คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
4 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
5 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
6 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
7 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางยุวันดา พานิช
9 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
10 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
11 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
14 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
15 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
16 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
17 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
18 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
19 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
20 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
21 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
22 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
23 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
24 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2565 นางยุวันดา พานิช
25 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
26 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
27 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
28 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
29 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
30 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
31 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
32 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
33 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
34 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
35 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
36 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
37 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
38 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
39 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
40 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
41 ว31221 เคมี 1 1/2565 นายธนกร กาวินคำ
42 ว31221 เคมี 1 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
43 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
44 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
45 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
46 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
47 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
48 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
49 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
50 ว32221 เคมี 3 1/2565 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
51 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2565 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
52 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
53 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
54 ว33221 เคมี 5 1/2565 นางยุวันดา พานิช
55 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2565 นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
56 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
57 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
58 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
59 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
60 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
61 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
62 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
63 จ11201 ภาษาจีน1 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
64 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
65 ท12101 ภาษาไทย2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
66 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
67 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
68 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
69 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
70 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
71 ศ12101 ศิลปะ2 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
72 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
73 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
74 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
75 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
76 จ12201 ภาษาจีน2 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
77 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
78 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
79 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
80 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
81 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
82 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
83 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
84 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2565 นางสาวกนกพร สมพันธ์
85 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
86 ศ13101 ศิลปะ3 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
87 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
88 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
89 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
90 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
91 จ13201 ภาษาจีน3 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
92 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2565 นายชิษณุพงศ์ วันติ
93 ท14101 ภาษาไทย4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
94 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
95 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
96 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
97 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
98 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
99 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
100 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
101 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
102 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
103 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
104 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
105 ก21925 แนะแนว 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
106 ก21925 แนะแนว 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
107 ก21948 แนะแนว 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
108 ก21948 แนะแนว 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
109 ก21974 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรัตติกาล ตาลดี
110 ก21974 ชุมนุม 0/2565 ครูรินลดา ปู่ลือลา
111 ก21992 ชุมนุม 0/2565 นางนภพร อวดห้าว
112 ก21992 ชุมนุม 0/2565 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
113 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
114 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
115 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
116 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
117 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
118 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
119 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
120 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
121 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
122 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
123 ก22134 แนะแนว 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
124 ก22154 แนะแนว 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
125 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
126 ก22154 แนะแนว 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
127 ก22154 แนะแนว 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
128 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
129 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
130 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวแพรวนภา คำทา
131 ก22207 ชุมนุม 0/2565 นางสาวกาญจนา คำปิง
132 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
133 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางณิชากร เต้าประจิม
134 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
135 ก22225 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
136 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
137 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
138 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
139 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
140 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
141 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
142 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
143 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
144 ก22279 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
145 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
146 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
147 ก22297 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
148 ก22315 แนะแนว 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
149 ก22315 แนะแนว 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
150 ก22315 แนะแนว 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
151 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
152 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางจินตนา ธรรมวงค์
153 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
154 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
155 ก22331 แนะแนว 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
156 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2565 นายณัฐนันท์ พานทอง
157 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
158 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2565 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
159 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
160 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
161 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
162 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
163 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
164 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
165 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
166 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
167 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
168 พ20201 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
169 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
170 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
171 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
172 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
173 ท15101 ภาษาไทย5 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
174 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
175 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2565 นางสาวสริตา ใจป้อ
176 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
177 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
178 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
179 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
180 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
181 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
182 พ32201 แชร์บอล 1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
183 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
184 พ32202 วอลเลย์บอล1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
185 พ32203 เซปักตะกร้อ1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
186 ศ15101 ศิลปะ5 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
187 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
188 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
189 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
190 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2565 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
191 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
192 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
193 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
194 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
195 จ15201 ภาษาจีน5 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
196 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
197 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
198 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
199 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
200 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
201 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
202 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
203 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นายอนุกุล นามปัน
204 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
205 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
206 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2565 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
207 จ16201 ภาษาจีน6 0/2565 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
208 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2565 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
209 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2565 นางนันทนา ทาอิน
210 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2565 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
211 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางตีรณา หลวงศร วงษา
212 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
213 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
214 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
215 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
216 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
217 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
218 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
219 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
220 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
221 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
222 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
