• วันแม่แห่งชาติ2564

    วันแม่แห่งชาติ2564

  • แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

  • แอพพลิเคชั่นทำความดี

    แอพพลิเคชั่นทำความดี

คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้...

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

Latest News2
1. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2021-04-21 กนกพร จำปา

Latest News2
3. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2020-12-14 กนกพร จำปา

Latest News2
4. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ อยู่ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเครา

2020-11-29 กนกพร จำปา

Latest News2
5. รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-07-06 กนกพร จำปา

Latest News57030075
8. ประชาสัมพันธ์ English for all

0000-00-00 กนกพร จำปา

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินรายบุคคล นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 15/05/2020 - 30/11/2020
3 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
6 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
7 แผนการวัดผลและประเมินผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ( ๑ / ๒๕๖๓ ) นางสุจิตรา โปราหา 17/09/2020 - 17/09/2020
10 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
11 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ -
12 รายงาน PDCA เดือน มกราคม ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นางสาวกาญจนา คำปิง -
14 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 16 นางดรุณ มีนา -
15 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
16 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 ม.3 ภาคเรียนที่ 2.2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
17 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
18 รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม 2/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
19 รายงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
20 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. แบบฟอร์มตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 2021-02-03 กนกพร จำปา
2. บันทึกข้อความเสนอ 2021-01-20 กนกพร จำปา
3. แบบฟอร์มขอชี้แจงข้อเท็จจริง 2021-01-04 กนกพร จำปา
4. คะแนนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-10-31 กนกพร จำปา
5. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
6. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
7. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา

กิจกรรม

Latest News57030075

ร่วมตัดผลบัตเตอร์นัทในโรงเรือน และจัดกิจกรรมปฐมฤก

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

Read more
Latest News57030075

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อข

Read more
Latest News57030075

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57030075

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังห

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพ

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more
Latest News57030075

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะค

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนคณะมนตรีนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำ

Read more
Latest News57030075

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

Read more
Latest News57030075

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรี

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.