1 1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้...

Read More
SEO

กิจกรรม

ผลงานบุคลากร

กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา

- นางสาวศรัณยา สายบัว

แผนวัดและประเมินผล ป.5.3 ภาษาไทย

- นางสาวศรัณยา สายบัว

กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

- นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม