นางสาวธชพรรณ เหมยเมืองแก้ว

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990078XXXX
 • วันเกิด : 15/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093010XXXX
 • Facebook : gitty tachapan
 • Email : gitty.tachapan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่