คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
7 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
8 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
10 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
11 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
12 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
13 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
14 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
15 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางยุวันดา พานิช
16 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
17 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
18 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
19 ว21104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
20 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
21 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
22 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
23 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
24 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
25 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
26 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
27 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
28 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
29 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
30 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
31 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
32 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
33 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
34 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
35 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
36 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
37 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
38 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
39 ว22104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
40 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
41 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
42 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
43 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
44 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
45 ว21204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2/2563 นางยุวันดา พานิช
46 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
47 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
48 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
49 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
50 ว21282 สะเต็มเพื่อพัฒนาอาชีพ 2 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
51 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
52 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
53 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
54 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
55 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
56 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
57 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
58 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
59 ว22204 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
60 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
61 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
62 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
63 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
64 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
65 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
66 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
67 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
68 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
69 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
70 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
71 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
72 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
73 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
74 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
75 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
76 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
77 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
78 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
79 ส31102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
80 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
81 ว31104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
82 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
83 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
84 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
85 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
86 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
87 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
88 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
89 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
90 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
91 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
92 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
93 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
94 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
95 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
96 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
97 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
98 ว31222 เคมี 2 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
99 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
100 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
101 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
102 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
103 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
104 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
105 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
106 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
107 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
108 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
109 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
110 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
111 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
112 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
113 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
114 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
115 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
116 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
117 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
118 ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
119 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
120 ว32104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
121 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
122 ว32202 ฟิสิกส์ 4 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
123 ว32221 เคมี 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
124 ว32222 เคมี 4 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
125 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
126 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
127 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
128 ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
129 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
130 ว33202 ฟิสิกส์ 6 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
131 ว33221 เคมี 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
132 ว33222 เคมี 6 2/2563 นางยุวันดา พานิช
133 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
134 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
135 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
136 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
137 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
138 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
139 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
140 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
141 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
142 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
143 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
144 จ11201 ภาษาจีน1 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
145 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
146 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
147 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
148 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
149 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
150 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
151 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
152 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
153 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
154 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
155 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
156 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
157 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
158 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
159 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
160 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
161 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
162 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
163 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
164 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
165 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
166 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
167 จ12201 ภาษาจีน2 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
168 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
169 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
170 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางรำพึง มะโน
171 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
172 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
173 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
174 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
175 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
176 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางดรุณ มีนา
177 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางรำพึง มะโน
178 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
179 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
180 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
181 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
182 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
183 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
184 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
185 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางรำพึง มะโน
186 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
187 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
188 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
189 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
190 จ13201 ภาษาจีน3 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
191 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
192 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
193 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
194 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
195 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
196 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
197 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
198 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
199 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
200 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
201 ก21925 แนะแนว 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
202 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
203 ก21974 ชุมนุม 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
204 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
205 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
206 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
207 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
208 ก22134 แนะแนว 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
209 ก22154 แนะแนว 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
210 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
211 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
212 ก22207 ชุมนุม 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
213 ก22225 ชุมนุม 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
214 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
215 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
216 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
217 ก22279 ชุมนุม 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
218 ก22297 ชุมนุม 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
219 ก22315 แนะแนว 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
220 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
221 ก22331 แนะแนว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
222 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
223 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
224 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
225 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
226 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
227 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
228 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
229 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
230 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
231 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
232 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
233 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
234 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
235 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
236 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
237 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
238 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
239 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
240 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
241 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
242 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
243 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
244 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
245 พ21201 เทควันโด 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
246 พ21202 เทควันโด2 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
247 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
248 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
249 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
250 พ22202 เทเบิลเทนนิส 2 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
251 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
252 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
253 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
254 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
255 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
256 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
257 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
258 พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
259 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
260 พ31201 เปตอง 1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
261 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
262 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
263 พ31205 ฟุตซอล2 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
264 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
265 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 4 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
266 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
267 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
268 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
269 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
270 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
271 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
272 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
273 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
274 พ33201 พลศึกษาเพิ่มเติม (ฟุตซอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
275 พ33202 พลศึกษาเพิ่มเติม (แชร์บอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
276 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
277 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
278 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
279 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
280 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
281 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
282 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
283 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
284 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
285 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
286 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
287 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
288 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
289 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
290 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
291 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
292 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
293 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
294 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
295 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
296 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
297 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
298 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
299 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
300 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
301 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
302 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
303 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
304 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
305 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
306 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
307 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
308 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
309 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
310 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
311 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
312 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
313 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
314 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
315 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
316 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
317 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
318 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
319 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
320 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
321 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
322 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
323 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
324 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
325 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
326 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
327 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
328 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
329 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
330 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
331 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
332 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
333 จ21204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
334 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
335 จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
336 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
337 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
338 จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
339 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
340 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
341 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
342 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
343 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
344 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
345 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
346 จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
347 ส20209 ท้องถิ่นของเรา 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
348 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
349 ส20212 สอนศาสตร์ 2 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
350 ส30241 เศรษฐกิจการค้า 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
351 ส30261 ภูมิปัญญาล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
352 ส30281 สารศาสตร์ 1 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
353 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
354 ส30235 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
355 ส30243 การพัฒนาเชียงราย 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
356 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
357 ส30264 อักษรล้านนา 2 (เฉพาะม.6) 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
358 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
359 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
360 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
361 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
362 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
363 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
364 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
365 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
366 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
367 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
368 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
369 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
370 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
371 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
372 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
373 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
374 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
375 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
376 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
377 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
378 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
379 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
380 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
381 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
382 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
383 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
384 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
385 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
386 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
387 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
388 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
389 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
390 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
391 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
392 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
393 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
394 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
395 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
396 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
397 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
398 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
399 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
400 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
401 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
402 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
403 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
404 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
405 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
406 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
407 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
408 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
409 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
410 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
411 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
412 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
413 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
414 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
415 ศ31102 ศิลปะ 2 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
416 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
417 ศ32102 ศิลปะ 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
418 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
419 ศ33102 ศิลปะ 6 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
420 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
421 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
422 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
423 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
424 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
425 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
426 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
427 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
428 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
429 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
430 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
431 ศ21201 ศิลป์ศักยภาพ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
432 ศ22201 ศิลป์ศักยภาพ 3 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
433 ศ23201 ศิลป์ศักยภาพ 5 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
434 ศ20201 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
435 ศ20203 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
436 ศ20205 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
437 ศ30207 ดนตรีล้านนา 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
438 ศ30209 ดนตรีล้านนา 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
439 ศ30211 ดนตรีล้านนา 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
440 ศ30215 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
441 ศ30217 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
442 ศ30219 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
443 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
444 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
445 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
446 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
447 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
448 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
449 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
450 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
451 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นายธนากร หลวงราช
452 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
453 ง31102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
454 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
455 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
456 ง32102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
457 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
458 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
459 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
460 ง20262 การทำเมนูเพื่อสุขภาพ (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.1/6,ม.1/7) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
461 ง20269 อาหารไทยท้องถิ่นภาคเหนือ (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะห้องม.2/5,ม.2/6) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
462 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
463 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
464 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
465 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
466 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
467 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
468 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
469 ง31258 พืชผัก 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
470 ง31259 ไม้ดอกไม้ประดับ 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
471 ง31260 ดินและปุ๋ย 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
472 ง31283 หลักการเลี้ยงสัตว์ 2 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
473 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
474 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
475 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
476 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
477 ง32284 การเลี้ยงสัตว์ปีก 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
478 ง32285 หลักการจัดการฟาร์ม 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
479 ง32286 การเกษตรแบบผสมผสาน 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
480 ง33264 งานช่างเกษตร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
481 ง32206 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
482 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
483 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
484 ง33220 สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
485 ง33224 การประกอบอาหารตะวันตก 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
486 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
487 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
488 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
489 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
490 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
491 ง30207 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
492 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
493 ง30209 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
494 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
495 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
496 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
497 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
498 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
499 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
500 ง32245 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
501 ง30220 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
502 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
503 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
504 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
505 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
506 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
507 ง32272 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
508 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
509 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
510 ง33249 การบัญชีสินค้า 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
511 ง33252 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
512 ง33253 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
513 ง33256 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
514 ง30218 ฝึกงาน 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
515 ง31265 โภชนาการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
516 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
517 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
518 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
519 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
520 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
521 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
522 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
523 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
524 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
525 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
526 ง31238 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
527 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
528 ง31234 ไฟฟ้าในอาคาร 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
529 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
530 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
531 ง31277 อ่านแบบงานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
532 ง32263 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
533 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
534 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
535 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
536 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
537 ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
538 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
539 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
540 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
541 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
542 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
543 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
544 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
545 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
546 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
547 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
548 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
549 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
550 ง32233 การส่องสว่าง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
551 ง33217 นิวเมตริกและไฮดรอลิค 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
552 ง30219 โครงการ 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
553 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
554 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
555 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
556 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
557 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
558 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
559 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
560 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
561 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
562 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
563 ง33230 งานปรับอากาศรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
564 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
565 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
566 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
567 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
568 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
569 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
570 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
571 ง33231 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
572 ง33232 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
573 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
574 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
575 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
576 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
577 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
578 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
579 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
580 ง33234 แก๊สรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
581 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
582 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
583 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
584 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
585 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
586 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
587 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
588 ก84249 แนะแนว 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
589 ก84249 แนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
590 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
591 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
592 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
593 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
594 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
595 ก84279 ชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
596 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
597 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
598 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
599 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
600 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
601 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
602 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
603 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
604 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
605 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
606 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
607 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
608 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
609 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
610 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
611 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
612 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางยุวันดา พานิช
613 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
614 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
615 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
616 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
617 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
618 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
619 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางยุวันดา พานิช
620 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
621 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
622 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
623 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
624 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
625 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
626 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางยุวันดา พานิช
627 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
628 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
629 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
630 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
631 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
632 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
633 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
634 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
635 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
636 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
637 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
638 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
639 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
640 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
641 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
642 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
643 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
644 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
645 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
646 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
647 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
648 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
649 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
650 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
651 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
652 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
653 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
654 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
655 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
656 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
657 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
658 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
659 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
660 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
661 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
662 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
663 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
664 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
665 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
666 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
667 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
668 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
669 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
670 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
671 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
672 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
673 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
674 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
675 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
676 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
677 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
678 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
679 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
680 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
681 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
682 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
683 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
684 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
685 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
686 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
687 ง33269 กัญชาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
688 ง31273 การเลี้ยงกระต่าย 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
689 ง32290 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
690 ง32220 กัญชาศาสตร์ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
691 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
692 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
693 ง21243 คอมพิวเตอร์เพื่อพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
694 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
695 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
696 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
697 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
698 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
699 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
700 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
701 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
702 ง30212 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
703 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
704 ง20219 เสริมสวยเบื้องต้น 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
705 ง20237 เสริมสวยเบื้องต้น 4 (เฉพาะม.2) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
706 ง20256 เสริมสวยเบื้องต้น 6 (เฉพาะม.3) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
707 ง30240 เสริมสวยสร้างอาชีพ 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
708 ง30257 เสริมสวยสร้างอาชีพ 4 (เฉพาะม.5) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
709 ง30291 เสริมสวยสร้างอาชีพ 6 (เฉพาะม.6) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
710 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาศิลป์ศักยภาพสำหรับม.3/6,ม.3/7) 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
711 ง20221 การเลี้ยงแพะ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
712 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 (เฉพาะม.1) 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
713 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 (เฉพาะม.1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
714 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 (เฉพาะ ม.1) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
715 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
716 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
717 ง20223 การเลี้ยงสุกร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
718 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
719 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 (เฉพาะม.2) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
720 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
721 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 (เฉพาะม.2) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
722 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
723 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
724 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
725 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
726 ง20247 งานอาชีพซักอบรีด เบื้องต้น 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
727 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
728 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 (เฉพาะม.3) 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
729 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 (เฉพาะม.3) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
730 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 (เฉพาะม.3) 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
731 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 (เฉพาะม.3) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
732 ง31279 กัญชาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
733 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
734 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย (เฉพาะม.4) 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
735 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย (เฉพาะม.4) 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
736 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
737 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง (เฉพาะม.4) 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
738 ง30260 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
739 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย (เฉพาะม.5) 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
740 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย (เฉพาะม.5) 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
741 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
742 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง (เฉพาะม.5) 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
743 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
744 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย (เฉพาะม.6) 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
745 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย (เฉพาะม.6) 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
746 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง (เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
747 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง (เฉพาะม.6) 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
748 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
749 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
750 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
751 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
752 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
753 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
754 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
755 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
756 ท11201 มหัศจรรย์แห่งภาษา1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
757 ท11202 เสริมทักษะคัดลายมือ 1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
758 ท11205 รักษ์ภาษาถิ่น 1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
759 ท11206 คลังศัพท์มหาสนุก1 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
760 ค11201 คณิตคิดสนุก1 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
761 ท12201 มหัศจรรย์ภาษา2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
762 ท12202 เสริมทักษะคัดลายมือ 2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
763 ท12203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ2 0/2563 นางดรุณ มีนา
764 ท12204 นิทานหรรษา2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
765 ท12205 รักษ์ภาษาถิ่น 2 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
766 ท12206 คลังศัพท์มหาสนุก2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
767 ค12201 คณิตคิดสนุก2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
768 ค12202 สนุกกับตัวเลข2 0/2563 นางรำพึง มะโน
769 ท13202 เสริมทักษะคัดลายมือ 3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
770 ท13203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
771 ท13204 นิทานหรรษา3 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
772 ท13205 รักษ์ภาษาถิ่น 3 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
773 ท13206 คลังศัพท์มหาสนุก3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
774 ค13201 คณิตคิดสนุก3 0/2563 นางรำพึง มะโน
775 ท14202 เสริมทักษะคัดลายมือ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
776 ท14205 รักษ์ภาษาถิ่น 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
777 ส14201 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 4 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
778 ค14202 คำนวณชวนคิด4 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
779 ว14203 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์4 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
780 ท15201 มหัศจรรย์ภาษา5 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
781 ท15204 นิทานหรรษา 5 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
782 ค15201 คณิตคิดสนุก5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
783 ค15202 คำนวณชวนคิด 5 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
784 ส15202 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 5 0/2563 นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
785 ศ15202 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
786 ว15202 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
787 ว15203 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว5 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
788 ว15205 นักวิศวกรน้อย5 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
789 ว15206 การสร้างเว็ปไซต์เบื้องต้น โดย Google site 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
790 ท16202 เสริมทักษะคัดลายมือ 6 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
791 ท16203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ6 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
792 ท16204 นิทานหรรษา6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
793 ว16201 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
794 ว16204 นักวิศวรกรน้อย6 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
795 ว16203 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์6 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
796 ว16205 แยกขยะพิทักษ์โลก6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
797 ค16201 คำนวณชวนคิด6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
798 ค16202 คณิตคิดสนุก6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
799 ศ16201 กระดาษสร้างสรรค์6 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
800 ส16203 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
801 ว14202 นักวิศวกรน้อย 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
802 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
803 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
804 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
805 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
806 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
807 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
808 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
809 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
810 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
811 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
812 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
813 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
814 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
815 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
816 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
817 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
818 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
819 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
820 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
821 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
822 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
823 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
824 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
825 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
826 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
827 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
828 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
829 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
830 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
831 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
832 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
833 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
834 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
835 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
836 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
837 ง31241 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
838 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
839 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
840 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
841 ส20206 Asean World 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
842 ส30221 กฎหมายเบื้องต้น (เฉพาะม.4) 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
843 พ31207 ยิมนาสติก 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
844 พ31208 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
845 พ33211 การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
846 พ33212 กีฬาและนันทนาการ 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
847 ศ22214 ดนตรีล้านนา 2 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.2/5,ม.2/6) 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
848 พ33213 กระบี่กระบอง 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
849 พ33214 แม่ไม้มวยไทย 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
850 พ33215 มวยสากลสมัครเล่น 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
851 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 4 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.1/6,ม.1/7) 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
852 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 6 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.3/6,ม.3/7) 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
853 จ30208 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2/2563 นางสาวนฤมล ฮิมหมั่นงาน
854 จ30208 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
855 จ23204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
856 จ32202 ภาษาจีนเบื้องต้น4 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
857 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
858 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
859 ว23204 ดาราศาสตร์ 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
860 ง31235 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
861 ง32257 หม้อแปลงไฟฟ้า 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
862 ง32241 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
863 ง32247 อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
864 ง32259 เครื่องปรับอากาศ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
865 ง33223 อุปกรณ์ควบคุมระบบ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
866 ง33238 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
867 ง33239 เครื่องทำความเย็น 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
868 ง31214 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
869 ง31275 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
870 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
871 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
872 ง31242 กฎหมายก่อสร้าง 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
873 ง32262 งานนิวเมตริกและไฮดรอลิคเบื้องต้น 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
874 ง32235 งานส่งกำลังเครื่องยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
875 ง32236 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
876 ง32237 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
877 ง32288 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
878 ง33240 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
879 ง33241 งานบริการรถยนต์1 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
880 ง33255 เทคนิคการจัดการพลังงาน 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
881 ง31240 พื้นฐานงานปูน 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
882 ง32265 เทคนิคคอนกรีต 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
883 ง32289 งานปูนตกแต่งผิว 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
884 ง33267 งานปูนตกแต่งผิว 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
885 ง33268 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
886 ง33271 ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคาร 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
887 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
888 ง31278 พื้นฐานงานสำรวจ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
889 ง31232 เขียนแบบไฟฟ้า 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
890 ง31257 ประมาณราคางานก่อสร้าง 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
891 ง31284 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
892 ง32291 เขียนแบบงานโครงสร้าง 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
893 ง32266 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
894 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
895 ง32293 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
896 ง33274 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
897 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
898 ง20229 การเลี้ยงไส้เดือน 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
899 ง30261 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
900 ง20211 การจัดสวนถาด (เฉพาะม.1) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
901 ง20246 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน (เฉพาะม.2) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
902 ง31206 การขยายพันธุ์พืช 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
903 ง32214 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
904 ง33276 การปลูกแคสตัสเพื่อการค้า(เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
905 ง22220 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
906 ง23210 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
907 ง32280 เทคโนโลยีการเกษตร (เฉพาะม.5) 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
908 ง33277 การเลี้ยงไก่ไข่ (เฉพาะม.6) 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
909 ง33278 กระบวนการจัดทำบัญชี 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
910 ง33279 ปฏิบัติงานการบัญชี 1 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
911 ง32273 บัญชีบริษัทจำกัด 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
912 ง32276 บัญชีกิจการพิเศษ 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
913 ง32294 บัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
914 ง31262 การบัญชีสหกรณ์ 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
915 ง31263 การบัญชีอุตสาหกรรม 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
916 ง31285 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
917 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
918 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
919 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
920 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
921 ง33280 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
922 ง30265 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2/2563 นายธนากร หลวงราช
923 ง32295 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
924 ง30273 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
925 ง31209 การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
926 ง32217 การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
927 ง33208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 (เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
928 ง31243 อาหารไทยเบื้องต้น 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
929 ง32296 หลักการประกอบอาหารครอบครัว 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
930 ง31271 งานใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
931 ง31272 พื้นฐานงานประดิษฐ์ 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
932 ง31229 ขนมไทยเพื่อการค้า 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
933 ง32297 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
934 ง30213 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
935 ง31266 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
936 ง30216 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
937 ง31252 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
938 ง32244 โปรแกรมตารางงาน 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
939 ง32298 โปรแกรมนำเสนอ 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
940 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
941 ง20248 งานอาชีพ ซัก อบ รีด เบื้องต้น 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
942 ง20274 บริการด้าน ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.3) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
943 ง31250 ธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
944 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
945 ง33250 ซัก อบ รีด สู่สากล 2 (เฉพาะม.6) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
946 พ23204 กรีฑา 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
947 ส30284 ท่องโลกกว้าง 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
948 ส30286 เรียนรู้โลกกว้างผ่านโลกออนไลน์ (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
949 ง20226 การเลี้ยงกระบือ 2 (เฉพาะม.3) 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
950 ง33251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2563 นายธนากร หลวงราช
951 ง30217 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
952 ง33281 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
953 ง33282 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น