223 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
224 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
225 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
226 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
227 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางอัมพร ยุวงค์
228 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
229 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
230 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
231 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
232 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
233 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
234 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
235 ส20203 ท้องถิ่นของเรา 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
236 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
237 ส30262 อักษรล้านนา 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายนเรศ วงค์สถาน
238 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
239 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2565 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
240 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
241 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
242 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
243 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
244 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
245 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
246 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
247 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
248 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
249 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
250 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
251 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
252 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
253 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
254 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
255 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
256 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
257 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
258 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
259 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
260 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
261 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
262 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
263 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2565 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
264 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
265 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2565 นางสาวอัญชรา มูลศรี
266 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2565 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
267 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2565 นางสาวปรียา พงศาปาน
268 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2565 นางปาริชาติ นีลโสภณ
269 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
270 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
271 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
272 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
273 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
274 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
275 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
276 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นายธนากร หลวงราช
277 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
278 ง30242 ภาษา HTML 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
279 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นายธนากร หลวงราช
280 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
281 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
282 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
283 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
284 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
285 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
286 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
287 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
288 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
289 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
290 ง33262 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
291 ง33263 การเพาะเห็ด 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
292 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
293 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
294 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
295 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
296 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
297 ง30206 คอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
298 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2565 นายเกรียงไกร โนชัย
299 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายธนากร หลวงราช
300 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
301 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
302 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
303 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
304 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
305 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
306 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
307 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
308 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
309 ง30218 ฝึกงาน 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
310 ง30218 ฝึกงาน 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
311 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
312 ง30269 อาหารว่าง 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
313 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
314 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
315 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
316 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
317 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
318 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
319 ง30227 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
320 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
321 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
322 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
323 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
324 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
325 ง32233 การส่องสว่าง 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
326 ง30219 โครงการ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
327 ง30219 โครงการ 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
328 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
329 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
330 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
331 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
332 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
333 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
334 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
335 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2565 นายศตพล สุวรรณดี
336 ง31273 Smart Intensive Farming 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
337 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
338 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
339 ง32238 การตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
340 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
341 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
342 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
343 ง23216 Social เพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
344 ง20201 การออกแบบ infographic (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
345 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวดาราทอง เลิกการ
346 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
347 ง20214 การสร้างเว็บไซต์ประเภท Text Editor (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
348 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
349 ง20230 ซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
350 ง20247 งานอาชีพซักอบรีดเบื้องต้น 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
351 ง20250 การเลี้ยงกระบือ 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
352 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
353 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
354 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
355 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1/2565 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
356 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายธนากร หลวงราช
357 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
358 พ33213 กระบี่กระบอง 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
359 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 1 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
360 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 5 1/2565 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
361 ง33241 งานบริการรถยนต์1 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
362 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
363 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
364 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
365 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
366 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
367 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
368 ง30265 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1/2565 นายจิรายุส สมกาศ
369 ง30273 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
370 ง32296 หลักการประกอบอาหารครอบครัว 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
371 ศ22213 ดนตรีล้านนา 3 1/2565 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
372 ง33287 โปรแกรมกราฟฟิก 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
373 ง33289 อาหารท้องถิ่น 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
374 ง33291 อาหารมังสวิรัติ 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
375 ง33295 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1/2565 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด
376 ง33297 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
377 ง32246 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
378 ง33290 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1/2565 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
379 ง33283 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายภัทรพล กันฤทธิ์
380 ง20209 การจัดสวนถาด 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
381 ง33299 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1/2565 นายเอกชัย อาจหาญ
382 ง33284 งานอลูมิเนียมและการประมาณราคา 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
383 ง33286 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
384 ง33292 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1/2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
385 ง32234 การสร้างเว็บไซต์ 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
386 พ20223 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
387 พ20225 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
388 ง20227 การออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
389 พ30233 ว่ายน้ำ 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
390 พ30235 ว่ายน้ำ 3 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายธัชนนท์ มุงเมือง
391 พ30237 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
392 พ20227 ว่ายน้ำ 5 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
393 ส20217 มองสังคมผ่านฟิล์ม 1 (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
394 ส30203 โครงงานคุณธรรม 1 (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นายวรัท สมวงศ์
395 ง30287 เทคโนโลยีการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
396 ง32212 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
397 ส22201 ประวัติศาสตร์ทานได้ 1 1/2565 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
398 ง30259 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1/2565 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
399 ง30245 อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1/2565 นางสาวกนกพร คำสุดใจ
400 ส20227 อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
401 ง20225 การใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการขาย (เฉพาะ ม.2) 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
402 ง20241 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (เฉพาะ ม.1) 1/2565 นายธนากร หลวงราช
403 ง20251 หลักการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นายธนากร หลวงราช
404 ง31288 พื้นฐานการเขียนหุ่นยนต์เล็ก (เฉพาะ ม.4) 1/2565 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
405 ส32223 สืบสานดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.5) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
406 ส33221 ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นางสาวศลิษา แสงเมือง
407 ง20259 น้ำมูลไส้เดือนกับงานเกษตร 1 1/2565 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
408 ง20207 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ 1 1/2565 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
409 ง20223 การแต่งภาพด้วย Lighroom (เฉพาะ ม.3) 1/2565 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
410 ง20265 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 1 1/2565 นายฐานันดร กันธวงศ์
411 ง33260 งานช่างเกษตร 1 (เฉพาะ ม.6) 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
412 ง31289 เทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น 1/2565 นายชนะพันธ์ ถาวร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon