คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
4 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
5 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
6 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
7 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางยุวันดา พานิช
10 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
11 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
12 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
13 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
14 ว21104 วิทยการคำนวณ 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
15 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
16 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
17 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
18 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
19 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
20 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
21 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
22 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
23 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
24 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
25 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
26 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
27 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
28 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
29 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
30 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
31 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
32 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
33 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
34 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
35 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
36 ว22104 วิทยการคำนวณ 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
37 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
38 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2565 นางยุวันดา พานิช
39 ว21204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
40 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
41 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
42 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
43 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
44 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
45 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
46 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
47 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
48 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
49 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
50 ว22204 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
51 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
52 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
53 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
54 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
55 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
56 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
57 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
58 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
59 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
60 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
61 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
62 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
63 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
64 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
65 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
66 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
67 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
68 ส31102 สังคมศึกษา 2 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
69 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
70 ว31104 วิทยาการคำนวณ 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
71 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
72 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
73 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
74 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
75 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
76 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
77 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
78 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
79 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
80 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
81 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
82 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
83 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
84 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
85 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
86 ว31221 เคมี 1 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
87 ว31222 เคมี 2 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
88 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
89 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
90 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
91 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
92 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
93 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
94 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
95 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
96 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
97 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
98 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
99 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
100 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
101 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
102 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
103 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
104 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
105 ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
106 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
107 ว32104 วิทยการคำนวณ 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
108 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
109 ว32202 ฟิสิกส์ 4 2/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
110 ว32221 เคมี 3 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
111 ว32222 เคมี 4 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
112 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
113 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
114 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
115 ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
116 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
117 ว33202 ฟิสิกส์ 6 2/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
118 ว33221 เคมี 5 1/2565 นางยุวันดา พานิช
119 ว33222 เคมี 6 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
120 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
121 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
122 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
123 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
124 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
125 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
126 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
127 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
128 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
129 จ11201 ภาษาจีน1 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
130 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
131 ท12101 ภาษาไทย2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
132 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
133 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
134 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
135 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
136 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
137 ศ12101 ศิลปะ2 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
138 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
139 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
140 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
141 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
142 จ12201 ภาษาจีน2 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
143 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
144 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
145 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
146 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
147 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
148 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
149 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
150 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
151 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
152 ศ13101 ศิลปะ3 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
153 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
154 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
155 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
156 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
157 จ13201 ภาษาจีน3 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
158 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
159 ท14101 ภาษาไทย4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
160 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
161 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
162 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
163 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
164 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
165 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
166 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
167 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
168 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
169 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
170 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
171 ก21925 แนะแนว 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
172 ก21925 แนะแนว 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
173 ก21948 แนะแนว 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
174 ก21948 แนะแนว 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
175 ก21974 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
176 ก21974 ชุมนุม 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
177 ก21992 ชุมนุม 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
178 ก21992 ชุมนุม 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
179 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
180 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
181 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
182 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
183 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
184 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
185 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
186 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
187 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
188 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
189 ก22134 แนะแนว 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
190 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
191 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
192 ก22154 แนะแนว 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
193 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
194 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นางสาววิภาวีร์ ตาจุมปา
195 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
196 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
197 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
198 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
199 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
200 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
201 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
202 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
203 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
204 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
205 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
206 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
207 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
208 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
209 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
210 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
211 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
212 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
213 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
214 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
215 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
216 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
217 ก22315 แนะแนว 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
218 ก22315 แนะแนว 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
219 ก22315 แนะแนว 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
220 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
221 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
222 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
223 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
224 ก22331 แนะแนว 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
225 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นายลลดา ศรชัย
226 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
227 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
228 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
229 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
230 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
231 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
232 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
233 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
234 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
235 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นางสาวศศินา อินตาคำ
236 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
237 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
238 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
239 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
240 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
241 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
242 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
243 พ20201 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
244 พ21202 เทควันโด2 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
245 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
246 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
247 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
248 พ22202 เทเบิลเทนนิส 2 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
249 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
250 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
251 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
252 พ23202 แบดมินตัน 2 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
253 ท15101 ภาษาไทย5 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
254 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
255 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
256 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
257 พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
258 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
259 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
260 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
261 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
262 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 4 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
263 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
264 พ32201 แชร์บอล 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
265 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
266 พ32202 วอลเลย์บอล1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
267 พ32203 เซปักตะกร้อ1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
268 ศ15101 ศิลปะ5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
269 พ32205 วอลเลย์บอล 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
270 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
271 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
272 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
273 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
274 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
275 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
276 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
277 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
278 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
279 จ15201 ภาษาจีน5 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
280 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
281 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
282 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
283 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
284 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
285 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
286 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
287 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
288 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
289 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
290 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
291 จ16201 ภาษาจีน6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
292 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
293 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
294 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
295 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
296 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
297 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
298 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
299 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
300 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
301 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
302 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
303 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
304 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
305 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
306 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
307 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
308 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
309 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
310 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
311 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
312 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
313 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
314 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
315 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
316 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
317 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
318 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
319 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
320 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
321 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
322 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
323 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
324 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
325 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
326 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
327 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
328 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
329 จ21204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
330 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
331 จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวชุติมา ตนศิริ
332 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
333 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
334 จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
335 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
336 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
337 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
338 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
339 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
340 จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
341 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
342 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
343 ส30235 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 2 (เฉพาะม.5) 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
344 ส30262 อักษรล้านนา 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
345 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
346 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2565 นางสาวชุติมา ตนศิริ
347 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
348 จ 32202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2/2565 นายสุวพิชญ์ ตั้งสุขสันต์
349 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
350 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
351 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
352 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
353 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
354 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
355 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
356 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
357 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
358 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
359 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
360 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
361 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
362 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
363 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
364 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
365 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
366 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
367 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
368 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
369 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
370 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
371 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
372 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
373 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
374 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
375 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
376 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
377 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
378 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
379 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
380 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
381 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
382 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
383 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
384 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
385 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
386 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
387 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
388 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
389 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
390 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
391 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
392 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
393 ศ31102 ศิลปะ 2 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
394 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
395 ศ32102 ศิลปะ 4 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
396 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
397 ศ33102 ศิลปะ 6 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
398 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
399 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
400 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
401 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
402 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
403 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
404 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
405 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
406 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
407 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
408 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
409 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
410 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
411 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
412 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
413 ง31102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
414 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
415 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
416 ง32102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
417 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
418 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
419 ง20270 การปลูกไม้ประดับ (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
420 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นายธนากร หลวงราช
421 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
422 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
423 ง31212 การใช้งาน Social Network 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
424 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นายธนากร หลวงราช
425 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
426 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
427 ง32209 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
428 ง30246 การสร้าง E-Book 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
429 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
430 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
431 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
432 ง31258 พืชผัก 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
433 ง31260 ดินและปุ๋ย 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
434 ง31283 หลักการเลี้ยงสัตว์ 2 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
435 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
436 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
437 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
438 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
439 ง32284 การเลี้ยงสัตว์ปีก 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
440 ง32285 หลักการจัดการฟาร์ม 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
441 ง32286 การเกษตรแบบผสมผสาน 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
442 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
443 ง33262 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
444 ง33263 การเพาะเห็ด 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
445 ง33264 งานช่างเกษตร 1 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
446 ง33265 หลักการตลาดการเกษตร 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
447 ง33266 การเลี้ยงสัตว์น้ำ 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
448 ง32202 ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
449 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
450 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
451 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
452 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
453 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
454 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
455 ง30206 คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
456 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
457 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายธนากร หลวงราช
458 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
459 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
460 ง32245 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
461 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
462 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
463 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
464 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
465 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
466 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
467 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
468 ง33256 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2/2565 นายธนากร หลวงราช
469 ง30218 ฝึกงาน 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
470 ง30218 ฝึกงาน 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
471 ง30218 ฝึกงาน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
472 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
473 ง30269 อาหารว่าง 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
474 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
475 ง31234 ไฟฟ้าในอาคาร 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
476 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
477 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
478 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
479 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
480 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
481 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
482 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
483 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
484 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
485 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
486 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
487 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
488 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
489 ง32233 การส่องสว่าง 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
490 ง30219 โครงการ 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
491 ง30219 โครงการ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
492 ง30219 โครงการ 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
493 ง33227 ดิจิตอลเบื้องต้น 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
494 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
495 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
496 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
497 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
498 ง31226 งานจักรยานยนต์ 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
499 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
500 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
501 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
502 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
503 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
504 ก84013 แนะแนว 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
505 ก84013 แนะแนว 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
506 ก84013 แนะแนว 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
507 ก84013 แนะแนว 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
508 ก84013 แนะแนว 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
509 ก84013 แนะแนว 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
510 ก84013 แนะแนว 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
511 ก84013 แนะแนว 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
512 ก84013 แนะแนว 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
513 ก84013 แนะแนว 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
514 ง33231 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
515 ง33232 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2/2565 นายศตพล สุวรรณดี
516 ก84112 ชุมนุม 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
517 ก84112 ชุมนุม 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
518 ก84112 ชุมนุม 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
519 ก84112 ชุมนุม 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
520 ก84112 ชุมนุม 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
521 ก84112 ชุมนุม 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
522 ก84112 ชุมนุม 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
523 ก84112 ชุมนุม 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
524 ก84112 ชุมนุม 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
525 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
526 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
527 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
528 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
529 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
530 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
531 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
532 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
533 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
534 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
535 ก84249 แนะแนว 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
536 ก84249 แนะแนว 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
537 ก84249 แนะแนว 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
538 ก84249 แนะแนว 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
539 ก84249 แนะแนว 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
540 ก84249 แนะแนว 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
541 ก84249 แนะแนว 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
542 ก84249 แนะแนว 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
543 ก84249 แนะแนว 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
544 ก84249 แนะแนว 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
545 ก84249 แนะแนว 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
546 ก84249 แนะแนว 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
547 ก84279 ชุมนุม 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
548 ก84279 ชุมนุม 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
549 ก84279 ชุมนุม 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
550 ก84279 ชุมนุม 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
551 ก84279 ชุมนุม 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
552 ก84279 ชุมนุม 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
553 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
554 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
555 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
556 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
557 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
558 ก84279 ชุมนุม 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
559 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
560 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
561 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
562 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
563 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
564 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
565 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
566 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
567 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
568 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
569 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
570 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
571 ก84348 แนะแนว 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
572 ก84348 แนะแนว 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
573 ก84348 แนะแนว 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
574 ก84348 แนะแนว 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
575 ก84348 แนะแนว 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
576 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
577 ก84348 แนะแนว 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
578 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
579 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
580 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
581 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
582 ก84348 แนะแนว 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
583 ก84364 ชุมนุม 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
584 ก84364 ชุมนุม 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
585 ก84364 ชุมนุม 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
586 ก84364 ชุมนุม 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
587 ก84364 ชุมนุม 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
588 ก84364 ชุมนุม 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
589 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
590 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
591 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
592 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
593 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
594 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
595 ก84364 ชุมนุม 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
596 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
597 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
598 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
599 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
600 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
601 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
602 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
603 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
604 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
605 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
606 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
607 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
608 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
609 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
610 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
611 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
612 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
613 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
614 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
615 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
616 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
617 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
618 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
619 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
620 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
621 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
622 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
623 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
624 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
625 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
626 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
627 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
628 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
629 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
630 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
631 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
632 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
633 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
634 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
635 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
636 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
637 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
638 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
639 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
640 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
641 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
642 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
643 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
644 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
645 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
646 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
647 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
648 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
649 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
650 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
651 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
652 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
653 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
654 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
655 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
656 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
657 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
658 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
659 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
660 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
661 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
662 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
663 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
664 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
665 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
666 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
667 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
668 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
669 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
670 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
671 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
672 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
673 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
674 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
675 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
676 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
677 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
678 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
679 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
680 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
681 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
682 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
683 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
684 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
685 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
686 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
687 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
688 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
689 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
690 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
691 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
692 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
693 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
694 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
695 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
696 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
697 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
698 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
699 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
700 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
701 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
702 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
703 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
704 ง31273 Smart Intensive Farming 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
705 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
706 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
707 ง32238 การตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
708 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
709 ง21219 พื้นฐานงานเกษตร 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
710 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
711 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
712 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
713 ง20201 การออกแบบ infographic (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
714 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
715 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
716 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
717 ง20214 การสร้างเว็บไซต์ประเภท Text Editor (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
718 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
719 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
720 ง20230 ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
721 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
722 ง20247 งานอาชีพซักอบรีดเบื้องต้น 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
723 ง20250 การเลี้ยงกระบือ 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
724 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
725 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
726 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
727 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
728 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายธนากร หลวงราช
729 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
730 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
731 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
732 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
733 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
734 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
735 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
736 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
737 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
738 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
739 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
740 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
741 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
742 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
743 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
744 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
745 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
746 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
747 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
748 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
749 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
750 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
751 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
752 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
753 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2565 นางยุวันดา พานิช
754 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
755 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
756 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
757 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
758 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
759 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
760 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
761 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
762 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
763 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
764 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
765 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
766 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
767 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
768 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
769 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
770 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
771 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
772 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
773 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
774 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
775 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
776 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
777 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
778 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
779 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
780 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
781 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
782 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
783 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
784 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
785 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
786 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
787 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
788 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
789 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
790 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
791 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
792 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
793 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
794 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
795 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
796 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
797 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
798 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
799 พ32207 บาสเกตบอล 2 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
800 พ33212 กีฬาและนันทนาการ 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
801 ศ22214 ดนตรีล้านนา 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
802 พ33213 กระบี่กระบอง 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
803 พ33214 แม่ไม้มวยไทย 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
804 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
805 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 5 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
806 จ23204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นางสาวชุติมา ตนศิริ
807 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
808 ง31235 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
809 ง32241 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
810 ง32259 เครื่องปรับอากาศ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
811 ง31214 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
812 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2565 นายพิษณุ ลาพิง
813 ง32235 งานส่งกำลังเครื่องยนต์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
814 ง32236 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
815 ง32237 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
816 ง32288 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
817 ง33241 งานบริการรถยนต์1 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
818 ง31240 พื้นฐานงานปูน 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
819 ง32289 งานปูนตกแต่งผิว 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
820 ง33271 ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคาร 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
821 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
822 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
823 ง31284 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
824 ง32266 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 2/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
825 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
826 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
827 ง31206 การขยายพันธุ์พืช 2 (เฉพาะม.4) 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
828 ง33276 การปลูกแคสตัสเพื่อการค้า(เฉพาะม.6) 2/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
829 ง22220 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2 (เฉพาะม.2) 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
830 ง32280 เทคโนโลยีการเกษตร 2 (เฉพาะม.5) 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
831 ง33278 กระบวนการจัดทำบัญชี 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
832 ง32273 บัญชีบริษัทจำกัด 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
833 ง31263 การบัญชีอุตสาหกรรม 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
834 ง31285 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
835 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
836 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
837 ง33280 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
838 ง30265 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
839 ง30273 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
840 ง32296 หลักการประกอบอาหารครอบครัว 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
841 ง31266 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
842 ง31252 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
843 ง32244 โปรแกรมตารางงาน 2/2565 นายธนากร หลวงราช
844 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
845 ง20248 งานอาชีพ ซัก อบ รีด เบื้องต้น 2 (เฉพาะม.2) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
846 ง20274 บริการด้าน ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.3) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
847 ง31250 ธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.4) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
848 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
849 ง33250 ซัก อบ รีด สู่สากล 2 (เฉพาะม.6) 2/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
850 ง33251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2565 นายธนากร หลวงราช
851 ง30217 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 2/2565 นายธนากร หลวงราช
852 ง33282 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
853 ศ22213 ดนตรีล้านนา 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
854 ง33287 โปรแกรมกราฟฟิก 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
855 ง33289 อาหารท้องถิ่น 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
856 ง33291 อาหารมังสวิรัติ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
857 ง33293 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
858 ง33295 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
859 ง33297 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
860 ง32246 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
861 ง33290 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
862 ง33283 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
863 ง20209 การจัดสวนถาด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
864 ง33299 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
865 ง33284 งานอลูมิเนียมและการประมาณราคา 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
866 ง33286 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
867 ง33292 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
868 ง33296 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
869 ง32234 การสร้างเว็บไซต์ 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
870 พ20223 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
871 พ20225 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
872 ง20227 การออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
873 พ30233 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
874 พ30235 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
875 พ30237 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
876 พ20227 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
877 ง20210 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายธนากร หลวงราช
878 ส20217 มองสังคมผ่านฟิล์ม 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
879 ส30203 โครงงานคุณธรรม 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
880 ง30287 เทคโนโลยีการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
881 ง32212 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
882 ส22201 ประวัติศาสตร์ทานได้ 1 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
883 ง33298 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
884 ง30292 งานขับรถยนต์ 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
885 ง30293 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 2/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
886 ง30274 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
887 ง30296 การถนอมอาหาร 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
888 พ20224 ว่ายน้ำ 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
889 ศ21204 ช่างเขียนการ์ตูน 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
890 พ20226 ว่ายน้ำ 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
891 ส20216 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
892 พ20228 ว่ายน้ำ 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
893 ส20224 โครงงานคุณธรรม (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
894 ศ23204 ช่างเขียนการ์ตูน 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
895 พ30234 ว่ายน้ำ 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
896 พ30236 ว่ายน้ำ 4 (เฉพาะ ม.5) 2/2565 นายปราโมทย์ ปัจจัย
897 พ30238 ว่ายน้ำ 6 (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
898 ส33282 อาเซียนศึกษา 2/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
899 ง33270 เครื่องดื่มและไอศกรีม 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
900 ง30259 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
901 ง30245 อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
902 ส20227 อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
903 ง20225 การใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการขาย (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
904 ง20241 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นายธนากร หลวงราช
905 ง20251 หลักการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายธนากร หลวงราช
906 ง31288 พื้นฐานการเขียนหุ่นยนต์เล็ก (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
907 ส32223 สืบสานดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
908 ส33221 ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
909 ง20259 น้ำมูลไส้เดือนกับงานเกษตร 1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
910 ง20207 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
911 ง20223 การแต่งภาพด้วย Lighroom (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
912 ง20265 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 1 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
913 ง33260 งานช่างเกษตร 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
914 ง31289 เทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
915 ก12476 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
916 ก13047 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
917 ก13064 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
918 พ32208 การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 2/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
919 พ32210 ฟุตซอล 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
920 ง31292 Smart Intensive Farming 2 2/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
921 ส30270 สืบสานดนตรีพื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.5) 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
922 ส30272 ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง 2 (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
923 ง20273 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 2 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
924 ง30286 การสร้างแอนิเมชั่น 3D (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นายธนากร หลวงราช
925 ค20202 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
926 ค20204 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 4 (เฉพาะ ม.2) 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
927 ค20206 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 6 (เฉพาะ ม.3) 2/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
928 ค30202 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 2 (เฉพาะ ม.4) 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
929 ค30204 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 4 (เฉพาะ ม.5) 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
930 ค30206 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 6 (เฉพาะ ม.6) 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
931 ว30287 อุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ (เฉพาะ ม.4) 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
932 ง20234 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ (เฉพาะ ม.1) 2/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
933 ส22204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายวรัท สมวงศ์
934 ส22204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
935 ส22204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
936 ส22204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
937 ส22204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
938 ส22204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
939 ส21204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
940 ส21204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
941 ส21204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
942 ส21204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
943 ส21204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
944 ส23204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายธนกร กาวินคำ
945 ส23204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
946 ส23204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
947 ส23204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
948 ส23204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
949 ส23204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
950 ส31204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
951 ส31204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
952 ส31204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
953 ส31204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
954 ส31204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
955 ส32204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
956 ส32204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
957 ส32204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
958 ส32204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
959 ส32204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
960 ส32204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
961 ส33204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
962 ส33204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
963 ส33204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
964 ส33204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
965 ส33204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นางอัมพร ยุวงค์
966 ส33204 สมาธิพัฒนาปัญญา 2 2/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
967 ง33226 ทาสีเพื่อการก่อสร้าง 2/2565 นายจิรายุส สมกาศ
968 พ33216 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน 2 2/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช