• วันแม่แห่งชาติ2564

    วันแม่แห่งชาติ2564

  • แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

  • แอพพลิเคชั่นทำความดี

    แอพพลิเคชั่นทำความดี

คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้...

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

Latest News2
1. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2021-04-21 กนกพร จำปา

Latest News2
3. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2020-12-14 กนกพร จำปา

Latest News2
4. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ อยู่ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเครา

2020-11-29 กนกพร จำปา

Latest News2
5. รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-07-06 กนกพร จำปา

Latest News57030075
8. ประชาสัมพันธ์ English for all

0000-00-00 กนกพร จำปา

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ม.1 ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว -
2 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ม.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
3 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
4 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ย.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2020 - 30/09/2020
5 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางดรุณ มีนา -
6 รายงานวิจัยชั้นเรียน 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
7 รายงาน pdca ประจำเดือน มกราคม 2564 นางรำพึง มะโน -
8 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/11/2020 - 13/11/2020
9 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
10 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1/64 นายเอกชัย อาจหาญ 14/06/2021 - 29/10/2021
11 ส่งกำหนดการสอนอังกฤษเสริมป.4 (2/2563) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/12/2020 - 31/03/2021
12 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ สายการสอน นางยุวันดา พานิช -
14 การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ป.4 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
15 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
16 โครงการกิจกรรมฝึกขับรถยนต์ นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
17 แผนวัดและประเมินผล ส23104 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
18 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou รอบ 6 เดือน เทอม 2 ปีการศึกษา 63 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/12/2020 - 31/03/2021
19 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 16/03/2021 - 16/03/2021
20 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. แบบฟอร์มตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 2021-02-03 กนกพร จำปา
2. บันทึกข้อความเสนอ 2021-01-20 กนกพร จำปา
3. แบบฟอร์มขอชี้แจงข้อเท็จจริง 2021-01-04 กนกพร จำปา
4. คะแนนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-10-31 กนกพร จำปา
5. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
6. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
7. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา

กิจกรรม

Latest News57030075

ร่วมตัดผลบัตเตอร์นัทในโรงเรือน และจัดกิจกรรมปฐมฤก

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

Read more
Latest News57030075

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อข

Read more
Latest News57030075

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57030075

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังห

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพ

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more
Latest News57030075

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะค

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนคณะมนตรีนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำ

Read more
Latest News57030075

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

Read more
Latest News57030075

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรี

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.