คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
7 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
8 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
10 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
11 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
12 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
13 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
14 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
15 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางยุวันดา พานิช
16 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
17 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
18 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
19 ว21104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
20 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
21 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
22 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
23 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
24 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
25 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
26 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
27 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
28 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
29 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
30 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
31 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
32 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
33 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
34 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
35 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
36 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
37 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
38 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
39 ว22104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
40 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
41 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
42 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
43 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
44 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
45 ว21204 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2/2563 นางยุวันดา พานิช
46 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
47 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
48 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
49 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
50 ว21282 สะเต็มเพื่อพัฒนาอาชีพ 2 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
51 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
52 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
53 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
54 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
55 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
56 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
57 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
58 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
59 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
60 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
61 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
62 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
63 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
64 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
65 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
66 ว22204 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
67 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
68 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
69 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
70 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
71 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
72 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
73 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
74 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
75 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
76 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
77 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
78 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
79 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
80 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
81 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
82 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
83 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
84 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
85 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
86 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
87 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
88 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
89 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
90 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
91 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
92 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
93 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 2/2563 นางยุวันดา พานิช
94 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
95 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
96 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
97 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
98 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
99 ส31102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
100 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
101 ว31104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
102 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
103 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
104 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
105 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
106 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
107 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
108 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
109 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
110 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
111 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
112 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
113 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
114 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
115 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
116 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
117 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
118 ว31222 เคมี 2 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
119 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
120 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
121 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
122 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
123 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
124 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
125 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
126 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
127 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
128 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
129 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
130 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
131 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
132 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
133 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
134 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
135 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
136 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
137 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
138 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
139 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
140 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
141 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
142 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
143 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
144 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
145 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
146 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
147 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
148 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
149 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
150 ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
151 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
152 ว32104 วิทยการคำนวณ 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
153 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
154 ว32202 ฟิสิกส์ 4 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
155 ว32221 เคมี 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
156 ว32222 เคมี 4 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
157 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
158 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
159 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
160 ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
161 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
162 ว33202 ฟิสิกส์ 6 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
163 ว33221 เคมี 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
164 ว33222 เคมี 6 2/2563 นางยุวันดา พานิช
165 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
166 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
167 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
168 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
169 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
170 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
171 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
172 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
173 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
174 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
175 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
176 จ11201 ภาษาจีน1 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
177 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
178 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
179 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
180 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
181 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
182 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
183 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
184 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
185 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
186 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
187 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
188 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
189 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
190 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
191 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
192 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
193 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
194 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
195 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
196 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
197 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
198 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
199 จ12201 ภาษาจีน2 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
200 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
201 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
202 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางรำพึง มะโน
203 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
204 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
205 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
206 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
207 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางดรุณ มีนา
208 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางรำพึง มะโน
209 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
210 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
211 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
212 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
213 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
214 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
215 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
216 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางรำพึง มะโน
217 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
218 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
219 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
220 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
221 จ13201 ภาษาจีน3 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
222 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
223 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
224 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
225 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
226 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
227 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
228 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
229 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
230 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
231 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
232 ก21925 แนะแนว 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
233 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
234 ก21974 ชุมนุม 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
235 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
236 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
237 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
238 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
239 ก22134 แนะแนว 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
240 ก22154 แนะแนว 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
241 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
242 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
243 ก22207 ชุมนุม 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
244 ก22225 ชุมนุม 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
245 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
246 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
247 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
248 ก22279 ชุมนุม 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
249 ก22297 ชุมนุม 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
250 ก22315 แนะแนว 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
251 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
252 ก22331 แนะแนว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
253 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
254 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
255 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
256 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
257 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
258 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
259 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
260 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
261 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
262 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
263 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
264 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
265 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
266 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
267 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
268 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
269 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
270 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
271 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
272 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
273 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
274 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
275 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
276 พ21201 เทควันโด 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
277 พ21202 เทควันโด2 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
278 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
279 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
280 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
281 พ22202 เทเบิลเทนนิส 2 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
282 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
283 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
284 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
285 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
286 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
287 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
288 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
289 พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
290 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
291 พ31201 เปตอง 1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
292 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
293 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
294 พ31205 ฟุตซอล2 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
295 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
296 พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 4 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
297 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
298 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
299 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
300 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
301 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
302 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
303 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
304 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
305 พ33201 พลศึกษาเพิ่มเติม (ฟุตซอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
306 พ33202 พลศึกษาเพิ่มเติม (แชร์บอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
307 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
308 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
309 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
310 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
311 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
312 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
313 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
314 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
315 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
316 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
317 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
318 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
319 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
320 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร
321 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
322 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
323 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
324 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
325 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
326 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
327 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
328 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
329 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
330 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
331 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
332 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
333 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
334 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
335 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
336 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
337 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
338 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
339 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
340 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
341 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
342 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
343 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
344 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
345 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
346 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
347 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
348 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
349 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
350 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
351 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
352 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
353 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
354 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
355 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
356 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
357 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
358 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
359 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
360 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
361 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
362 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
363 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
364 จ21204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
365 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
366 จ22204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
367 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
368 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
369 จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
370 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
371 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
372 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
373 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
374 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
375 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
376 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
377 จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
378 ส20209 ท้องถิ่นของเรา 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
379 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
380 ส20212 สอนศาสตร์ 2 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
381 ส30241 เศรษฐกิจการค้า 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
382 ส30261 ภูมิปัญญาล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
383 ส30281 สารศาสตร์ 1 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
384 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
385 ส30235 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
386 ส30243 การพัฒนาเชียงราย 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
387 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
388 ส30264 อักษรล้านนา 2 (เฉพาะม.6) 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
389 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
390 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
391 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
392 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
393 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
394 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
395 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
396 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
397 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
398 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
399 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
400 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
401 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
402 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
403 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
404 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
405 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
406 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
407 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
408 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
409 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
410 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
411 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
412 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
413 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
414 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
415 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
416 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
417 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
418 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
419 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
