นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 342010041XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085013XXXX
 • Facebook :
 • Email : Sopaporn.tha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2312

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -