ตรวจสอบเบื้องต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)