420 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
421 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
422 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
423 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
424 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
425 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
426 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
427 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
428 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
429 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
430 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
431 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
432 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
433 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
434 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
435 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
436 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
437 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
438 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
439 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
440 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
441 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
442 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
443 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
444 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
445 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
446 ศ31102 ศิลปะ 2 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
447 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
448 ศ32102 ศิลปะ 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
449 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
450 ศ33102 ศิลปะ 6 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
451 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
452 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
453 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
454 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
455 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
456 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
457 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
458 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
459 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
460 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
461 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
462 ศ21201 ศิลป์ศักยภาพ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
463 ศ22201 ศิลป์ศักยภาพ 3 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
464 ศ23201 ศิลป์ศักยภาพ 5 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
465 ศ20201 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
466 ศ20203 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
467 ศ20205 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
468 ศ30207 ดนตรีล้านนา 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
469 ศ30209 ดนตรีล้านนา 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
470 ศ30211 ดนตรีล้านนา 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
471 ศ30215 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
472 ศ30217 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
473 ศ30219 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
474 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
475 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
476 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
477 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
478 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
479 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
480 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
481 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
482 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นายธนากร หลวงราช
483 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
484 ง31102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
485 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
486 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
487 ง32102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
488 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
489 ง33102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
490 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
491 ง20262 การทำเมนูเพื่อสุขภาพ (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.1/6,ม.1/7) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
492 ง20269 อาหารไทยท้องถิ่นภาคเหนือ (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะห้องม.2/5,ม.2/6) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
493 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
494 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
495 ง32209 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
496 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
497 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
498 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
499 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
500 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
501 ง31258 พืชผัก 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
502 ง31259 ไม้ดอกไม้ประดับ 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
503 ง31260 ดินและปุ๋ย 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
504 ง31283 หลักการเลี้ยงสัตว์ 2 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
505 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
506 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
507 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
508 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
509 ง32284 การเลี้ยงสัตว์ปีก 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
510 ง32285 หลักการจัดการฟาร์ม 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
511 ง32286 การเกษตรแบบผสมผสาน 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
512 ง33264 งานช่างเกษตร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
513 ง32206 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
514 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
515 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
516 ง33220 สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
517 ง33224 การประกอบอาหารตะวันตก 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
518 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
519 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
520 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
521 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
522 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
523 ง30207 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
524 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
525 ง30209 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
526 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
527 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
528 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
529 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
530 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
531 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
532 ง32245 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
533 ง30220 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
534 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
535 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
536 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
537 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
538 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
539 ง32272 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
540 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
541 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
542 ง33249 การบัญชีสินค้า 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
543 ง33252 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
544 ง33253 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
545 ง33256 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
546 ง30218 ฝึกงาน 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
547 ง30218 ฝึกงาน 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
548 ง31265 โภชนาการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
549 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
550 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
551 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
552 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
553 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
554 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
555 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
556 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
557 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
558 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
559 ง31238 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
560 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
561 ง31234 ไฟฟ้าในอาคาร 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
562 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
563 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
564 ง31277 อ่านแบบงานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
565 ง32263 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
566 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
567 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
568 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
569 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
570 ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
571 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
572 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
573 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
574 ง31228 งานฝึกฝีมือ 1 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
575 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
576 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
577 ง31227 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
578 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
579 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
580 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
581 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
582 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
583 ง32233 การส่องสว่าง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
584 ง33217 นิวเมตริกและไฮดรอลิค 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
585 ง30219 โครงการ 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
586 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
587 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
588 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
589 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
590 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
591 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
592 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
593 ง32229 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
594 ง32230 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
595 ง32232 งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
596 ง33230 งานปรับอากาศรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
597 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
598 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
599 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
600 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
601 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
602 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
603 ก84013 แนะแนว 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
604 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
605 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
606 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
607 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
608 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
609 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
610 ก84013 แนะแนว 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
611 ง33231 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
612 ง33232 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
613 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
614 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
615 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
616 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
617 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
618 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
619 ก84112 ชุมนุม 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
620 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
621 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
622 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
623 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
624 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
625 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
626 ก84112 ชุมนุม 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
627 ง33234 แก๊สรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
628 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
629 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
630 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
631 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
632 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
633 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
634 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
635 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
636 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
637 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
638 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
639 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
640 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
641 ก84190 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
642 ก84249 แนะแนว 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
643 ก84249 แนะแนว 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
644 ก84249 แนะแนว 2/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
645 ก84249 แนะแนว 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
646 ก84249 แนะแนว 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
647 ก84249 แนะแนว 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
648 ก84249 แนะแนว 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
649 ก84249 แนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
650 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
651 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
652 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
653 ก84249 แนะแนว 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
654 ก84279 ชุมนุม 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
655 ก84279 ชุมนุม 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
656 ก84279 ชุมนุม 2/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
657 ก84279 ชุมนุม 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
658 ก84279 ชุมนุม 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
659 ก84279 ชุมนุม 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
660 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
661 ก84279 ชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
662 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
663 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
664 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
665 ก84279 ชุมนุม 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
666 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
667 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
668 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
669 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
670 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
671 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
672 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
673 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
674 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
675 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
676 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
677 ก84304 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
678 ก84348 แนะแนว 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
679 ก84348 แนะแนว 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
680 ก84348 แนะแนว 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
681 ก84348 แนะแนว 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
682 ก84348 แนะแนว 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
683 ก84348 แนะแนว 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
684 ก84348 แนะแนว 2/2563 นางยุวันดา พานิช
685 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
686 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
687 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
688 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
689 ก84348 แนะแนว 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
690 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
691 ก84348 แนะแนว 1/2563 นางยุวันดา พานิช
692 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
693 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
694 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
695 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
696 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
697 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
698 ก84364 ชุมนุม 2/2563 นางยุวันดา พานิช
699 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
700 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
701 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
702 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
703 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
704 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
705 ก84364 ชุมนุม 1/2563 นางยุวันดา พานิช
706 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
707 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
708 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
709 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
710 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
711 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
712 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางยุวันดา พานิช
713 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
714 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
715 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
716 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
717 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
718 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
719 ก84379 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางยุวันดา พานิช
720 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
721 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
722 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
723 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
724 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
725 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
726 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
727 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
728 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
729 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
730 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
731 ก86055 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
732 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
733 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
734 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
735 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
736 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
737 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
738 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
739 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
740 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
741 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
742 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
743 ก86077 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
744 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
745 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
746 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
747 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
748 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
749 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
750 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
751 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
752 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
753 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
754 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
755 ก86151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
756 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
757 ก86177 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
758 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
759 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
760 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
761 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
762 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
763 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
764 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
765 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
766 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
767 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
768 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
769 ก86202 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
770 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
771 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
772 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
773 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
774 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
775 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
776 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
777 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
778 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
779 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
780 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
781 ก86226 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
782 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
783 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
784 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
785 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
786 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
787 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
788 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
789 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
790 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
791 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
792 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
793 ก86252 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
794 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
795 ก86281 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
796 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
797 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
798 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
799 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
800 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
801 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
802 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
803 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
804 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
805 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
806 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
807 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
808 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
809 ก86346 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
810 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
811 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
812 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
813 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
814 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
815 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
816 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
817 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
818 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
819 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
820 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
821 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
822 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
823 ก86363 กิจกรรมชุมนุม 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
824 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
825 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
826 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
827 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
828 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
829 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
830 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
831 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
832 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
833 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
834 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
835 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
836 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
837 ก86379 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
838 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
839 ก86400 นักศึกษาวิชาทหาร 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
840 ง33269 กัญชาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
841 ง31273 การเลี้ยงกระต่าย 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
842 ง32290 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
843 ง32220 กัญชาศาสตร์ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
844 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
845 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
846 ง21243 คอมพิวเตอร์เพื่อพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
847 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
848 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
849 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
850 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
851 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
852 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
853 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
854 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
855 ง30212 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
856 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
857 ง20219 เสริมสวยเบื้องต้น 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
858 ง20237 เสริมสวยเบื้องต้น 4 (เฉพาะม.2) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
859 ง20256 เสริมสวยเบื้องต้น 6 (เฉพาะม.3) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
860 ง30240 เสริมสวยสร้างอาชีพ 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
861 ง30257 เสริมสวยสร้างอาชีพ 4 (เฉพาะม.5) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
862 ง30291 เสริมสวยสร้างอาชีพ 6 (เฉพาะม.6) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
863 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิชาศิลป์ศักยภาพสำหรับม.3/6,ม.3/7) 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
864 ง20221 การเลี้ยงแพะ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
865 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 (เฉพาะม.1) 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
866 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 (เฉพาะม.1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
867 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 (เฉพาะ ม.1) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
868 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 (เฉพาะ ม.1) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
869 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
870 ง20223 การเลี้ยงสุกร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
871 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
872 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 (เฉพาะม.2) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
873 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
874 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 (เฉพาะม.2) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
875 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
876 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
877 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
878 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
879 ง20247 งานอาชีพซักอบรีด เบื้องต้น 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
880 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
881 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 (เฉพาะม.3) 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
882 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 (เฉพาะม.3) 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
883 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 (เฉพาะม.3) 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
884 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 (เฉพาะม.3) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
885 ง31279 กัญชาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
886 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
887 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย (เฉพาะม.4) 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
888 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย (เฉพาะม.4) 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
889 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
890 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง (เฉพาะม.4) 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
891 ง30260 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
892 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย (เฉพาะม.5) 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
893 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย (เฉพาะม.5) 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
894 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
895 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง (เฉพาะม.5) 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
896 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
897 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย (เฉพาะม.6) 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
898 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย (เฉพาะม.6) 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
899 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง (เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
900 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง (เฉพาะม.6) 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
901 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
902 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
903 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
904 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
905 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
906 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
907 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
908 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
909 ท11201 มหัศจรรย์แห่งภาษา1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
910 ท11202 เสริมทักษะคัดลายมือ 1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
911 ท11205 รักษ์ภาษาถิ่น 1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
912 ท11206 คลังศัพท์มหาสนุก1 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
913 ค11201 คณิตคิดสนุก1 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
914 ท12201 มหัศจรรย์ภาษา2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
915 ท12202 เสริมทักษะคัดลายมือ 2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
916 ท12203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ2 0/2563 นางดรุณ มีนา
917 ท12204 นิทานหรรษา2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
918 ท12205 รักษ์ภาษาถิ่น 2 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
919 ท12206 คลังศัพท์มหาสนุก2 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
920 ค12201 คณิตคิดสนุก2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
921 ค12202 สนุกกับตัวเลข2 0/2563 นางรำพึง มะโน
922 ท13202 เสริมทักษะคัดลายมือ 3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
923 ท13203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
924 ท13204 นิทานหรรษา3 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
925 ท13205 รักษ์ภาษาถิ่น 3 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
926 ท13206 คลังศัพท์มหาสนุก3 0/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง
927 ค13201 คณิตคิดสนุก3 0/2563 นางรำพึง มะโน
928 ท14202 เสริมทักษะคัดลายมือ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
929 ท14205 รักษ์ภาษาถิ่น 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
930 ส14201 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 4 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
931 ค14202 คำนวณชวนคิด4 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
932 ว14203 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์4 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
933 ท15201 มหัศจรรย์ภาษา5 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
934 ท15204 นิทานหรรษา 5 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
935 ค15201 คณิตคิดสนุก5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
936 ค15202 คำนวณชวนคิด 5 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
937 ส15202 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 5 0/2563 นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
938 ศ15202 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
939 ว15202 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์5 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
940 ว15203 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว5 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
941 ว15205 นักวิศวกรน้อย5 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
942 ว15206 การสร้างเว็ปไซต์เบื้องต้น โดย Google site 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
943 ท16202 เสริมทักษะคัดลายมือ 6 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
944 ท16203 เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ6 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
945 ท16204 นิทานหรรษา6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
946 ว16201 นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
947 ว16204 นักวิศวรกรน้อย6 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
948 ว16203 อัจฉริยภาพน้อยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์6 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
949 ว16205 แยกขยะพิทักษ์โลก6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
950 ค16201 คำนวณชวนคิด6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
951 ค16202 คณิตคิดสนุก6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
952 ศ16201 กระดาษสร้างสรรค์6 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
953 ส16203 พาเที่ยวท้องถิ่นไทย 6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
954 ว14202 นักวิศวกรน้อย 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
955 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
956 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
957 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
958 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
959 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
960 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
961 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
962 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
963 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
964 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
965 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
966 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
967 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
968 ก43510 ศาสตร์พระราชา ม.1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
969 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
970 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
971 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
972 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
973 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
974 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 2/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
975 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
976 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
977 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
978 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
979 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
980 ก43607 ศาสตร์พระราชา ม.2 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
981 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
982 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
983 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นายวรัท สมวงศ์
984 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
985 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
986 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
987 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 2/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
988 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
989 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
990 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
991 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
992 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
993 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
994 ก43627 ศาสตร์พระราชา ม.3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
995 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
996 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
997 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
998 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
999 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
1000 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
1001 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
1002 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
1003 ก43651 ศาสตร์พระราชา ม.4 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
1004 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1005 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
1006 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
1007 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1008 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1009 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
1010 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
1011 ก43674 ศาสตร์พระราชา ม.5 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
1012 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1013 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
1014 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
1015 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
1016 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
1017 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 2/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
1018 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1019 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
1020 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
1021 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
1022 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
1023 ก43697 ศาสตร์พระราชา ม.6 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
1024 ง31241 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1025 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
1026 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
1027 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
1028 ส20206 Asean World 2 (เฉพาะ ม.1) 2/2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี
1029 ส30221 กฎหมายเบื้องต้น (เฉพาะม.4) 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
1030 พ31207 ยิมนาสติก 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
1031 พ31208 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 2/2563 นายคมกริช พลหาญ
1032 พ33211 การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1033 พ33212 กีฬาและนันทนาการ 2/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
1034 ศ22214 ดนตรีล้านนา 2 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.2/5,ม.2/6) 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
1035 พ33213 กระบี่กระบอง 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
1036 พ33214 แม่ไม้มวยไทย 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1037 พ33215 มวยสากลสมัครเล่น 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1038 ศ21203 ช่างเขียนการ์ตูน 4 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.1/6,ม.1/7) 2/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
1039 ศ23203 ช่างเขียนการ์ตูน 6 (วิชาศิลป์ศักยภาพ เฉพาะม.3/6,ม.3/7) 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
1040 จ30208 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2/2563 นางสาวนฤมล ฮิมหมั่นงาน
1041 จ30208 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
1042 จ23204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
1043 จ32202 ภาษาจีนเบื้องต้น4 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
1044 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางอัมพร ยุวงค์
1045 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
1046 ว23204 ดาราศาสตร์ 2/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
1047 ง31235 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1048 ง32257 หม้อแปลงไฟฟ้า 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1049 ง32241 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1050 ง32247 อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1051 ง32259 เครื่องปรับอากาศ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1052 ง33223 อุปกรณ์ควบคุมระบบ 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1053 ง33238 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1054 ง33239 เครื่องทำความเย็น 2/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
1055 ง31214 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1056 ง31275 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1057 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1058 ง30202 กฎหมายแรงงาน 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
1059 ง31242 กฎหมายก่อสร้าง 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1060 ง32262 งานนิวเมตริกและไฮดรอลิคเบื้องต้น 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1061 ง32235 งานส่งกำลังเครื่องยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1062 ง32236 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1063 ง32237 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1064 ง32288 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1065 ง33240 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1066 ง33241 งานบริการรถยนต์1 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1067 ง33255 เทคนิคการจัดการพลังงาน 2/2563 นายศตพล สุวรรณดี
1068 ง31240 พื้นฐานงานปูน 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1069 ง32265 เทคนิคคอนกรีต 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1070 ง32289 งานปูนตกแต่งผิว 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1071 ง33267 งานปูนตกแต่งผิว 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1072 ง33268 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1073 ง33271 ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคาร 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1074 ง33272 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ
1075 ง31278 พื้นฐานงานสำรวจ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1076 ง31232 เขียนแบบไฟฟ้า 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1077 ง31257 ประมาณราคางานก่อสร้าง 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1078 ง31284 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1079 ง32291 เขียนแบบงานโครงสร้าง 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1080 ง32266 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1081 ง33273 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1082 ง32293 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1083 ง33274 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1084 ง33275 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 2/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
1085 ง20229 การเลี้ยงไส้เดือน 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
1086 ง30261 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
1087 ง20211 การจัดสวนถาด (เฉพาะม.1) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1088 ง20246 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน (เฉพาะม.2) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1089 ง31206 การขยายพันธุ์พืช 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1090 ง32214 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1091 ง33276 การปลูกแคสตัสเพื่อการค้า(เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
1092 ง22220 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
1093 ง23210 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
1094 ง32280 เทคโนโลยีการเกษตร (เฉพาะม.5) 2/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
1095 ง33277 การเลี้ยงไก่ไข่ (เฉพาะม.6) 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
1096 ง33278 กระบวนการจัดทำบัญชี 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1097 ง33279 ปฏิบัติงานการบัญชี 1 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1098 ง32273 บัญชีบริษัทจำกัด 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1099 ง32276 บัญชีกิจการพิเศษ 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1100 ง32294 บัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1101 ง31262 การบัญชีสหกรณ์ 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1102 ง31263 การบัญชีอุตสาหกรรม 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1103 ง31285 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
1104 ง30244 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
1105 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
1106 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
1107 ง30230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
1108 ง33280 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา
1109 ง30265 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2/2563 นายธนากร หลวงราช
1110 ง32295 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1111 ง30273 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1112 ง31209 การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1113 ง32217 การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1114 ง33208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 (เฉพาะม.6) 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
1115 ง31243 อาหารไทยเบื้องต้น 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
1116 ง32296 หลักการประกอบอาหารครอบครัว 2/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
1117 ง31271 งานใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
1118 ง31272 พื้นฐานงานประดิษฐ์ 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
1119 ง31229 ขนมไทยเพื่อการค้า 2/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
1120 ง32297 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
1121 ง30213 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
1122 ง31266 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
1123 ง30216 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
1124 ง31252 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
1125 ง32244 โปรแกรมตารางงาน 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
1126 ง32298 โปรแกรมนำเสนอ 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
1127 ง20231 ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.1) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
1128 ง20248 งานอาชีพ ซัก อบ รีด เบื้องต้น 2 (เฉพาะม.2) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
1129 ง20274 บริการด้าน ซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.3) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
1130 ง31250 ธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
1131 ง32252 การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด 2 (เฉพาะม.5) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
1132 ง33250 ซัก อบ รีด สู่สากล 2 (เฉพาะม.6) 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
1133 พ23204 กรีฑา 2/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
1134 ส30284 ท่องโลกกว้าง 2 (เฉพาะม.4) 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1135 ส30286 เรียนรู้โลกกว้างผ่านโลกออนไลน์ (เฉพาะม.5) 2/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
1136 ง20226 การเลี้ยงกระบือ 2 (เฉพาะม.3) 2/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
1137 ง33251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2563 นายธนากร หลวงราช
1138 ง30217 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 2/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
1139 ง33281 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
1140 ง33282 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 2/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น