นายชิษณุพงศ์ วันติ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 556030000XXXX
 • วันเกิด : 21/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-17XXXX
 • Facebook : chitsanupong wanti
 • Email : chitsanupong.wan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 98499
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1461

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่