวันเฉลิม ปงลังกา
84 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
85 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
86 ว33221 เคมี 5 1/2564 นางยุวันดา พานิช
87 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
88 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
89 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
90 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
91 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
92 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
93 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
94 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
95 จ11201 ภาษาจีน1 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
96 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
97 ท12101 ภาษาไทย2 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
98 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
99 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
100 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
101 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
102 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
103 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
104 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
105 ศ12101 ศิลปะ2 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
106 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
107 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
108 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
109 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
110 จ12201 ภาษาจีน2 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
111 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
112 ท13101 ภาษาไทย3 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
113 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
114 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
115 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
116 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
117 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
118 ศ13101 ศิลปะ3 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
119 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
120 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
121 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
122 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
123 จ13201 ภาษาจีน3 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
124 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
125 ท14101 ภาษาไทย4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
126 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
127 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
128 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
129 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
130 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
131 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
132 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
133 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
134 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
135 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
136 ก21925 แนะแนว 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
137 ก21925 แนะแนว 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
138 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
139 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
140 ก21948 แนะแนว 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
141 ก21974 ชุมนุม 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
142 ก21974 ชุมนุม 0/2564 นางศิริพร วุฒิการณ์
143 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
144 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางวันดี ริยะสาร
145 ก21992 ชุมนุม 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
146 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
147 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
148 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
149 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
150 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
151 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
152 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
153 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
154 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
155 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
156 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
157 ก22134 แนะแนว 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
158 ก22154 แนะแนว 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
159 ก22154 แนะแนว 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
160 ก22154 แนะแนว 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
161 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
162 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางนภพร อวดห้าว
163 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
164 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
165 ก22207 ชุมนุม 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
166 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
167 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
168 ก22225 ชุมนุม 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
169 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
170 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
171 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
172 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
173 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
174 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
175 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
176 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
177 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
178 ก22279 ชุมนุม 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
179 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
180 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
181 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
182 ก22297 ชุมนุม 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
183 ก22315 แนะแนว 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
184 ก22315 แนะแนว 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
185 ก22315 แนะแนว 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
186 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
187 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
188 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
189 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
190 ก22331 แนะแนว 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
191 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
192 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
193 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
194 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
195 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
196 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
197 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
198 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
199 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
200 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
201 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
202 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
203 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
204 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
205 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
206 พ21201 เทควันโด 1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
207 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
208 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
209 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
210 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
211 ท15101 ภาษาไทย5 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
212 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
213 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
214 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
215 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
216 พ31201 เปตอง 1 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
217 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
218 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
219 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
220 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
221 พ32201 แชร์บอล 1 1/2564 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
222 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
223 พ32202 วอลเลย์บอล1 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
224 พ32203 เซปักตะกร้อ1 1/2564 นายคมกริช พลหาญ
225 ศ15101 ศิลปะ5 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
226 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
227 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
228 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
229 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
230 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
231 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
232 จ15201 ภาษาจีน5 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
233 ท16101 ภาษาไทย6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
234 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
235 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
236 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
237 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
238 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
239 ศ16101 ศิลปะ6 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
240 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
241 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
242 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
243 จ16201 ภาษาจีน6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
244 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
245 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
246 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
247 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
248 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
249 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
250 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
251 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
252 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
253 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
254 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
255 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
256 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
257 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
258 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
259 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
260 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
261 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
262 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
263 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
264 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
265 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง
266 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์
267 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวณัฐชยาน์ พรมหมเจตน์
268 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
269 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
270 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวบุญญรัตน์ ฤทธิ์ณรงค์
271 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
272 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวสุมิตรา ด้วงหริ่ว
273 ส20202 Asean World 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
274 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 (เฉพาะม.2) 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
275 ส20205 สอนศาสตร์1 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
276 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
277 ส30262 อักษรล้านนา 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
278 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวธนาพร จันทร์แจ้ง
279 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี
280 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
281 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
282 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
283 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
284 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
285 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
286 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวศศินา อินตาคำ
287 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
288 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศศินา อินตาคำ
289 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวศศินา อินตาคำ
290 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
291 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
292 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
293 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
294 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
295 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
296 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
297 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
298 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
299 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
300 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
301 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
302 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
303 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
304 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
305 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
306 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
307 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
308 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
309 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
310 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
311 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
312 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
313 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ
314 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
315 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
316 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
317 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
318 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นายธนากร หลวงราช
319 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
320 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
321 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
322 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/5,ม.1/6) 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
323 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
324 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
325 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
326 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
327 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
328 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
329 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
330 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
331 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
332 ง33262 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
333 ง33263 การเพาะเห็ด 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
334 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
335 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
336 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
337 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
338 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
339 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
340 ง30206 คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
341 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2564 นายธนากร หลวงราช
342 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
343 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
344 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
345 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
346 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
347 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
348 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
349 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
350 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
351 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
352 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
353 ง30218 ฝึกงาน 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
354 ง30218 ฝึกงาน 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
355 ง31265 โภชนาการอาหาร 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
356 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
357 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
358 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
359 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
360 ง30269 อาหารว่าง 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
361 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
362 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
363 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
364 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
365 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
366 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
367 ง32264 งานติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
368 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
369 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
370 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
371 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2564 นายจิรายุส สมกาศ
372 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
373 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
374 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
375 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
376 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2564 นายจิรายุส สมกาศ
377 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
378 ง32233 การส่องสว่าง 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
379 ง30219 โครงการ 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
380 ง30219 โครงการ 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
381 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
382 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
383 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
384 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
385 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
386 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
387 ก84013 แนะแนว 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
388 ก84013 แนะแนว 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
389 ก84013 แนะแนว 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
390 ก84013 แนะแนว 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
391 ก84013 แนะแนว 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
392 ก84013 แนะแนว 1/2564 นางยุวันดา พานิช
393 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
394 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
395 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
396 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
397 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
398 ก84112 ชุมนุม 1/2564 นางยุวันดา พานิช
399 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
400 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
401 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
402 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางสาวอัญชรา มูลศรี
403 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
404 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นางยุวันดา พานิช
405 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
406 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
407 ง32238 การตัดต่อVDOด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
408 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
409 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
410 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
411 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
412 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
413 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
414 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
415 ง20201 การออกแบบ infographic (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
416 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
417 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
418 ง20218 เสริมสวยเบื้องต้น 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
419 ง20236 เสริมสวยเบื้องต้น 3 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
420 ง20255 เสริมสวยเบื้องต้น 5 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
421 ง30239 เสริมสวยสร้างอาชีพ 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
422 ง30256 เสริมสวยสร้างอาชีพ 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
423 ง30290 เสริมสวยสร้างอาชีพ 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
424 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
425 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
426 ง20230 ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
427 ง20247 งานอาชีพซักอบรีดเบื้องต้น 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
428 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
429 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
430 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
431 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/6,ม.2/7) 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
432 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
433 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/5,ม.3/6) 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
434 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/5,ม.1/6) 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
435 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/5,ม.3/6) 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
436 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
437 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
438 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
439 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
440 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา
441 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
442 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นางจินตนา ธรรมวงค์
443 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
444 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
445 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
446 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
447 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
448 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวจินดา เครืออินตา
449 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
450 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2564 นางยุวันดา พานิช
451 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
452 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
453 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
454 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
455 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
456 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
457 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นายณัฐนันท์ พานทอง
458 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ
459 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวปรียา พงศาปาน
460 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
461 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
462 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
463 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
464 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นางอัมพร ยุวงค์
465 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
466 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
467 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
468 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
469 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
470 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
471 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/5,ม.1/6) 1/2564 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
472 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 5 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/5,ม.3/6) 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
473 ง33241 งานบริการรถยนต์1 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
474 ง33268 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
475 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1/2564 นายเอกชัย อาจหาญ
476 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
477 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
478 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1/2564 นายจิรายุส สมกาศ
479 ง31271 งานใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
480 ง31229 ขนมไทยเพื่อการค้า 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
481 ศ22213 ดนตรีล้านนา 3 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/6,ม.2/7) 1/2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
482 ง33285 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
483 ง33288 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเกรียงไกร โนชัย
484 ง33287 โปรแกรมกราฟฟิก 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
485 ง33289 อาหารท้องถิ่น 1/2564 นางสาวณัฐธยาน์ ใจดี
486 ง33291 อาหารมังสวิรัติ 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
487 ง33293 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 1/2564 นายฐานันดร กันธวงศ์
488 ง33295 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1/2564 นางสาวประภากร สอนใจ
489 ง33297 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
490 ง32246 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
491 ง33290 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1/2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
492 ง33283 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นายภัทรพล กันฤทธิ์
493 ง20209 การจัดสวนถาด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
494 ง33299 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1/2564 นายศตพล สุวรรณดี
495 ง33284 งานอลูมิเนียมและการประมาณราคา 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
496 ง33286 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 1/2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
497 ง33292 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
498 ง33294 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
499 ง33296 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 1/2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
500 ง32234 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
501 ง20233 การสร้างเว็บไซต์ประเภทWeb Editor (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นางสาวกนกพร จำปา
502 พ20223 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
503 พ20225 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
504 พ30233 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
505 พ30235 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
506 พ30237 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
507 พ20227 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นายธัชนนท์ มุงเมือง
508 ส20219 วัฒนธรรมอาเซียน 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
509 ส20221 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
510 ส20217 มองสังคมผ่านฟิล์ม 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
511 ส20223 โครงงานคุณธรรม 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
512 ส30203 โครงงานคุณธรรม 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นายวรัท สมวงศ์
513 ส30287 ท่องเมืองเชียงแสน 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
514 ง30287 เทคโนโลยีการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นายชนะพันธ์ ถาวร
515 ง32212 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
516 ส30223 หนังสั้นเชิงสร้างสรรค์ 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
517 ส30225 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน
518 ส30267 ดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
519 ว30283 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2564 นางชนารดี พรมจันทร์
520 ว30285 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นางยุวันดา พานิช
521 ส30283 ท่องโลกกว้าง 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง
522 ส30265 สงครามเบื้องต้น 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
523 ส21201 สื่อและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/5,ม.1/6) 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
524 ส22201 ประวัติศาสตร์ทานได้ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/6,ม.2/7) 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
525 ส23201 วัฒนธรรมไทยในบทเพลง (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/5,ม.3/6) 1/2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
526 ค14202 คำนวณชวนคิด4 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
527 ท14208 ปริศนาอักษรไขว้4 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
528 ส14203 สังคมชมอาเซียน4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
529 ว14204 Magic School Bus4 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
530 ว14205 Dinosaurs4 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
531 ศ14202 กระดาษสร้างสรรค์4 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
532 ศ14203 ขับร้องเพลงไทยสากล4 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
533 พ14205 แฮนด์บอล4 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
534 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นางณิชากร เต้าประจิม
535 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
536 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา4 0/2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
537 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา1 0/2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
538 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา1 0/2564 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
539 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ
540 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์
541 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา2 0/2564 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
542 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
543 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
544 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวแพรวนภา คำทา
545 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา3 0/2564 นางสาวกาญจนา คำปิง
546 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
547 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 นางนันทนา ทาอิน
548 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา5 0/2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา
549 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
550 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
551 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
552 กิจกรรมบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา6 0/2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
553 ว15203 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว5 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
554 ว15207 Dinosaurs5 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
555 ว15206 Science in movie5 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
556 ว15208 การสร้างแอนิเมชัน5 1/2564 นางนันทนา ทาอิน
557 ท15208 ปริศนาอักษรไขว้5 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
558 ค15201 คณิตคิดสนุก5 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
559 ค15202 คำนวณชวนคิด5 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
560 ศ15201 ขับร้องเพลงไทยสากล5 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
561 ศ15204 กระดาษสร้างสรรค์5 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
562 ค16202 คณิตคิดสนุก6 0/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
563 ว16201 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว6 0/2564 นางสิรินทรา ทาแกง
564 ว16206 Science in movie6 0/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
565 ว16207 Dinosaurs6 0/2564 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
566 ว16208 การสร้างเกมสร้างสรรค์6 1/2564 นางนันทนา ทาอิน
567 ท16207 ปริศนาอักษรไขว้6 0/2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
568 ศ16201 กระดาษสร้างสรรค์6 0/2564 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
569 ศ16202 ขับร้องเพลงไทยสากล6 0/2564 นายอนุกุล นามปัน
570 พ16205 วอลเลย์บอล6 0/2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน
571 ค16201 คำนวณชวนคิด6 0/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
572 ส20213 สิ่งแวดล้อมที่รัก (เฉพาะม.1) 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
573 ส20215 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์